Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

DI-LẶC TÔN-PHẬT

NGUYÊN NHÂN KHAI MINH ĐẠI-ĐẠO

Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ÐẠI-LỄ CẦU-AN

 

       Vào cuối năm Quý-Hợi 1983, Ðức Phật Di-Lặc có giáng cơ tại Thiên-Lý Bửu-Tòa tả quyển "Bảo-Pháp Chơn-Kinh", trong đó, Ngài có giảng về họa diệt thế, nguyên nhân Khai minh Ðại-Ðạo, cùng ý nghĩa và tầm quan trọng của Ðại-Lễ Cầu-An như sau:

"Khắp cõi đất nước đều hay gây cảnh tương tàn tương sát, người chẳng biết thương người, vật không lòng mến vật, lâm nhằm tệ trạng mưu diệt lẫn nhau làm cho tiếng khóc thảm rền vang rúng động tới cõi hư linh chẳng dứt.

       Ðã hằng gây cuộc chấn động nơi cõi đất, làm cho khí tiết thường hỗn loạn biến sanh những triệu chứng kinh hoàng, đất chuyển trời long, cuồng phong thủy lụt thường biểu hiện ở khắp nơi có khi tới mức độ dữ dội như hỏa diệm. Vì khí hậu trược ác đã mãn địa xung thiên, mịt mịt như khói un, lấp che cả bầu không gian thanh tịnh, làm cho khí thanh hư không thể phưởng phất tới được hầu trợ tá dương sanh, cõi đất sống chỉ ưng chịu với khí hậu trược âm thuần, nên khó thể gìn an bảo tồn thiện phúc.

       Nếu đã thuần nhiễm khí hậu thiên, lòng người càng sanh mê bất phân thiện ác, không thấy sự quấy lỗi nơi tánh, năng tư tưởng sự quấy tham dục vọng, không ưa điều lành, ghét chê Ðạo pháp, bất nghĩa, bất nhân..."

       "...ÐẤNG CHÍ-TÔN vì đức háo sanh vô lượng, không thể mặc nhiên nhìn vào cảnh tượng thống khổ bi đát ở cõi sanh linh hằng tái diễn.

       Một thuở ấy, nơi Ðền Bạch-Ngọc hội đủ Chư Thiên, Tam-Giáo công đồng hội chầu Ngọc-Ðế. Ðấng Chí-Tôn dùng đại ngôn tuyên phán rằng: "Thế cuộc hậu mạt tam nguơn nhằm thời mạt pháp, nhơn sanh nhiều tội, chiến họa binh đao, thiên tai địa ách, cuộc đời tiêu diệt sẽ đến với nhơn sanh. Ta nay quyết chủ quyền khai minh Chánh-Giáo tận độ sanh linh, không thể để cho đại họa diệt vong đến với sanh linh một lần thứ ba nữa."

       Giờ hội chầu nơi Kim-Khuyết đông như hằng sa vô số kể. Khi ấy bèn có một vị Ðại-Hạnh Pháp-Vương-Tử bước ra thủ lễ, vai hữu bày ra, một gối đặt xuống, đại ngôn trình tấu: "Bổn tánh đương nhiên đại-bi vô lượng; duy độc ngã giả, bất khả dụng tu (Nếu chỉ một tôi có lòng đại-bi không thể hành tròn việc lành). Nay nhờ ơn Ðấng Ðại-Từ-Lành đã công phán giữa đền, Pháp-Tử nguyện tùng duyên hóa độ, lai đáo trần gian chịu kiếp khổ làm người, dùng Ðạo pháp Thầy Trời làm phương châm dìu độ chúng sanh, nguyện giác tha bốn chúng giải cứu tánh mê, cầu Ðạo vô thượng lánh khỏi họa diệt, nếu không hành tròn nguyện, quyết không trở về đất Phật."

       Ðấng Chí-Tôn vì cảm lời đại-thệ-nguyện của Ðại-Hạnh, Ngài bèn đại ngôn phát lời đại-thệ-nguyện: "Nay Ta vì nhơn sanh quyết lập Ðạo cứu thế, nếu Ðạo không thành, Ta nguyện không trở lại Ngọc-Kinh!"

       Hoằng thệ thâm như hải, đức rộng đã vô biên. Khi ấy nơi Linh-Tiêu-Ðền toàn tất Chư Phật, Tiên, Thánh và các Trời, Rồng đồng phát hiện hào quang, vô cùng cực ngỏ lòng tán thán đại-công-đức từ-bi vô lượng của Ðấng Chí-Tôn cùng Ðại-Hạnh Pháp-Vương-Tử. Bỗng nhiên tại nơi Ngọc-Ðền ngàn muôn thứ hoa đồng nở một lượt, khoe đủ màu sắc tươi sáng như hào quang, mùi hương hoa bay thơm bát ngát, mùi hương chiên-đàn thơm khắp mười phương, nhạc Trời trổi vang động, các Chư Thiên đồng mặc-tịnh một giờ để tán thán ân đức vô lượng ấy. Sau khi thưởng thức các điệu, trở lại hội-đàn có hằng sa số Chư Phật, Thánh, Tiên cũng đồng phát nguyện đáo cõi trần lao, chịu kiếp khổ làm người để giúp Thầy hành thâm đại công-đức, dụng Ðạo Thầy Trời làm phương châm hóa độ chúng sanh khử ám hồi minh lánh họa diệt, dựng cuộc thái bình. Nếu không tròn thệ nguyện quyết không đáo vị. Lúc bây giờ lại cũng hằng ngàn thứ hoa đủ màu sắc đồng nở hết một lượt, mùi hương thơm bát ngát khắp cõi, sáu điệu nhạc lại trổi lên vang động tán thán công đức vô biên vô lượng của tất cả Chư Thiên vô cùng cực. Một giờ sau, các điệu đồng êm lặng. Ðấng Chí-Tôn kịp giờ công phán đại-ngôn, truyền lịnh khai thị đại-tôn-danh Ðạo ấy là: ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ÐỘ, và Ðạo danh Ngài là CAO-ÐÀI, lấy hai chữ CAO-ÐÀI để làm tên chánh của cái Ðạo và Ngài dạy rằng:

CAO-ÐÀI ÐẠI-ÐẠO TAM-KỲ PHỔ-ÐỘ

Thi:

Tiền ẩn đại danh CAO bắc khuyết,

Hậu xuất hoa khai ÐÀI thông truyền,

Huỳnh-Ðạo phổ dương Ðồ-Bát-Quái,

Thiên-Khai nhứt mạch thái bình yên.

đồng thời đăng danh nơi Kim-Ngọc-Bảng, và Ngài giảng danh rằng: "Mối Ðạo Cao-Ðài được thành danh ngày nay là có đủ cả Tam-Giáo. Hễ Tam mà qui nhứt thì thành Ðại, ở trong Tam-Giáo gồm có Ngũ-Chi, Tam-Giáo qui tức có Ngũ-Chi hiệp, sẽ thành một mối Ðạo lớn nhứt."

       Khi ấy từ nơi Kim-Ngọc-Bảng chiếu hiện hào quang đủ năm sắc sáng chói tỏ rạng vô cùng cực, cả thảy đồng nhìn thấy hết thảy mọi viễn tượng ở cõi thế giới Ta-Bà từ 1 đến 100 năm thế diệt, Ðạo cứu vớt như thế nào, đời diễn tiến thế nào, khổ ách dường bao, tất cả đều biến hiện không sai một mảy. Và từ 100 năm tới 500 năm, từ 500 năm tới 5000 năm, đều biểu hiện cả thảy..."

       "...Kể từ giai đoạn sau chót, vào khoảng 100 năm đến nay, số Linh-Căn đã tuần tự vào đời hơn mấy mươi ức, mãi đến bây giờ, số ra đi thì hằng hà, số đáo hồi thì rải rác thưa thớt như hoa mùa Ðông! Chỉ trong vòng ngắn ngủi 100 năm mà biết bao nhiêu vị đã qua gần hai kiếp! Lại biết bao nhiêu vị còn phải ở nơi cõi vô hình, đã không được hồi vị, lại cũng chưa được tái kiếp để tu tiếp, các hồn sa đọa ấy nay phải chịu cảnh khốn đốn bơ vơ! Vì sao? Cũng vì khi sanh tiền, kiếp tu không giữ trọn, lại mê trần nhiễm tục sa đọa làm chúng sanh, lúc đã hoại thể xa lìa xác tục, hồn chịu cảnh âm-ty, xét xem công quả. Nay phải chờ ÐẠI-HỘI LONG-HOA phán xét, gặp kỳ siêu độ mới mong được đáo hồi..."

       Trong "Bảo-Pháp Chơn-Kinh" Ðệ Thứ 5, có nói về công đức cầu siêu và ban Thánh-lịnh Cầu-An như sau:

       "... Tất cả đại hội Ðạo, đại tiểu Linh-Căn đã hoàn thành một công đức vô lượng nơi Ðạo-tràng, cùng đẳng chư thiện tín đồng được gia ân tế phước...Sắc chỉ Long-Hoa đã tứ phước cho toàn tất cõi âm hồn được siêu căn thọ mạng, tắm gội cam-lồ tịnh-thủy, thoát hôn trầm phục hồi chánh giác, đồng vãng sanh Phật quốc hằng hà sa số ức, chư hồn đồng vạn tạ thâm ân vô lượng như hải.

       Hôm nay, trên là Ðấng Chí-Tôn, Long-Hoa Hội-Thượng cùng phê chuẩn công đức vô lượng nơi kỳ siêu đại hội Ðạo đã thành tựu viên mãn.

       Nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa trung tâm Ðại Hội Ðạo đã được Ðức Ngọc-Ðế y chuẩn lịnh CẦU-AN vào trung tuần thập ngoạt hạ hội Giáp-Tý niên, quy tề Ðại Hội Ðạo, hiệp thế chúng thiết lập CẦU-AN để hoàn tất sứ mạng kỳ ba, toàn tất hiện diện phải đồng thành tâm niệm cầu để cứu cánh đại thế chúng kỳ mạt hậu nầy cho đặng chuyển họa vi phước, âm siêu dương thới, phong điều võ thuận, quốc thái dân an. Chớ trễ chầy vì thời cơ cận đại.

       Ngọc-Sắc phê truyền Ðại-Ân-Xá kỳ chót! Hỡi toàn tất Căn-Linh! Nay đã được Long-Hoa chuyển tánh thì chớ cượng sanh nghi, hãy phát nguyện giục tu chánh giác, tha độ và tự độ, vun bồi Ðạo pháp, Ðạo quả cấp tiến vượt mạnh được song song với cơ đời, vì Ðạo pháp vốn lợi sanh chi bổn..."

       "...Nếu một dân tộc được có sứ mạng Ðạo tức là cái vô lượng hạnh phúc cho nòi giống của dân tộc đó, ngàn năm, triệu ức năm sử Ðạo còn truyền lưu, hạnh phúc lắm thay ơn soi đường dẫn lối, tuy nay chưa đạt ngộ thấy chuyện như tầm thường. Khi vào thế hệ Ðạo ở thời vị lai khẩn cầu cái hạnh phúc đó không dễ được."

       "... Về sau cứ hằng năm vào Rằm tháng 10 là phải tổ chức Lễ Cầu-An chung đều chi hết thảy. Và hằng ngày, hằng tháng kể từ sau ngày Ðại-Lễ sắp tới, nơi chùa thất am tự mỗi ngày được thọ trì một bận (Kinh Sám-Hối Cầu An) thì phước đáo chẳng sai... Chỗ nơi nào thi hành thì chỗ đó được ân phúc, chỗ nào không chấp nhận, cứ tùy hỷ nơi dung tâm, Ta chỉ giảng Kinh mà Ta không buộc luật..

       Ngày Ðại-Lễ có tánh cách nêu gương, trực tiếp nhắc nhở cho toàn tất các tổ chức Tôn-Giáo do người Việt-Nam quốc đạo thức tâm, thức trí, cứ do vấn lẻ đó mà truyền bá lẫn nhau tu cầu lập nguyện sám hối ăn năn, chí tâm quy mạng đảo cầu tinh tấn giải họa chung cho thế giới trong tương lai đã kề gần vậy... Các thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân có tâm thành cầu mộ trì tụng thường hoài thì được hạ sanh quý tử. Tụng niệm phải thành tâm, lòng tưởng việc lành, ăn chay bố thí, in Kinh tha độ thì hậu phước vững bền không sai..."

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh