Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HỘI LONG HOA VÀ NGÀY TẬN THẾ

 

NGUYỄN TẤN HƯNG

 

Vào thập niên 50, lúc tôi c̣n nhỏ, trong dân gian miền Nam thường hay nghe đồn đăi về Phật Thầy Tây An, Ông Sư Văi Bán Khoai (một danh hiệu khác của Phật Thầy Tây An th́ phải)... đi truyền Đạo từ núi Tà Lơn, Thất Sơn, miệt Hà Tiên - Châu Đốc.  Ông có làm nhiều phép lạ, nhất là chữa bệnh cho nhiều người bằng nước lả, lá cây, cỏ dại.  Sau này, có sách ghi lại rằng, ông tên thật là Đoàn Minh Huyên và là người đă sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Giáo hướng về dân tộc Việt, kể từ năm 1849.  Dựa vào giáo lư của ông, vào năm 1939, đức Huỳnh Phú Sổ cũng đă sáng lập Phật Giáo Ḥa Hảo với Tứ Ân Hiếu Nghĩa làm đầu...

Đặc biệt một điều là, giống giống như bên Cao Đài Đại Đạo, đă ra đời và thành lập cơ Phổ Độ trước đó những 15 năm, tức năm 1924 (kể từ lúc ngài Ngô Minh Chiêu được thâu nhận và xem như là người đệ tử đầu tiên), đức Huỳnh Giáo Chủ cũng hay đề cập đến hội Long Hoa trong kỳ Hạ Ngươn mạt pháp.  Trong bài bút kư "Sứ Mạng Của Thầy" truyền lại cho môn đồ, viết vào năm 1942 khi bị Thực dân Pháp an trí tại Bạc Liêu, có đoạn như sau:

... Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỷ thần đất Việt chớ bao ĺa.  Những kiếp gần đây, may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gội nhuần ân đức Phật, ḷng đă quảng đại từ bi, hiềm v́ nỗi cảnh quốc phá, gia vong, máy huyền cơ đă định, ḷng thương trăm họ vướng cảnh, đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ.  Nghĩ lúc c̣n làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, vong thân vị quốc, huống chi nay cơ mầu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ hải, dạo khắp Tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà c̣n len lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen?  V́ ḷng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa.  Phật Vương đà chỉ rơ máy diệu huyền chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Đại Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Ḥa B́nh cho vạn quốc chư bang.

Thiên Tào đă xét định, khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi Hạ Ngươn nầy, say mê vật dục, ch́m đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội xét kẻ thiện căn th́ ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ ḷng từ bi cùng các vị chơn Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rơ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quày đầu, cải tà quy chánh th́ mới mong Thiên Đ́nh ân xá bớt tội căn để kịp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rơ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn Sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái b́nh, bởi đời nầy pháp môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu, người tâm trí tối đen, đời lắm Ma Vương khuấy rối.

Ta là một trong các vị cứu đời ấy.  Ai liễu Đạo nơi quốc độ nào th́ cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân ; v́ thể ḷng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đă trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Măo, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh...

Xuyên qua kinh sách Cao Đài, chúng ta hiểu sơ lược rằng vũ trụ có Tam Tài là Thiên Địa Nhơn.  Trời Đất có tam ngươn là Thượng Ngươn (thời Thượng Cổ), Trung Ngươn (thời Trung Cổ), Hạ Ngươn (thời hiện đại) và Ngũ Hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ).  Người có Tam Bửu là Tinh, Khí, Thần (tức âm, dương, linh hồn) và Ngũ Ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).  Rồi nếu ai muốn hợp được tinh, khí, thần (tam huê tụ đảnh để thành Thần, Thánh, Tiên, Phật) th́ phải tu thân, tịnh luyện từ thấp với "tam cương ngũ thường" (Nhơn đạo) lên cao với "tam qui ngũ giới" (Phật đạo), v.v. và v.v...  Nhưng tại sao thời Hạ Ngươn này lại thường bị gán cho là thời mạt pháp?  Và tại sao có hội Long Hoa?

Th́ đây, trong kinh "Đại Thừa Chơn Giáo" phẩm "Dưỡng Sanh Tánh Mạng" Thầy, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế, đă có dạy như sau:

Các con khá biết:

Đạo có ba ngươn, ba ngươn ấy là cái số cuối cùng của Trời, Đất.  Trước hết mở đầu là Thượng Ngươn.  Thượng ngươn đây chính là Ngươn Tạo Hóa, là ngươn đă gầy dựng cả Càn Khôn Vơ Trụ.

Vậy khi mới tạo Thiên lập Địa, nhơn loại sanh ra th́ tánh chất con người rất đổi hồn hồn ngạc ngạc, c̣n đang thuần phát thiện lương, nên chi cứ thuận tùng Thiên lư mà ḥa hiệp dưới trên, tương thân tương ái.  Thời kỳ ấy người người đồng hấp thụ khí thiên nhiên, nên hằng cộng hưởng thanh nhàn khoái lạc mà vui say mùi Đạo tháng ngày.  Bởi đó đời thượng cổ mới có danh là đời Thượng Đức, mà Thượng Ngươn ấy cũng kêu là ngươn Thánh Đức nữa.

Kế đó bước qua Trung Ngươn th́ nhơn tâm bất nhứt, tập quán theo thói đời, thâm nhiễm những nết xấu mới làm cho xa mất điểm thiện lương, bèn cậy ở sức ḿnh mà hiếp bức lấy nhau, chém giết lẫn nhau, tương sát, tương tàn, mạnh c̣n yếu mất th́ mới sanh ra biết bao trường huyết chiến, không c̣n kể đồng loại, đồng chủng, đă lợt t́nh đồng nghĩa, đồng bào.  Bởi đó đời trung cổ mới có danh là đời Thượng Lực, mà Trung Ngươn ấy cũng kêu là ngươn Tranh Đấu nữa.

Tiếp đến Hạ Ngươn, sự tranh đấu ngày càng ráo riết, dữ tợn, gớm ghê th́ nhơn loại lại chê sức mạnh mà dùng năo cân nên mới bày ra chước quỉ, mưu tà, kế sâu, bẩy độc, thiệt là khốc liệt phi thường.  Song đó cũng lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa.  Ngặt càng tranh đấu lắm lại càng ác liệt lắm, nên tranh đấu thét phải đến ngay thời kỳ tiêu diệt.  Bởi đó đời hiện tại là đời Mạt Kiếp, c̣n Hạ Ngươn này là ngươn Điêu Tàn.

Nhưng hễ loạn là tới trị, vong tất phục hưng, nên ngươn tiêu diệt tất sẽ bước đến ngươn bảo tồn là ngươn Đạo đức phục hưng, để sắp lập lại như đời thượng cổ, thế nên cũng gọi là ngươn Tái Tạo.  Vậy nhơn loại bước qua thời kỳ này là thời kỳ qui nhứt thống, đại luân hồi của Thiên Địa đó.  Mà ngày nay đă đúng số nhứt định của Tạo Đoan, đă tới ngươn cuối cùng của Thiên Địa, v́ tính ra th́ đă mười hai muôn chín ngàn sáu trăm năm, nên đă tới thời kỳ tạo Thiên lập Địa một lần nữa.

Các con, ngày nay Thầy đă đến đây rồi là Thầy muốn ngửa tay ra mà tế độ các con.  Vậy các con phải nương níu lấy Đạo mầu, rán luyện chơn tánh cho thuần dương th́ ắt tránh khỏi cuộc dinh hư tiêu trưởng của đời sắp đến, nghe các con!

"Mười hai muôn chín ngàn sáu trăm năm" tức là "một trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm (129,600) năm," một thời gian kể ra cũng khá dài để cho nhân loại, chúng sanh t́m hiểu.  Khoa học hơn một chút, dựa vào tự điển bách khoa của Mỹ, phần viết về những thời kỳ băng giá (Ice Ages), chúng ta không khỏi ngạc nhiên v́ có ít nhiều trùng hợp.  Theo các nghiên cứu của các khoa học gia, các nhà thiên văn th́ khoảng 300 triệu năm giải Ngân Hà (Milky Way Galaxy) làm xong một ṿng quay xung quanh trục của nó và có ít nhiều ảnh hưởng đến Thái Dương Hệ (Solar System), nên tạo ra các chu kỳ băng giá này.  Nếu tạm gọi là Ngươn th́ nhân loại chúng ta cũng có Tam Ngươn, xoay vần trong khoảng "một trăm ngàn (100,000) năm."  Bằng toán học, cộng trừ nhơn chia, đại khái, nếu lấy thời hiện đại làm mốc, th́ gồm có: Thượng Ngươn (First Ice Age) xảy ra 93,408 năm trước đây, tương tự, Trung Ngươn (Second Ice Age) xảy ra 41,000 năm trước đây, và Hạ Ngươn (Last Ice Age) cũng đă xảy ra vào khoảng 25,920 năm trước đây.

Rồi, đi xa hơn một chút nữa, cũng lấy thời hiện đại làm mốc, tôi thiển nghĩ, chính trong phần Hạ Ngươn (Last Ice Age) này chúng ta mới có 3 ngươn nhỏ, chia ra thời Thượng Cổ (từ 25,920 cho đến 2700 hay năm 700 trước Tây lịch, dựa vào điểm Kinh Cựu Ước được viết vào khoảng 700 năm trước khi Chúa giáng sinh), Trung Cổ (từ 2700 cho đến ngày nay), và Hạ Cổ (tạm gọi như vậy cho thống nhứt) tức là thời đại bây giờ.  Đặc biệt trong năm 11,000 (tức 9,000 năm trước Tây lịch), quả Địa Cầu đă đổi trục Nam Bắc ra Bắc Nam...

Bởi... "lẽ tự nhiên, càng tranh đấu mới càng tấn hóa" nhưng "văn minh tiến triển mà đạo đức suy đồi," và bởi... lẽ "thiên thơ dĩ định," tức là đă đến chu kỳ để lập lại đời Thượng Cổ Thánh Đức.  Bởi... cũng chính v́ "văn minh và đạo đức chẳng đi đôi" mà những người anh Kogi trên rặng Sierra, Nam Mỹ, những người phải học về tâm linh với 7-9 năm diện bích ở tuổi 20 trước khi học các thứ về vật chất, đă phải gởi thông điệp cho Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới tổ chức ở Chicago vào năm 1993.  Bản dịch của Nguyên Phong từ bài viết của Alan Ereira, kư giả đài BBC, có những đoạn như sau:

Một vị Trưởng Lăo cho biết:

"Vũ trụ là một tấm gương lớn, phản ảnh tất cả mọi việc xảy ra trong đó.  Biết rung động với vũ trụ là biết quán xét tấm gương kia, do đó người ta đâu cần phải đi đâu xa mà cũng biết được những điều cần thiết.  Việc ngồi chín năm trong động đá đâu phải chỉ ngồi đó nhai vài lá cây, suy nghĩ vài câu nói, mà đ̣i hỏi người ta phải nổ lực t́m hiểu về ḿnh, v́ biết ḿnh chính là biết được vũ trụ và biết được vũ trụ th́ tất hiểu được các định luật thiên nhiên.  Đă hiểu được các định luật này một cách sâu xa th́ làm sao có thể làm trái với nó được?  Sở dĩ con người làm việc sai quấy v́ họ không biết ḿnh, chỉ sống hời hợt, quay cuồng và dựa trên những giá trị có tính cách giả tạo, những giá trị do tập đoàn tạo ra chứ không phải phát xuất từ những công phu suy gẫm sâu xa.  Sống như thế không thể gọi là sống.  Đó là sống mà như chết, thân thể tuy sống mà đầu óc đă chết từ lâu rồi!"

...

Vị Trưởng Lăo đă nói:

"Đời sống là một sự mầu nhiệm.  Nếu con người biết mài dũa thân và tâm để ư thức đời sống một cách trọn vẹn th́ người ta sẽ ư thức được những việc khác phi thường hơn."

... Vị Trưởng Lăo lên tiếng:

"Chúng tôi đă thảo luận rất kỹ về điều chúng tôi muốn nói.  Chúng tôi muốn gửi một thông điệp cho các em trong gia đ́nh nhân loại.  Chúng tôi nói bằng trái tim, những lời nói chân thành nhất rằng hiện nay nhân loại sắp bước vào một thảm họa rất lớn mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra.

... Nếu trái đất bị hủy hoại th́ chúng ta sẽ sống ở đâu?  Đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cần xét đoán một cách nghiêm chỉnh.  Các anh không biết trong ṿng vài năm nữa thế giới sẽ biến đổi như thế nào?  Chắc không lấy ǵ tốt đẹp lắm đâu nếu các em cứ tiếp tục phá hoại mà không biết bảo tŕ môi trường sinh sống.  Tại sao được thừa hưởng một gia tài tốt đẹp như thế mà chúng ta lại phá hoại nó đi vậy?  Tại sao các em không nghĩ rằng trải qua mấy ngàn năm nay, thế hệ trước đă giữ ǵn cẩn thận, đă trân trọng từng tấc đất, từng ngọn suối, từng khóm cây, ngọn cỏ mà ngày nay các em lại phá nát không hề thương tiếc?

Làm sao các em có thể tự hào rằng ḿnh "văn minh" khi nhân loại và mọi sinh vật mỗi ngày một khổ đau nhiều hơn xưa? Làm sao có thể nói rằng nhân loại đă "tiến bộ" khi con người ngày càng gia tăng thù hận, chỉ thích gây chiến tranh khắp nơi?  Các anh biết vậy nhưng phải làm sao đây?  Làm sao có thể nói cho các em biết rằng vũ trụ có những định luật vô cùng lớn lao, không thể vi phạm được?  Ḷng các anh vô cùng đau đớn v́ các anh thấy rằng trái đất đă khô kiệt rồi, mọi sự sống đang lâm nguy và thảm họa diệt vong chỉ c̣n trong giây lát.  Do đó các anh muốn kêu gọi khẩn thiết rằng hăy thức tỉnh, ngưng ngay những việc có tính cách phá hoại đó lại, nếu không th́ trễ quá mất rồi!"

Qua các phần trên, chúng ta tạm hiểu và tạm chấp nhận rằng, quả là chúng ta đang sống trong thời Mạt Kiếp!  Nhưng, trở lại vấn đề v́ sao có hội Long Hoa và hội này để làm ǵ, với mục đích ǵ?  Mà suốt từ cả thế kỷ nay chúng ta thường nghe nhắc đến, đề cập đến?

Trong đàn cơ ngày 5, tháng 10, năm Kỷ Mùi (1979) tại Thiên Lư Bửu Ṭa, San Jose, USA, đức Lư Thái Bạch Đại Tiên có luận như sau:

Lăo: THÁI BẠCH KIM TINH kiêm GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO.  Nay Lăo xin sơ lược mấy lời diễn tả qua các nội dung của công cuộc Long Hoa Đại Hội: Thời nhiệm ấy khởi đầu khai mạc từ Nhứt ngoạt, Thập Ngũ nhựt, Kỷ Mùi niên (15-1-1979).  Cuộc Đại Hội sẽ c̣n tiếp diễn đến Thập ngoạt, Thập Ngũ nhựt, Giáp Tư niên (15-10-1985), tức là lục niên thời nhiệm hội.  Kể từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Thiên Khai tức là Cao Đài Đại Đạo Nam Phương Việt Nam sơ khai đúng vào Giáp Tư hiệu niên, tây lịch nhằm 1924, đến bây giờ đă ngũ thập lục (56) niên.  Đức Chí Tôn có dạy rằng: Mối Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ khai môn độ thế.  V́ đến cận thời kỳ tam ngươn mạt hậu, đại hội Long Hoa sẽ diễn hành nhằm vào cuối thế kỷ 20 tức là chu kỳ của mười ngàn (10,000) năm thế hệ.

Mục đích cuộc Đại Hội Long Hoa, tức là một cuộc phán đoán đại đồng của Đức Chúa Trời trong tất cả toàn cơi từ vô vi lẫn hữu h́nh không riêng biệt.  Chung qui từ ba ngàn thế giái, thất thập nhị địa tức là 72 cơi hành tinh và 36 cơi trời gọi chung là Bộ Châu Tứ Đại.  Đặc quyền ngự trị tối đại một Đấng Tối Cao quản cai toàn thể tức là một Đấng Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

... Nhiệm kỳ khai diễn Đại Hội Long Hoa trong ṿng lục niên.  Thời gian ấy chia thành 3 giai đoạn:

1) Giai đoạn thứ nhứt: Gồm có nhị niên. Thời gian ấy dành cho Tam Giáo Thượng Ṭa sắp xếp các công cuộc đặc trách về qui nguyên, khai đường phổ độ truyền Đạo khẩn thiết để vớt cứu sanh linh cho kịp kỳ thế diệt.  Dụng máy huyền vi hạ điển Tiên Thiên mầu nhiệm tận cơi giái trung mà sáng soi mọi đường chơn lư...

...

V́ nay là thời kỳ Đại Ân Xá, nếu người thế tục đă hiểu rành mà bồi công lập đức th́ chẳng có ǵ hơn.  Long Hoa Đại Hội vốn là một cơ hội thi đức, thi công, một thời kỳ phán xét chung mảy lông không hề lọt. Sau khi phán xét xong có thưởng phạt rồi th́ các bộ sổ đều xóa bỏ để lập lại cái mới.

2) Thời nhiệm thứ hai: Là thời nhiệm phán xét đến toàn cơi giái trung, các bộ sổ vô vi khắp 12 cơi trung thiên và thưởng phạt đến cơi thế giới hữu h́nh địa cầu thứ 67 nầy, tức là cơi thế giới hiện tại giữa nhân vật cơi trần xă hội của nhân loại ngày nay.

3) Thời nhiệm thứ ba: Sẽ phán đoán đến 12 cơi Hạ Thiên Vương, Thập Điện Minh Vương khâm tŕnh bộ sổ tại cơi địa ngục từ nhiệm thời mười ngàn (10,000) năm đến nay.

Sau khi cuộc phán đoán đă hoàn tất th́ 10 cửa ngục môn sẽ bắt đầu bế tắc.  Các linh hồn phạm tội sẽ bị đời đời khó mong giải thoát!  Thượng Cổ lập đời mười ngàn (10,000) năm tương lai sẽ có định kỳ cho thế hệ khác.

Ở nơi đây chúng ta thấy có sự hơi hơi trùng hợp giữa chu kỳ lập lại đời Thượng Cổ 10,000 năm trong kinh sách so với chu kỳ đổi trục quả Địa Cầu 11,000 năm (9,000 năm trước Tây lịch) của các nhà khoa học.  Xét cho cùng th́...  có thể một trận Đại Hồng Thủy sẽ xảy ra trong tương lai như đă xảy ra trong quá khứ, mới có thể lập lại đời Thượng Cổ.  Và, xét cho cùng th́... Long Hoa Đại Hội đă diễn ra rồi, từ năm 1979 đến năm 1985 mà ít người hay biết.  Và, hiển nhiên, cuộc phán xét đại đồng cuối cùng cũng đă xong rồi.  Nhưng, như vậy, tại sao ngày tận thế lại chưa tới?

Thật ra th́ ngày tận thế cũng đă đến rồi, vào năm 1982, lúc các thiên thể, hành tinh (Asteroids) đang bay vào Địa Cầu.  Nào có ai ngờ, trong âm thầm và theo lời chỉ dạy của Thầy, vào lúc 12 giờ trưa ngày 21-3-1982 tại Hellyer Coyote Park, San Jose, USA, đại diện Tam Giáo và toàn thể đạo hữu, đạo tâm đă làm cuộc đại lễ "Cầu An Xin B́nh Địa Chấn".  Để rồi sau đó, trong đàn cơ ngày 26-3-1982, Thầy đă cho biết kết quả như thế này:

 

Bát ngát niềm thương chốn biển trần,

Đoái nh́n cảnh tượng dĩ đồng thân,

Tam Giáo chung nhà kỳ dựng thế,

Phép mầu chuyển đạt bởi Thiên Ân.

Thái Cực Hà Đồ qui vạn pháp,

Bát Môn trận địa triệt yêu thần,

Thiên tướng vạn quân đồng trí thủ,

Trùng trùng điệp điệp sắc tường vân.

 

Thầy hoan hỉ ban ơn, các con hăy b́nh thân.  Hôm nay là giờ lành, Thầy xin giáng điển nơi Thiên Lư Bửu Ṭa hầu ban bố ơn lành cho toàn cơi thế nhân, sau là điểm công cho toàn thể Tam Giáo và tất cả chúng sanh đă mang hết tấm nhiệt thành ḥa hiệp lẫn nhau đồng ḷng khẩn nguyện.

Ngày Lễ Cầu An vốn là một ngày vạn hạnh cho toàn cơi vũ trụ hoàn cầu.  Cũng v́ định luật thiên nhiên của máy Tạo, quả địa cầu duy vật đă đến thời nhiệm măn cuộc tuần hoàn, thế nên mới gây nhiều điều thảm họa.  Thầy v́ thương xót chẳng nỡ đang tâm.  Kể từ Đạo khai Bính Dần truyền giáo, tuy rằng các con vẫn thấy ngày tận thế hăy c̣n thăm thẳm xa xôi, nào có biết đâu ngày giờ dĩ định.  "Bát Bộ Chơn Kinh" đă có dạy rành và chỉ dẫn không c̣n sai sót điều chi, th́ ngày giờ hôm nay chính Thầy đă ra tay cứu thế.  Các con ôi, các con cũng đọc đặng nơi ḷng rằng cuộc Lễ Cầu An chắc là Bát Môn Đồ Trận.  Nếu như các con mà hiểu đặng ngày giờ của trái đất hoại hư th́ các con kinh sợ đến bực nào, cũng nhờ không hiểu nên mới đặng tạm an.  Các con ôi! nếu Thầy không cứu th́ tiếng nổ xảy ra long trời lở đất, quả địa cầu tan vỡ th́ các con lẩn tránh nơi đâu? Tiếng nổ thứ hai là do hấp lực tàn phá của sự sụp đổ th́ toàn cơi năm châu lâm vào hiểm họa thủy lụt tràn lan, sóng thần lôi cuốn, th́ nửa trái cầu bên kia lại gây thành tiếng nổ thứ ba, trận thủy lụt nước sôi đục đen nóng bỏng c̣n chi!

...

Lễ Cầu An Địa Chấn tuy rằng xem qua thấy rất bé nhỏ tầm thường, nhưng đó là một phản ảnh nơi không trung, Tam Giáo Thượng Ṭa đă lập thành một "Thiên Môn Trận Bát Quái Đồ Thiên," đặng toàn thể chư Phật, chư Thánh, chư Tiên đồng nhứt thiết lập trận đồ, và Thầy th́ ngự giữa Linh Tiêu Đài mà vận chuyển phép mầu để trấn an thảm họa.

...

Nhắc lại, Thầy thiết lập Bát Quái Đồ Thiên để khai thông vạn pháp, quy Tam Giáo, hiệp ngũ hành vận chuyển phép mầu để sáng tạo lại một quả địa cầu mới, gọi là lập đời th́ mới là giải cứu qua cơn Càn Khôn mạt hậu.

V́ quả địa cầu duy vật 68 này đến đây đă hết thời nhiệm. Kể từ ngày thời gian vật nhơn sanh hóa sáng tạo đặng sự sống cho đến bây giờ, cộng sổ thời gian th́ đă 12 muôn 9 ngàn 6 trăm mấy chục niên lẻ rồi, nên nhiệm thời tuần hoàn đă măn cuộc.  Thầy cũng đă ấn định từ thuở tiền khai rằng quả địa cầu 68 đến kỳ mạt thế sẽ không c̣n nơi cư ngụ.  Ngày nay các con đă hiểu Đạo biết Thầy, th́ Thầy nỡ nào tai ngơ mắt lấp.  Nếu xét tội nhơn loài th́ khó nỗi vị tha, nhưng v́ ḷng bác ái nên Thầy phải chịu nhọc nhằn mà tận độ.

Thêm một lần nữa Thầy nhắc đến con số 129600 năm.  Tóm lại, qua những ǵ tŕnh bày trên, chúng ta cũng ít nhiều biết sơ qua về...  Hội Long Hoa và Ngày Tận Thế.  Và, nếu biết rồi và muốn cứu văn t́nh thế th́ mọi người nên thức tỉnh, tu tâm, dưỡng tánh là hơn...

 

 

        NGUYỄN TẤN HƯNG

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh