Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NH̀ NGUYỆN PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Bảo Trân


Đức Chí Tôn đã dạy:
“Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chiếu theo luật Thiên Đình hội Tam Giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhân sanh bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi… “
(TNHT Q2 trang 17)
Cùng với ý nghĩa trên, Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy:
“Con nhớ chăng con chốn thượng đình,
Mỗi con mang lấy mảnh hồn linh;
Vào đời tu học bồi âm chất,
Hành đạo độ đời giúp chúng sanh.”

Vậy thế nào là “dìu dắt nhân sanh bước lên con đường cực lạc”, “hành đạo độ đời giúp chúng sanh” ?
I. Giải nghĩa từ:
- Phổ : bày ra rộng rãi
- Độ : cứu giúp
- Chúng sanh: “Chúng sanh nói chung từ loài khoáng sản tế vi đến loài vĩ đại con người.”
(Đức Đông Phương Chưởng Quản–TGST 70-71 trang 101)
II. Ý nghĩa việc phổ độ chúng sanh:
1. Phổ độ chúng sanh là thực hiện sứ mạng của ĐĐTKPĐ:
“Các em hằng nhớ câu: ĐĐTKPĐ, Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt và những câu nguyện: Đại Đạo Hoằng Khai, Phổ Độ Chúng Sanh, Thiên Hạ Thái Bình mà các em hằng nói và nguyện hằng ngày. Đó là cả một đường lối, một mục đích, một triết lý, một cứu cánh cho Đạo Cao Đài”.
(Đức Phan Thanh Giản – TGST 66-67 trang 239)
2. Phổ độ chúng sanh là con đường ngắn nhất để phục hồi cựu vị. Độ để chúng sanh quay đầu hướng thiện, lo tu hành giải thoát linh hồn khỏi cảnh luân hồi:
“Muốn đắc quả thì chỉ có một điều là phổ độ chúng sanh mà thôi”
(Đức Chí Tôn –TNHT Q1 trang 94)
III. Phổ độ chúng sanh như thế nào?
1. Độ những ai ?
- Độ bản thân trước nhất:
“Muốn cứu thế cứu thân trước đã,
Muốn độ người độ ngã cho xong;
Những gì đời đã mắc vòng,
Chính mình thoát khỏi mới hòng độ Thánh.”
(Đức Đông Phương Chưởng Quản)
rồi tới
- Độ gia đình, thân tộc:
“Trước khi muốn đem đạo lý truyền bá tha nhân đây đó, cũng đừng quên những linh hồn đang ở chung quanh sát bên mình, đó là vợ con, anh em cùng thân bằng cố hữu.”
(Đức Vạn Hạnh Thiền Sư - TGST 68-69 trang 230)
- Độ tha nhân:
“Dầu cho trẻ con trong bụng cũng phải độ.” (Đức Chí Tôn – TNHT Q1 trang 19)

- Độ tử : tu cứu Cửu Huyền Thất Tổ và cầu nguyện cho những linh hồn chưa siêu thoát.
2. Độ người trên những phương diện nào ?
Độ cả hai mặt nhân sinh và tâm linh, trong đó phần tâm linh là quan trọng:
“Việc đem đạo giúp đời hay cứu đời không những chỉ có một phiến diện vật chất hoặc sức lực, mà phải cần đến phần giáo dục tinh thần ở nội tâm lại càng quí giá vô cùng.“
(Đức Vạn Hạnh Thiền Sư – TGST 68-69 trang 226)
3. Độ bằng cách nào ?

a. Rèn Luyện công trình:

- Hoàn thiện hóa bản thân trước (công trình) để là tấm gương sống động dễ cảm hóa lòng người.
“Tu là để trau tài luyện đức,
Tu là mong bỏ dứt nghiệp trần ;
Trau tria phẩm hạnh chí nhân,
Độ mình rồi mới độ lần người tu.”
(Đức Di Lạc Thiên Tôn – TGST 70-71 trang197)
- Phổ độ chúng sanh, cứu giúp người khác là thể hiện lẽ sống đạo, thể hiện tình thương. Ta cần nằm lòng, trau giồi bài học thương yêu, xem đó là điều kiện để làm tốt việc phổ độ chúng sanh:
“Mọi sự khó khăn Thầy gánh vác, chỉ cậy các con thương yêu gắng công phổ độ.”
(TNHT Q2)
b. Thực hiện công quả:

- Về mặt nhân sinh: Dùng phương tiện sức lực, tiền bạc giúp người khác.
“Đừng nghĩ rằng phải có tiền ngàn, bạc muôn đem bố thí hoặc xây thất cất chùa, lên cốt Phật hoặc in kinh mới gọi là công quả. Khi thấy một thế nhân bị cảm gió nhức đầu, chịu khó bỏ ra 10 phút cạo gió bóp gừng không gọi là công quả hay sao ? Thấy người bất hạnh đói rách khổ đau, bỏ ra một viên thuốc, một chiếc áo thừa, miếng bánh mì nguội dư không thể gọi là công quả hay sao ? tùy khả năng sở hữu tới đâu làm tới đó, nhưng phải làm với tất cả tấm lòng bác ái không gọi công không gọi danh.” (Đức QUAN ÂM)
- Về mặt tâm linh ( quan trọng ) : Đem đạo lý hướng dẫn, hoán cải lòng người :
“Nếu mỗi một tín hữu làm sao độ được 12 bạn khác hiểu đạo, hành đạo thì Bần Đạo tin rằng một thời gian không lâu, Thánh Đường mọc lên như nấm, khám đường dẹp bỏ lần lần đễ làm kho dự trữ ” (Đức Quan Thánh -TGST 68-69 trang 138)
c. Tịnh luyện hồi hướng (công phu):
“Công quả hồi hướng của tịnh viên được tràn đầy cõi thượng giới chúng sanh cho mọi người thức tỉnh mộng trần quay chân về nẻo chánh. Tuy công đức xem như mây bay gió thổi nhưng kỳ thật không bao giờ dứt nhờ tâm thanh tịnh, càng thấy tiến đạo vô cùng.”
(Đức Hà Tiên Cô)
d. Đối với người bạn đạo, là người đã phần nào hiểu lý đạo thì lại cần phải nuôi dưỡng đức tin đồng đạo:
“Lòng mong độ thêm một người chưa biết đạo phải song song với sự nuôi dưỡng đức tin đối với người bạn đạo. Nếu vô tình hoặc cố ý để mất đức tin một người bạn đạo lâu năm còn quan trọng hơn độ thêm năm, mười người khác nữa.”
(Đức Vạn Hạnh Thiền Sư – TGST 68-69 trang 232)
e. Lập công bồi đức, tu cứu Cửu Huyền Thất Tổ:
Tham gia các buổi cúng quan hôn tang tế, cầu siêu, giải bệnh … … Đó cũng là bồi công lập đức để cứu Cửu Huyền Thất Tổ như lời kinh:
Xin cha/ mẹ định thần định tánh,
Noi khuôn linh nẻo thánh đưa chơn;
Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.
(Kinh tụng cha mẹ đã qui liễu)
f. Chúng sanh căn trí vô lượng, tùy vào trình độ cao thấp mà điều chỉnh cho thích hợp :
“Phải dìu dắt chiều theo tâm phàm họ cao thấp mà sửa từ bước, độ từng chặng. Mà nếu rủi dìu họ không được thì phải tận tụy với trách nhiệm làm thế nào cho họ đừng sa đọa phong đô, để cầu với Tam Giáo Tòa cho tái kiếp mà chuộc căn quả.”
(Đức Cao Thượng Phẩm- TNHT Q2 trang 93)
IV. Kết luận :
Phổ độ chúng sanh, chúng ta độ cả trên hai mặt nhân sinh và tâm linh, nhưng không quá đặt nặng về vật chất mà trái lại phải thấy tinh thần là trọng. Vì thế với sứ mạng “giáo dân vi thiện”, tu sinh chúng ta trước phải rèn luyện chính mình để tự độ sau mới có thể thực hành độ tha như lời Ơn Trên đã dạy:
ª “Độ đời bằng cách giúp nhân sinh
Hiểu rõ giả chơn cuộc thế tình ;
Hiện kiếp tu nên hàng Thánh thiện
Hậu sanh về chốn cõi Hư Linh”
(Đức Vạn Hạnh Thiền Sư –TGST 68-69 trang 229)
ª “Độ đời nơi đây không phải nhằm chỉ riêng về khía cạnh vật chất mà đặt nặng về tinh thần trong câu tự giác giác tha, tìm mọi cách, tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội đem giáo lý đạo đức để bày giải thức tỉnh mọi người đời đi về đường đạo lý. Sự độ đời nơi đây không phân biệt màu da chủng tộc gì hết. Cả nhân sinh hoặc chúng sinh đều do một nguồn gốc mà ra, do đức háo sanh của Thượng Đế mà có…”
(Đức Quan Âm –TGST 68-69 trang 147)
ª “Nên nhớ rằng Thiêng Liêng lúc nào cũng âm phò mặc trợ tùy theo lòng chí thành của chư hiền đệ muội. Trình độ nào cũng được dìu dẫn, chẳng lựa quý tiện phú bần, không đợi tài hay sức mạnh. Lòng chí thành sẽ đem đến cho chư đệ muội toàn năng toàn giác. Nếu chư đệ muội sụt sè hay có những ý tưởng mơ hồ, nhẹ đức tin thì dầu việc nhỏ như việc hàng ngày cũng không làm nỗi, lựa là phổ độ nhơn sanh."
(Đức LÊ ĐẠI TIÊN)
Người tín hữu Cao Đài lập công bồi đức phụng sự cho sứ mạng kỳ ba “Phổ Độ Chúng Sanh” thì chính là để tự độ, xây nền đắp móng cho vững vàng hầu bước lên đường Thiên Đạo lo tu giải thoát.

BẢO TRÂN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh