Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HẠNH BỐ THÍ

Sáu pháp ba la mật giúp đưa hành giả dến giác ngộ viên măn:

1. Bố thí
2. Tŕ giới
3. Nhẫn nhục
4. Tinh tấn
5. Thiền định
6. Trí huệ

Trong tiến tŕnh giác ngộ giải thoát này, hạnh căn bản đầu tiên nhất là hạnh bố thí.
Với sự bố thí vô điều kiện, sẽ giúp ích hành giả:

- Phát triển ḷng không nắm bắt trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần hay đời sống tâm linh.
- Phát triển ḷng tri ân.
- Phát triển ḷng độ lượng, vị tha.
- Phát triển ḷng thiện nguyện, hy sinh.
- Nói lên luật bù trừ, những ǵ mất mát cho chơn lư sẽ được bù đấp bởi chơn lư

Đề nghị:

10% lợi tức dành cho bố thí trước tiên
10% để dành pḥng khi bất trắc
10% đầu tư

C̣n lại gói ghém an vui hạnh phúc tri túc trong 70% lợi tức c̣n lại.

(Người gởi: Cao Thương Chi)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh