Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÂN TRUYỀN TÂN PHÁP CAO ĐÀI


I. TRAU GIỒI TÂM HẠNH ĐỨC
II. ĐƯỜNG VỀ BẠCH NGỌC
1 * TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ, NỀN TẢNG là PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH
2 * CHÌA KHÓA MỞ CỬA BẠCH NGỌC KINH
III.KẾT LUẬN

ĐĐTKPĐ xuất hiện ở góc trời Nam Việt đã trên 2/3 thế kỷ, bao năm tháng qua đi, các thế hệ tín hữu Cao Đài đã đồng hành cùng dân tộc, đóng góp đáng kể vào kho tàng văn hóa-đạo đức của quốc gia làm sáng danh Thầy danh Đạo, dù qua bao biến động xã hội trong lịch sử nước nhà. Dẫu rằng trong nội bộ Cao Đài vẫn còn tồn tại nhiều chi phái, nhưng nơi nào người tín đồ cũng đồng nhìn nhận Đức Thượng Đế Chí Tôn là Cao Đài Giáo Chủ đã khai lập nên nền tân tôn giáo trong thời đại Tam Kỳ Phổ Độ. Tất cả đều lấy Pháp Chánh Truyền và Tân Luật làm nền tảng tổ chức, lấy những lời giáo huấn trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển làm phương hướng căn bản cho sự tu thân hành đạo.

Nhân mùa KMĐĐ năm nay, chúng ta hãy ôn lại một số lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng trong những năm đầu khai đạo để làm hành trang trên bước đường tu học hầu góp phần thực hiện sứ mạng Tam Kỳ Phổ Độ.

I. TRAU GIỒI TÂM HẠNH ĐỨC:

Từ những ngày đầu chuẩn bị Lập Đạo, Thầy đã dạy:

" Mừng thay gặp gở Đạo Cao Đài,
Bởi đức ngày xưa có bửa nay;
Rộng mở cửa răn, năng cứu chuộc,
Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai."

“Thầy đã nói tiên tri rằng: Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hàng ngày xúi biểu nó cắn xé các con; song Thầy cho các con mặc một BỘ THIẾT GIÁP, chúng nó chẳng hề thấy đặng, LÀ ĐẠO ĐỨC các con. Ấy vậy đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. Các con không đạo thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngần, bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang phẩm bực cùng Thầy ... ... Thầy cho một quyền rộng rải, cho cả nhơn loại càn khôn thế giới NẾU BIẾT NGỘ MỘT ĐỜI TU ĐỦ TRỞ VỀ CÙNG THẦY ĐẶNG " (TNHT1 tr69)

Trong bài thi trên chúng thấy có những từ như: bởi đức ngày xưa, gìn lòng, tu tánh. Phải chăng đó là sự dẫn dắt cho tất cả môn đệ, để được hưởng ơn cứu chuộc, khi đã "hữu duyên hạnh ngộ Cao Đài", trên đường đạo đức nếu rốt ráo trau giồi Tâm Hạnh Đức thì "một đời tu cũng đủ trở về cùng Thầy".

Đường đạo đức, căn bản là Tâm Hạnh Đức thì cái chi là gốc khởi đầu ?

1. GIỒI TÂM:

- "Chư đạo hữu biết trước, muốn rèn lòng đạo đức phải khởi nơi đâu cho chắc bước đường chăng ? Đạo Đức Cần Trau Nơi Tâm là chỗ chẳng ai thấy được. Rèn trau cho thuần tâm mỹ tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong thì chừng ấy thân hình tâm chí chắc khư nào ai chuyển lay cho được ... ... Ấy vậy nên biết mà răn mình, cái tâm là vật người không thấy được, Khá Giồi Trau Nó Trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài mà rèn hình thể thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng mà thiếu bức Thiên Nhãn trên điện vậy. Nên Hiểu Kỹ Lời, Bằng Chẳng Thấu Thì Tu Có Ích Chi."
(TNHT2 tr46; NHÀN ÂM ĐẠO TRƯỞNG 1928)

- Và lời của Thầy than phiền:

"Chư môn đệ nghe ! phần nhiều trong các con CHẲNG ĐỂ LÒNG THỜ KÍNH THẦY, tưởng cho đem thờ Thầy vào nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng chi cho gia quyến vậy thôi, chớ chẳng hiểu là một nguồn trong sạch để rửa các lỗi phàm tục của các con. Nhiều đứa lại còn mơ hồ, ĐÃ THỜ THẦY MÀ CÒN CHƯA CHẮC Ý RẰNG THỜ ĐẶNG CHI và MỞ ĐẠO CÓ ÍCH GÌ ? " (TNHT1 tr73)

Điểm nầy nói lên khía cạnh lòng thành kỉnh và đức tin sau khi đã nhập môn vào đạo của một số đạo hữu còn mờ nhạt. Giờ đây mỗi chúng ta hãy xem lại lòng mình coi có bị rơi vào tình trạng nầy hay không: "Thờ Thầy mà chưa chắc thờ đặng chi và Thầy mở Đạo có ích gì ?"

Tại sao lại có hiện tượng đáng buồn như vậy ? Thầy dạy tiếp: " Than ôi ! Đã bước chân vào đường đạo hạnh mà CHẲNG ĐỂ CÔNG TÌM KIẾM HỌC HỎI cho rõ ngọn nguồn, thì làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho nền Thánh Giáo đâu ? ". Dâng lễ, cúng bái là điều cần thiết. Nhưng nhập môn theo Đạo rồi mà chỉ hành đạo qua cúng bái, cúng dường dâng lễ thì không thể trách tại sao người ta cho mình là mê tín. Nếu không để tâm tìm kiếm học hỏi cho tận tường hầu thực hành cho đúng đạo lý, thì sự giữ Đạo chẳng mấy có ích cho việc phát triển nền đạo. Có để công tìm kiếm học hỏi cho rõ ngọn nguồn từ những lời giáo huấn trong TNHT, chúng ta mới thấy:

- THẦY dạy :"Đạo tại LÒNG BÁC ÁI và CHÍ THÀNH"

- Và Đức QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN dạy tiếp: "Các đấng Thiêng Liêng xưa kia khổ hạnh, công cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí há chẳng phải là gương TÍN THÀNH đáng noi dấu hay sao ?"

- Còn Đức QUAN THẾ ÂM lại nói: "ĐẠO QUÍ LÀ TẠI HÒA. Các em thử nghĩ mà coi, tạo Thiên lập Địa cũng bởi âm dương hòa hiệp sanh hóa muôn loài, cũng bởi một chữ hòa, đến đỗi như thân của người có tạng có phủ, tạng phủ ấy nếu chẳng hòa thì con người chẳng hề sống bao giờ. Kịp đến tâm hồn bất hòa thì thất tình lục dục đều phát khởi tranh ngôi với Thần lương tâm, nếu kém lực thì con người ấy duy có sanh hoạt trong vòng vật dục chớ chẳng hề biết Thiên Lý là gì ! Các em thử nghĩ, cái phẩm giá của kẻ ấy cao hèn là thế nào, người chẳng có hòa là thế đó. Còn gia đình chẳng hòa thì cha con xích mích nhau, chồng vợ lìa tan, anh em ly tán. Còn trong luân lý chẳng hòa thì dân cư bất mục, nước chẳng hòa thì sanh ly loạn. Còn cả thế giới bất hòa thì nhơn loại đấu tranh. Vì vậy thiếp khuyên các em dĩ hòa vi tiên. "

Như vậy đến đây chúng ta thấy phần nào hình ảnh và ý nghĩa của câu kinh đầu tiên trong bài Niệm Hương: "ĐẠO gốc bởi LÒNG THÀNH, TÍN, HIỆP". Cái gốc của đường đạo đức do bởi Tâm Thành, Đức Tin và sự Hòa Hiệp.

2. LUYỆN HẠNH:

Mấy điểm chính sau về hạnh đạo được dạy trong TNHT, cần được tất cả chúng ta ghi nhớ và thực hành tạo thành nếp đạo đức trong cuộc sống hàng ngày.

- "Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn nhục mà các con hình phạt; CỬ CHỈ các con KHÁ TẬP SAO CHO NGHỊCH VỚI CỬ CHỈ THẾ TÌNH thì là gần ngôi Tiên Phật đó. "

- "Các con coi bậc Chí Tôn như Thầy mà hạ mình đặng độ rỗi nhơn sanh là thế nào, phải xưng là một vị Tiên Ông và Bồ Tát, hai phẩm chót của Tiên Phật. Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm vị tối cao tối trọng; còn Thầy thì khiêm nhượng là thế nào ?.... Hạnh KHIÊM NHƯỜNG là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo gương Thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các con phải khiêm nhường sau cho bằng Thầy. Thầy lại nói buổi lập Thánh Đạo, Thầy đến độ rỗi kẻ có tội lỗi. Nếu đời không tội lỗi, đâu đến nhọc công Thầy. Ấy vậy các con rán độ kẻ tội lỗi, là công lớn làm cho Thầy vui lòng hơn hết."

- "Phải thường hỏi lấy mình khi đem mình vào lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa mà lương tâm có điều chi cắn rứt chăng ? Nếu phận sự còn nét chưa rồi, lương tâm chưa đặng yên tịnh thì phải biết cải quá, rán sức chuộc lấy lỗi đã làm thì các con có lo chi chẳng bì bực Chí Thánh. THẦY MONG RẰNG MỖI ĐỨA ĐỀU LƯU Ý ĐẾN SỰ SỬA MÌNH ẤY THÌ LẤY LÀM MAY MẮN CHO NỀN ĐẠO; rồi các con sẽ đặng thong dong mà treo gương cho kẻ khác.

3. TRAU ĐỨC:

Khi Tâm và Hạnh được trau giồi tốt cùng hành vi thiện lành, góp phần làm cho Đức sáng. Đức là kết quả của tư tưởng, lời nói, việc làm. Đức trở thành tài sản vô hình gởi ở nhà băng thượng giới. Đức bao gồm hai loại: PHƯỚC ĐỨC và CÔNG ĐỨC.

- Người có nhiều PHƯỚC ĐỨC thể hiện ở chỗ cuộc sống no ấm an vui, ít gặp phải những oan trái trong đời, được đa số mọi người đều thương mến kính trọng. Do đó bên cạnh những điều tạo ra đức, chúng ta cũng phải ý thức đến những điều làm hao tổn đức. Thí dụ:

"Vì sao Thầy muốn các con mặc đồ bô vải chăng ? Vì bô vải là tấm gương đạo đức; các con đã rõ Đạo thì phải lấy đức CẦN KIỆM là ĐỨC HẠNH ĐẦU trong lúc các con còn ở thế gian nầy. Như sự lãng phí se sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy."

Và Thầy đã làm gương cho môn đệ bằng cách thay đỗi kích thước đền thánh của Tòa Thánh theo chiều hướng thu nhỏ bớt so với bản vẽ ban đầu của Đức Lý Giáo Tông, để tránh hao tốn cho nhơn sanh.

Thường thì mỗi người chúng ta mới chỉ tu dưỡng được một số khía cạnh của Tâm Hạnh Đức. Tuy nhiên nếu chỉ hành đạo với tư tưởng phước đức thì kết quả chỉ được hưởng phước qua sự sung túc về đời sống vật chất, còn về mặt tâm linh thì cũng còn nhiều giới hạn, bởi vì đây cũng mới chỉ là tu học và hành cho cá nhân mình. Đạt được kết quả toàn diện trên đường trau giồi Tâm Hạnh Đức là điều lý tưởng. Làm thế nào để có thể đạt được như lời Thầy đã nói: "Biết ngộ một đời tu cũng đủ trở về cùng Thầy". Cũng chính Thầy đã chỉ đường dẫn lối cho môn đệ:

- "Do CÔNG ĐỨC mà đắc đạo cùng chăng "

Loại Đức có giá trị nhất, loại trương mục tiết kiệm vô hình có thể chuyển thành vé vào cửa để bước qua cổng nhà Trời không những cho mình mà còn có thể cho cả Cửu Huyền Thất Tổ, đó là Công Đức. Chữ công nơi đây mang ý nghĩa công sức nhưng quan trọng hơn nữa là ý nghĩa: CHUNG CHO MỌI NGƯỜI. Như vậy việc hành đạo của cá nhân sẽ có giá trị cao nhất khi không phải chỉ tu cho riêng mình mà trái lại phải chung cùng đồng đạo lo cho mọi người: trước tiên đó là anh chị em đồng môn bạn đạo, kế đến là nhơn sanh xã hội.

“Người dưới thế này, muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của. Ấy là phần vật chất. Còn người tu muốn đắc đạo, phải có công quả. Thầy đến độ rổi các con là thành lập một trường công đức cho các con nên Đạo ... ... nếu chẳng đi đến trường Thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. Vậy đắc đạo cùng chăng là tại nơi các con muốn cùng chẳng muốn.”

Vậy trên đường tu đức, chúng ta phải vừa tu Phước Đức vừa tu Công Đức.

II. ĐƯỜNG VỀ BẠCH NGỌC:

1. TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ, NỀN TẢNG là PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH.

Công Đức trong Tam Kỳ Phổ Độ là đỉnh cao của Tân Pháp Cao Đài định hình trên ba lãnh vực: Công Quả, Công Trình, Công Phu; gọi tắt là pháp môn Tam Công. Bấy lâu nay, hầu như mọi tín đồ Cao Đài chúng ta đều truyền miệng với nhau: "trong Tam Công thì Công Quả là nền tảng" và để gia tăng sức thuyết phục cho lời nói, dẫn chứng được đưa ra từ lời dạy của Thầy trong TNHT:

- "Thầy hằng nói cùng các con rằng: một TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ, các con MUỐN ĐẾN ĐẶNG NƠI CỰC LẠC THÌ PHẢI ĐI TẠI CỬA NÀY MÀ THÔI. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến chung cùng với các con, các con duy có tu mà đắc đạo."

Và để tăng thêm phần giá trị, một đoạn Thánh ngôn khác được trích dẫn:

- "Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào Đạo thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chổ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết NẾU CÔNG QUẢ CHƯA XONG THÌ KHÔNG THẾ NÀO các con LUYỆN THÀNH ĐẶNG đâu mà mong."

Tin như thế, phần đông tín đồ ra sức làm công quả. Từ việc tham gia các đạo sự cúng kính quan hôn tang tế đến một số công việc hành chánh đạo. Rồi đóng góp tiền bạc công sức xây dựng cơ sở vật chất, hình tướng đồ sộ nguy nga cho Tịnh Thất; tiến thêm bước nữa là trang hoàng tráng lệ cho Thánh Thể của Chí Tôn. Đôi lúc chúng ta cũng tổ chức những chuyến công tác xã hội đến thăm viếng ủy lạo các cụ già trong viện dưỡng lão hay các em bé mồ côi khuyết tật, hoặc cứu trợ đồng bào gặp phải thiên tai. Căn bản lâu bền hơn, một số Tịnh Thất có phòng khám phước thiện miển phí ... ... Hình thức công quả thật đa dạng phong phú. Nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ, chúng ta lại thấy những gì mình đang làm người đời cũng làm, các tôn giáo khác cũng làm, thường thì qui mô hơn hẳn chúng ta. Vậy thì cái gì làm cho giá trị công quả của người tín đồ Cao Đài khác biệt hơn người đời hay tín đồ các tôn giáo bạn ?

Đó là ở chỗ Pháp môn Cao Đài thuộc về Bồ Tát Hạnh hay Đại Thừa Chơn Pháp nghĩa là người tín đồ CĐ không phải chỉ lo tu riêng cho mình mà trái lại tu vì muốn góp phần sứ mạng phổ độ nhơn sanh trên cả hai mục tiêu Thế Đạo Đại Đồng và Thiên Đạo Giải Thoát, như lời dạy của Thầy:

- "Chư chúng sanh nghe ! ĐĐTKPĐ, chiếu theo luật Thiên Đình hội Tam Giáo, mở rộng mối Đạo Trời, ấy cốt để dìu dắt nhơn sanh bước lên con đường cực lạc, tránh khỏi đọa luân hồi và dụng thánh tâm mà dẫn dân sanh, làm cho hoàn toàn trách nhiệm nặng nề của đấng làm người về bực nhơn phẩm ở cõi trần ai khốn đốn nầy."

- "Thầy là đấng cầm quyền thế giới đã vì con mà độ dẫn con lại cảnh thanh nhàn cực lạc, vậy RÁN GIỒI THÁNH ĐỨC, LẤY ĐẠO HẠNH mà GIÁO HOÁ đám DÂN SANH ... ... Thầy trông mong nơi con khá cải sửa chút ít phàm tâm thì đức tánh mới đặng trọn vẹn. Công Quả tuy nhọc nhằn, nhưng địa vị cao thượng cũng chẳng phải dễ đoạt được. CÓ VÌ CHÚNG SANH MÀ KHỔ TÂM HÀNH ĐẠO, có khó nhọc, có dãi dầu sương mơi nắng xế, mà quên bậc phẩm vô vị ở cõi trần nầy, có vất vả nẻo gai chông lần theo bước đường hạnh đức, mới có ngày vui vẻ bất tận, mới có buổi an hưởng địa vị thiêng liêng, tránh điều phiền não, thoát đọa luân hồi, mới có lúc rảnh nợ phong trần, nhàn xem sự thế, non cao suối lặng, động mát rừng thanh, LÀ CHỖ CON LẤY ĐẠO ĐỨC LÀM THANG ĐỂ BƯỚC LÊN CHO CÙNG TỘT. Khá gắng nghe và hành trình liệu bước. "

- Để cụ thể hơn, Thầy nói:
"Còn chư môn đệ đã lập minh thệ rồi ngày sau tùy ÂM CHẤT mỗi đứa mà thăng hay là tội lỗi mà giáng; SONG BUỘC MỖI ĐỨA PHẢI ĐỘ CHO ĐẶNG ÍT NỮA LÀ MƯỜI HAI NGƯỜI."

Công quả có giá trị cao nhứt của mỗi người là ở chỗ việc hành đạo xuất phát từ động cơ nào: chỉ vì sự tiến hóa của bản thân hay vì sứ mạng kỳ ba của Đại Đạo, mà ngọn cờ tiền phong được ban trao cho dân tộc Việt. Kết quả sau cùng của một đời tu, sự đắc quả tùy thuộc vào công quả, công trình, công phu của mỗi người đã đómg góp được gì cho mục tiêu chung "Hoằng Khai Đại Đạo, Phổ Độ Chúng Sanh". Lời dạy sau đây của Thầy đáng được dùng làm bài tóm tắt, phải thuộc nằm lòng hầu ý thức thực hành cho mỗi môn sanh tín hữu.

- "Vậy MUỐN ĐẮC QUẢ thì CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH MÀ THÔI. Như không làm đặng thế nầy, thì TÌM CÁCH KHÁC mà LÀM ÂM CHẤT thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng thế đạt địa vị tối cao. Các con phải hiểu Thánh Ý Thầy mà trau giồi chí lớn."

- "Làm Âm Chất, Phổ Độ Chúng Sanh" trên cả hai mặt độ sanh và độ tử, lại càng phải ý thức và cố gắng làm theo lời khuyên.

"Chẳng cần chi con lo lập Thánh Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết. Bổn nguyên BẢO SANH là bổn nguyên Thánh Chất Thầy. Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi ... ... lo lập:- một sở trường học - một sở dưỡng lão, ấu - và một nơi Tịnh Thất." . sở trường học tượng trưng cho DÂN TRÍ: thực tế sau nầy đó là Thiên Phong Đường của mỗi Tịnh Thất dùng làm nơi thuyết đạo và huấn luyện đồng nhi lễ sỉ .
. sở dưỡng lão, ấu tượng trưng cho hoạt động DÂN SANH: ngày nay đó là các chương trình PHƯỚC THIỆN, kinh tế tự túc.
. nơi Tịnh Thất tượng trưng hình ảnh CÔNG ĐỨC của DÂN ĐỨC: đó là Tịnh Đường.

Học Đường & Phước Thiện thuộc mục tiêu Thế Đạo, còn Tịnh Đường về Thiên Đạo. Đây là một bài học rất quan trọng:
. lập chùa thất mà không thực hiện ĐỒNG BỘ ba chương trình nêu trên thì hoạt động của Tịnh Thất chưa có căn bản, chưa đáp ứng cho mục đích của Đại Đạo.
. với mỗi tín đồ, bài học nầy hướng dẫn ba trọng điểm tu học và hành cho bản thân: phải quan tâm đến việc giáo dục học đạo cho bản thân và con em, làm phước thiện, học và hành đạo pháp. Thực hành Tam Công phổ độ nhân sanh cũng phải nhắm vào ba trọng điểm vừa nêu.

- Và đỉnh cao của việc phổ độ đó là nâng đở đức tin. Bởi vì bản thân ta nếu không khẳng định được đức tin của mình qua những chương trình hành động cụ thể trên đường tu học hành đạo thì làm sao có thể nâng cao đức tin cho người khác !

"Các con liệu phương thế mà NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN CỦA MÔN ĐỆ cao lên hằng ngày, ấy là CÔNG QUẢ ĐẦU HẾT. "

2 * CHÌA KHÓA MỞ CỬA BẠCH NGỌC KINH:

Thực hiện tu học hành đạo phổ độ nhơn sanh, mỗi tín hữu chúng ta phải tiến bước từ Thế Đạo sang Thiên Đạo và Tâm Hạnh Đức luôn là hành trang bên mình với Tam Công như bóng với hình (trong quá trình hành đạo, Tam Công là hình thì Tâm Hạnh Đức luôn đi kèm như bóng) Nhưng chìa khóa mật mã xuyên suốt và kết nối cho mọi lĩnh vực là bài học THƯƠNG YÊU.

- "Thầy .... chỉ cậy các con là một lòng yêu thương sanh chúng, gắng công phổ độ."
- "Điều Thầy vui hơn hết là muốn cho các con thương yêu giúp lẫn nhau như con một nhà, phải đồng tâm hiệp chí chia vui sớt nhọc cho nhau, nương đỡ dìu dắt nhau, đem lên con đường đạo đức, tránh khỏi bến trần ai khốn đốn nầy. "
- "CÁC CON THƯƠNG MẾN NHAU, DÌU DẮT NHAU, CHIA VUI SỚT NHỌC NHAU, ẤY LÀ CÁC CON HIẾN CHO THẦY MỘT SỰ VUI VẺ ĐÓ. "
- "Sự thương yêu là giềng bảo sanh của Càn Khôn thế giới ... Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à ! "
2tr69

II. KẾT LUẬN:

Hôm nay đây, kỷ niệm Khại Minh Đại Đạo, tưởng nhớ đến công lao của các bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, chúng ta quyết tâm tiếp bước con đường sáng lạng mà các bậc tiền bối đã khai phá. Hơn nữa thế kỷ trước đây, chắc hẳn các đấng tiền bối của chúng ta chỉ học và hành theo những lời giáo huấn Thiêng Liêng, trực tiếp từ cơ bút và tinh hoa được kết tập trong một số ít quyển Thánh Giáo, Thánh Ngôn mà một trong những quyển sách quý ấy chính là Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Chơn Truyền Tân Pháp Cao Đài qua Thánh Ngôn Hiệp Tuyển tóm lược như sau:

1. Muốn trở lại cùng Thầy:
- Duy có tu mà đắc đạo. Tu là làm việc đạo đức.
- Đường tu muốn đắc quả, chỉ có một điều phổ độ nhơn sanh mà thôi. Đó là nền tảng của công quả:
. Phải độ ít nữa là mười hai người.
. Liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của đồng đạo cao lên hàng ngày, ấy là công quả đầu hết.

2. Thực hành pháp môn Tam Công đó mới chỉ là hình tướng bề ngoài của việc tu học - hành đạo. Kết quả tâm linh sau cùng có hữu ích cho cá nhân người tín đồ hay chăng là do quá trình tu tập Tân Pháp Tam Công có góp được phần của mình vào mục đích, sứ mạng của Đại Đạo hay không. Nói cách khác đó là chúng ta có thực hành rốt ráo được lập trường "Thuần Chơn Vô Ngã" hay không, bản chất đó là phải quên đi cái Ta Vị Kỷ và Hình Thức Phô Trương; trái lại phải làm ÂM CHẤT, TU CÔNG ĐỨC như lời Thầy dạy:

- “Do công đức mà đắc đạo cùng chăng.”

- “Phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn trầm luân nơi khổ hải ... ... để lòng từ bi mà độ rỗi. Như không làm đặng thế nầy, thì tìm cách khác mà làm âm chất thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng thế đạt địa vị tối cao.”

- Làm Âm Chất, lập Công Đức phải phổ độ nhơn sanh đồng bộ qua ba mặt Dân Trí, Dân Sanh và Dân Đức đó là: Học Tập Đào Tạo, Phước Thiện và Tịnh Đường.

Để góp phần hữu hiệu trong việc phổ độ chúng sanh, mang bánh thật đến cho mọi người, bản thân mỗi người tín đồ phải tu sửa, trau giồi cho mình trở thành một tấm gương sáng. Sự rèn luyện nhắm vào các điểm căn bản là TÂM HẠNH ĐỨC với hành trang đạo lý là bài học TÂM THÀNH TÍN HOÀ HIỆP, HẠNH KHIÊM NHƯỜNG, ĐỨC YÊU THƯƠNG như lời Thầy nhắn nhủ:

- “Thầy đã dạy, Thầy chỉ một lòng mơ ước cho các con biết thương yêu nhau trong Thánh Đức của Thầy. Sự THƯƠNG YÊU LÀ CHÌA KHOÁ mở Tam Thập Lục Thiên, Cực Lạc Thế Giới và Bạch Ngọc Kinh. Kẻ nào ghét sự thương yêu thì chẳng hề qua khỏi cửa luân hồi.

- “Rán GIỒI THÁNH ĐỨC, lấy ĐẠO HẠNH mà GIÁO HÓA DÂN SANH.”

- “Ấy vậy Đại-Đạo Tam-Kỳ CHẲNG KHÁC CHI MỘT TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ; nếu biết ăn năn trở bước lại nơi đường sáng sủa, GIỒI TÂM, TRAU ĐỨC, đặng đến hội diện cùng Thầy thì mới đạt đặng địa vị thanh cao trong buổi chung qui cho. Chúng sanh khá nghe và xét mình cho lắm.”

- “Các con ôi ! Thầy thương đứa TÂM THÀNH CHÁNH TRỰC, ĐẠO ĐỨC KHIÊM CUNG cũng như Thầy xóa kẻ xảo trá gian tà, cầu danh chác lợi. Ôi ! Thầy cực nhọc bao phen, mà nay con đường ngó lại còn dài thăm thẳm, Thầy chỉ mong mõi con tỉnh hồn, thức trí ngó lại bước đường sái trước kia mà lập tâm làm việc chánh đáng theo lần Thầy, thì sự may mắn ấy không còn chi cho Thầy vui hơn nữa."

3. Được dạy kỹ càng rành mạch như thế, kết quả sau cùng của mỗi một đời tu hoàn toàn tùy thuộc vào ý thức và hành động của chính chúng ta.
“Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: Nếu các con không TỰ LẬP ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy, VẤN ĐỀ TỰ LẬP LÀ VẤN ĐỀ CÁC CON PHẢI LO ĐÓ. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con cũng là một hạnh phúc lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẵm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì Đạo .... Vậy Thầy khuyên các con cứ thìn lòng thìn nết cho có trật tự trong Đạo thì tất nhiên muôn điều khó nhọc cũng tan như giá.”
1tr98

Sau cùng chúng ta hãy nghe lời Thầy khuyên nhũ:

“Ngày tháng thoi đưa, bóng thiều quang nhặt thúc, sen tàn cúc rũ, đông mãn xuân về, bước sanh ly đã lắm nhuộm màu sầu, mà con đường dục vọng chẳng biết đâu là nơi cùng tận. Lợi danh xạo xự, chung đỉnh mơ màng, cuộc vui vẻ chẳng là bao mà chốn đọa đày chen chẳng mãn. Nỗi đau thương bề ấm lạnh, nào tiếng khóc đến câu cười, co duỗi, duỗi co, dở bước đến cảnh sầu thì thấy chẳng lạ chi hơn là mồ hoang cỏ loán, đồng trống sương gieo, thỏ lặn ác tà, khách trần ai nào lánh khỏi ! Đạo mầu tìm đến, LẤY HẠNH-ĐỨC GIỒI TÂM, mượn nâu sồng lánh thế, CÀNG DÌU SANH CHÚNG, CÀNG BƯỚC, BƯỚC CÀNG CAO, lên tột mây xanh vẹt ngút TRÔNG VÀO CẢNH CỰC LẠC AN NHÀN non chiều hạc gáy, động tối qui chầu, ẤY LÀ KHÁCH TIÊN GIA, lánh khỏi đọa luân hồi nơi cõi thế vậy. Mau bước gắng tìm đường, kẻo rừng chiều xế bóng, chúng sanh khá biết cho.”

ĐẠT TƯỜNG
T10. Bính Tý 1996

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh