Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHƠN LƯ TAM GIÁO QUA TAM KỲ PHỔ ĐỘ (NHO - THÍCH - LĂO)

Lời nói đầu

Chơn-lư đạo Khổng qua Tam-Kỳ Phổ-Độ

Dàn  bài tóm lược :

I) Định nghĩa đề tài.

II) Tiểu sử Đức Khổng-Tử và giá trị Đạo Khổng.

III) Chơn lư Đạo Khổng gồm những ǵ ?

IV) Sự liên hệ giữa Khổng giáo và Tam Kỳ Phổ Độ.

      Các bài Thánh giáo nói về việc nầy từ khi khai Tam Kỳ Phổ Độ đến nay.

V) Chơn lư Đạo Khổng qua Tam Kỳ Phổ Độ hay là :

      Sự áp dụng Đạo Khổng trong Tam Kỳ Phổ Độ được thị hiện bằng cách nào ?

     A) H́nh-Nhi Hạ-Học

     B) H́nh-Nhi Thượng-Học  

VI) Kết-luận.

Chơn-lư đạo Tiên qua Tam Kỳ Phổ-Độ

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh