Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUI NGUYÊN ĐẠI ĐẠO

 

 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với tôn chỉ là Tam Giáo Qui Nguyên – Ngũ Chi Phục Nhứt ,

Tam Giáo là ba Đạo: Nho, Thích, Lăo.

Ngũ Chi là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo.

Ngũ chi phục nhứt là trở về với một nguồn cội duy nhứt. Nguồn cội duy nhứt đó là Đại Đạo, là Đức Thượng Đế Toàn năng.

Thánh Giáo Đức Chí Tôn có dạy như sau:

“Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ chi Đại-Đạo là:

Nhơn-đạo

Thần-đạo

Thánh-đạo

Tiên-đạo

Phật-đạo

Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy Chánh-Giáo, là v́ khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, th́ nhơn-loại duy có hành đạo nội tư phương ḿnh mà thôi.

C̣n nay th́ nhơn-loại đă hiệp đồng. Càn-Khôn dĩ tận thức, th́ lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhơn-loại nghịch lẫn nhau: nên Thầy mới nhứt định quy nguyên phục nhứt”.(Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Q. 1).

Bằng chứng hiển nhiên ngày nay chúng ta đă thấy sự xung đột về Đức tin đă gây nên cảnh chết chóc, khủng hoảng cho nhân loại. Mặc dầu những v́ Giáo chủ khi lập giáo không chủ trương như vậy, nhưng những hàng lănh đạo giáo hội tiếp nối đă hiểu sai lạc chơn truyền giáo pháp.

Nhưng cũng may đây là những thành phần rất ít mà thôi, đa số các bậc Đại Đức trong các tôn giáo đều có tinh thần ḥa hiệp, thương yêu như anh em một nhà.

Người viết có dịp tham dự một hội nghị tôn giáo có tầm vóc thế giới trong đó có: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Ấn Giáo, Hồi Giáo, Lăo Giáo, Thần Giáo, Đại Bản Giáo, Cao Đài, .....tất cả đều thảo luận rất ḥa hợp, cởi mở trong tinh thần tôn trọng, thương yêu lẫn nhau.... Cuối cùng trong khi soạn ra bản tuyên bố chung th́ tất cả đồng ư nên dùng danh từ Supreme Being tức là Đấng Tối Cao thay v́ dùng danh từ God để chỉ Đức Thượng Đế, danh từ Đấng Tối Cao cũng giống như danh từ Đức Chí Tôn trong Đạo Cao Đài đó vậy.....

Sở dĩ các nhà tôn giáo thế giới ngày nay có thể ngồi gần lại được là v́ tŕnh độ trí thức loài người ngày nay đă tiến cao so với vài thế kỷ trước đây, con người có đủ óc phán đoán để nhận biết đâu là chân lư. Và nhờ sự giao thông liên lạc thuận tiện nhanh chóng nên con người có dịp học hỏi nhau nhiều hơn, tinh thần cũng cởi mở hơn.

Lư do thứ hai nữa là từ khoảng thế kỷ 19, đă xuất hiện  nhiều tôn giáo hoặc Hội Giáo xướng xuất một giáo lư Đại Đồng, chủ trương các tôn giáo xưa nay đều có nguồn gốc từ Đức Thượng Đế và loài người tất cả các sắc dân là anh em với nhau như Đạo Ba Hai (Trung Đông) , Oomoto (Nhựt Bản)....hoặc Hội Thông Thiên Học (Âu Châu).....Các tôn giáo nầy là tiên khởi của Đạo Cao Đài như lời Đức Chí Tôn giáng dạy:

“...C̣n Đạo mới khai lập, tuy xuất hiện chưa đầy một năm chớ chư Tiên chư Phật đă lập cùng cả năm châu” (TNHT, trg 51)

Các Đấng c̣n giáng  cơ dạy các Giáo Hội nầy liên lạc và hiệp tác với Đạo Cao Đài như trường hợp Oomoto (Đại Bản Giáo) ở Nhựt đă có liên hệ với Đạo Cao Đài từ những năm đầu mới thành lập (1933).

Ngoài ra cũng từ thế kỷ 19, phong trào pḥ cơ bút để thông công với cơi vô h́nh rất thịnh hành.....Chư Thần Thánh Tiên Phật đă giáng cơ nhiều nơi dạy Đạo cho nhiều giáo hội tinh thần huynh đệ Đại Đồng....như các giáo phái Minh Lư, Minh Đường, Minh Thiện, Minh Tân .....ở Việt Nam.

Đức Chí Tôn cũng có dạy rằng: Thầy chưa giáng cơ lập Đạo tại nước Nam chớ chư Thần Thánh Tiên Phật dùng huyền diệu nầy mà truyền Đạo cùng vạn quốc.....

Thật ra việc học Đạo cũng như người leo núi, khi ta c̣n ở dưới chơn núi th́ ta chỉ thấy được cảnh vật bên nầy núi mà thôi, đến chừng ta leo đến đỉnh rồi th́ ta sẽ thấy toàn bộ cảnh vật xung quanh. Do đó đối với những người tu học càng cao th́ tinh thần ḥa hiệp, thương yêu càng mạnh mẽ.

Ngày xưa con người phải leo lên tận đỉnh núi mới có một tầm nh́n xa rộng tức là phải mất nhiều th́ giờ và sức lực mới đạt được, nhưng ngày nay thời buổi văn minh người ta có thể lên máy bay th́ trong khoảnh khắc cũng sẽ nh́n toàn diện cảnh vật được.  Nhưng chỉ sợ người ta không muốn bước lên máy bay mà thôi.

Ngày xưa những bậc chân sư đạt Đạo đều có một cái nh́n toàn diện về Đạo, ngoài ra c̣n biết bao nhiêu điều huyền diệu khác nữa....v́ Đạo vốn vô biên vô tận . Ngày nay, Đức Chí Tôn đến với danh hiệu Cao Đài và Người muốn phổ quát triết lư Đại Đồng đó tức là cái nh́n toàn diện về Đại Đạo.

Có lẽ các nhà trí thức cũng đă nhận thấy tính tổng hợp, đại đồng của nền triết lư và giáo lư Cao Đài nên hiện nay đă có các phân khoa về Tôn Giáo đă t́nh nguyện giảng dạy về Đạo Cao Đài như tại: Nga, Đức, Úc, Bangladesh......

Đức Chí Tôn cùng chư Thần Thánh Tiên Phật đă dày công gieo rắc nền triết lư Đại Đồng đó, và chắc chắn sẽ có một ngày nhân loại sẽ thống nhứt về Đức tin . Và chừng đó mới hy vọng nh́n thấy một nền ḥa b́nh lâu dài.

Có thể ngày nay các nhà tôn giáo đă thấy được điều đó, mặc nhiên công nhận điều đó nhưng chưa thể phá bỏ được bức rào ngăn cách bởi các giáo điều xưa cũ, để hợp nhứt Đức tin...

Những năm gần đây có nhiều  Hội nghị cấp Lănh Đạo các tôn giáo Thế Giới cũng trong chiều hướng mưu t́m một nền ḥa b́nh cho Nhân loại qua việc hiệp nhứt Đức Tin, nhưng kết quả cũng chưa đáng kể.....

Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy rằng những khát vọng về việc hiệp nhứt Đức tin mà các nhà tôn giáo đang t́m kiếm đều có sẵn hết trong cửa Đạo Cao Đài....

Đối với Đạo Cao Đài các Đấng Thiêng Liêng đă xác định rất rơ ràng việc hợp nhất qua Thánh giáo và các bài kinh Thiên Đạo, lấy tỉ dụ như bài kinh Đại Tường.....giảng về Cơi Trời Hỗn Nguơn Thiên và hành tàng của Đức Di Lạc Vương Phật......

H́nh ảnh Đức Phật Di Lạc theo Phật Giáo là một vị Phật mập mạp, bụng to, miệng tươi cười.....C̣n trong Đạo Cao Đài cũng có tạc h́nh tượng Đức Phật Di Lạc trên nóc Hiệp Thiên Đài Ṭa Thánh. Ngài cỡi trên lưng cọp, vai bên trái choàng áo cà sa, nhưng vai phải choàng áo măng bào.....

Điều nầy cũng không có ǵ lạ, v́ mỗi vị Phật đều có vô số pháp thân, mỗi thời kỳ mượn pháp thân khác nhau để cứu vớt chúng sanh.

Theo Phật Giáo hay Cao Đài cũng đều cho rằng hiện nay là thời kỳ Mạt pháp và chúng sanh đang chờ đón sự ra đời của Đức Phật Di Lạc..... Ngài đến lần nầy sẽ mang lại một cuộc cách mạng cho tôn giáo cũng như về xă hội và sẽ đem lại một thời kỳ an lạc lâu dài cho toàn thế giới.

· HT Mai Văn T́m.

(12-2004)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh