Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Đức NHƯ Ư ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN

giảng về Ngũ nguyện

tại Vĩnh Nguyên Tự, Ngọ thời, Rằm tháng 3 Bính Th́n.

Chân dung Thái Lăo Sư LÊ ĐẠO LONG (1843-1913)

 

Nam mô:

Nhất nguyện Đại Đạo hoằng khai,

V́ đời nào ngại chông gai dữ lành,

Nh́ nguyện phổ độ chúng sanh,

Quyết đem hoằng hóa đạo lành giáo dân.

Tam nguyện xá tội bản thân,

Khoan dung phá chấp cơi trần vô minh,

Tứ nguyện thiên hạ thái b́nh,

Tịnh tâm chế động muôn ngh́n trái oan.

Ngũ nguyện thánh thất bằng an,

Hai ngày sóc vọng đăng đàn thuyết minh,

Trấn an tâm đạo nhân sinh,

Vai tṛ un đúc đức tin đạo đồng.

 

Đức NHƯ Ư ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN thế danh LÊ VĂN TIỄNG, đạo hiệu LÊ ĐẠO LONG, là Thái Lăo Sư khai sáng Vĩnh Nguyên Tự. Nhục tử của Ngài là tiền bối Lê Văn Lịch (1890-1947, tức là Đầu sư Ngọc Lịch Nguyệt). Nhục tôn của Ngài là đạo tỷ Bạch Tuyết Lê Ngọc Trang đắc quả Quán Pháp Chơn Tiên.

Trần Thế Dân trích lục.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh