Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NHỨT NGUYỆN ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Đạt Tường


Mỗi khi kết thúc thời cúng với bài Ngũ Nguyện, bao giờ chúng ta cũng khởi đầu bằng câu “Nhứt nguyện Đại Đạo Hoằng Khai”. Cầu nguyện cho Đại Đạo được hoằng khai, tín hữu Cao Đài chúng ta đã hiểu và thực hành lời cầu nguyện ấy như thế nào ? Các đấng Thiêng Liêng đã nhiều lần hướng dẫn, giải thích để giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo hầu thực hành ý nguyện.

I. THẾ NÀO LÀ ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI ? :

- Danh từ Đại Đạo nơi đây được hiểu là Đạo Lý chứ không phải chỉ đóng khung trong tôn giáo Cao Đài (ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ). Đó là những gì mang các yếu tố Chân Thiện Mỹ.
- Hoằng khai là khai phóng, mở rộng.

Câu kinh nguyện thứ nhứt có ý nhắc nhở chúng ta: Phải mở rộng và phát triển Đạo Lý đến với mọi người.
Vậy những ai có thể góp phần thực hiện câu nguyện thứ nhứt nầy ?

II. THỰC HÀNH LỜI NGUYỆN:

F Bất cứ ai, không phân biệt chức sắc hay tín đồ nếu có TÂM THÀNH VÌ ĐẠO, có NHẬN THỨC ĐẠT LÝ ĐẠO đều có thể Hoằng Khai Đại Đạo với bất cứ hình thức nào. Đức ĐÔNG PHƯƠNG có dạy:
v “Muốn hoằng khai cho thiên hạ biết được Đạo, phải qua trung gian của thiên hạ, tức là con người, là chư Thiên mạng có trọng trách thế Thiên hành Đạo. Thế Thiên Hành Đạo không phải chỉ ở hàng chức sắc chức vụ phẩm vị cao, mà bất cứ ai có Tâm Thành vì Đạo, có Nhận Thức Đạt Được Lý Đạo, đều có thể hoằng khai với bất cứ hình thức nào.”
(TRÚC LÂM TĐ, tháng 7 Canh Tuất 1970)
F Mở rộng và phát triển từ cơ sở (Tịnh Thất) cho đến giáo lý. Đức QUÁN THẾ ÂM có dạy:
v “ Thử hỏi hoằng khai là gì ? Có phải phát triển khai phóng mở rộng từ cơ sở đến giáo lý cho quãng đại quần chúng hiểu biết và làm theo hay chăng ? Chớ không có nghĩa là đóng khung trong hình thức nhỏ hẹp như một Hội Thánh, một Thánh Thất hoặc Tịnh Thất để cho một thiểu số người mà dám gọi là Đại Đạo hoằng khai.”
(TÂY THÀNH Thánh Thất; 12.3 Kỷ Dậu 1969)
F Phải phổ cập (tiếp cận rộng rãi):
- làm cho giáo lý trở nên đơn giản, dể hiểu, thực tế (nội dung): giúp cho mọi người nhận thức và trở về lẽ sống tự nhiên của NHÂN BÃN.
- phát triển cơ sở đạo khắp mọi nơi khi có điều kiện (hình thức).

Đức Lý Giáo Tông có dạy:
v “ Muốn hoằng khai Đại Đạo phải mở rộng cữa người tu mà giáo lý còn phức tạp ! Cũng như sự hoằng khai phải đặt mình vì Thượng Đế, vì nhân sanh thì Đại Đạo hoằng khai với một sức sống đạo đức chơn chánh. Như thế còn phải Phổ Cập, Phô Trương Hình Thể Đạo. Là điều trọng yếu.”
(NAM THÀNH Tt; 23.8.Tân Sữu 1961; LÝ GIÁO TÔNG)
F Để có đủ khả năng hoằng Đạo, Đức Lý Giáo Tông có dạy:

v Tài với đức đỗi trao phụng sự,
Tâm với tài bực thứ không hai;
Có tâm mà lại có tài,
Đức, tâm, tài đủ Đạo Thầy hoằng dương.
(Đức LÝ GIÁO TÔNG)
F Vượt mọi trở ngại chông gai, quyết tâm nắm cờ Đại Đạo để cắm mọi nơi.
Việc hoằng khai Đại Đạo là việc trường kỳ lâu dài. Các thế hệ cứ tiếp nối nhau mà thực hiện sứ mạng. Do đó người đi trước phải ý thức không được quên việc hướng dẫn các thế hệ theo sau nhất là trên phương diện định hướng và khai phóng hoài bão cứu thế độ đời.

v “ Với đàn anh lãnh đạo thanh niên. Hãy mở rộng lòng hoài bão Đại Đạo và nhân sinh khi tổ chức và đào luyện thanh niên. Có vậy mới thực sự là trang hướng đạo. Vì Thượng Đế, vì nhân sinh, hãy khai phóng cho chúng một hoài bão cứu thế độ đời, hãy đặt vào bộ óc tinh anh của chúng một trách nhiệm hoằng hóa đạo pháp để cứu thế độ đời. Có như vậy mới thực sự góp tay vào công cuộc Đại Đạo của sứ mạng Thiên ân.” (NAM THÀNH Tt, 23.8 Canh Tuất 1970; CTP)

F Trên đường Hoằng Khai Đại Đạo, chúng ta noi theo hành động của Trời (Đạo) mà làm. Muốn như vậy phải cố gắng thực hành các điểm căn bản sau đây để đức hạnh tõa sáng như lời dạy:
v“- Đối với mình, không hủy hoại tinh thần hay thể xác bằng những vật dục sở tế cũng là đúng theo Đạo.
- Đối với gia đình, xử cho ra vẻ vai trò của mình trong địa vị cũng là đúng theo Đạo.
- Đối với Xã Hội Nhân Quần, đều lấy lòng Nhân Trung Nghĩa mà xử thế tiếp vật, không gây thù chác oán, chỉ đem tình thương của con người chính danh ban ra cho con người. Đó cũng là tuân theo Đạo.
- Và hơn nữa là đem Chơn Truyền Pháp Nhiệm của Đấng Cha Lành gieo rãi cho toàn cả sanh linh tiếp nhận hầu trở về lẽ sống tự nhiên của Nhân Bản, của Chơn Như Phật Thể. Ấy cũng là Đạo.............
Đấng Tạo Hóa sanh thành vạn vật bởi cái Đạo bao trùm, nên Ngài dưỡng dục quần sinh rất đầy đủ mà rất tự nhiên, không ai hay biết để tán thưởng ca tụng Ngài. Như mặt trời mặt trăng giúp vạn vật sống còn theo định luật tự nhiên, mà mặt trời có bao giờ nói mình đã làm gì đâu ? Có bảo thiên hạ vạn vật khen ngợi mình đâu ?
Giòng nước biển cả cứ chảy luân lưu vào những sông ngòi suối lạch, chỗ nào trủng thấp không có nước, tức thì nước cứ êm đềm chảy đến đó cho đầy đủ mới thôi. Có bao giờ nước lại ham chảy lên chỗ cao tốt đâu ?
Tất cả những tác vi điển hình trên đều là hành động của Đạo. Là người tín đồ Đại Đạo của Trời, phải noi theo hành động của Trời mà làm theo. Khi làm được tức thị đã thể hiện, đã HOẰNG KHAI được ĐẠO vậy. Và khi đã thực hiện được lẽ Đạo ấy rồi, sự Phổ Độ Chúng Sanh ở câu thứ hai rất dễ dàng.”
(TRÚC LÂM TĐ, tháng 7 Canh Tuất 1970; ĐÔNG PHƯƠNG CQ)

III. KẾT LUẬN:

- Về mặt Thế Đạo, đển góp sức Hoằng Khai Đại Đạo, người tín hữu Cao Đài phải luôn ý thức nắm vững Quyền Pháp: “tình thương và sự sống” thể hiện qua Tôn Chỉ Đại Đạo: “Công bình - Bác ái - Từ bi” như lời Thầy nhắn nhủ:
v Tâm con vốn bửu tòa Thầy ngự,
Hãy giúp người gìn giữ Thiên Cơ;
Hoằng Khai Đại Đạo Tam Kỳ,
Công bình, bác ái, từ bi đứng đầu.
Cuộc tiến hóa cơ mầu chuyển đạt,
Từ nhơn tâm quảng pháp đạo tâm;
Nhờ con sứ mạng vững cầm,
Vững cầm quyền pháp cao thâm độ đời.
(Đức CHÍ TÔN, CQPTGL 15.10 Q.Sửu 1973)
- Về mặt Thiên Đạo, người tín hữu phải xây đắp Cao Đài nội tại, phát huy rông lớn cái Đạo tự hữu của chính mình:
v “Muốn hoằng khai Đại Đạo phổ độ nhơn sanh, mỗi người phải phát huy rộng lớn cái Đạo to tát ở nơi mình. Chính lúc chư đệ muội khởi công đắp xây Cao Đài, cũng là lúc tự phát huy lần lần cái Đạo tự hữu để minh định mọi việc khó khăn hầu phổ thông giáo lý trên đường sứ mạng được ban trao.”
(Đức NHƯ Ý ĐTCN, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 29.3 Mậu Ngọ 5-5-1978)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh