Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BƯỚC VÀO ĐƯỜNG TU

Bước vào đường Tu là tập dần hạnh xả bỏ, không dính mắc bất cứ việc ǵ. Cũng sống, cũng nghĩ, cũng làm, nhưng không là nô lệ, vô t́nh trở thành công cụ cho cuộc sống, việc làm hay việc suy tư...

 
Bước vào đường Tu là tập dần những hạnh đức cao thượng. Những tham muốn, sợ hải, sân hận, si mê vất bỏ dần trên đường tầm tu, học đạo. Cái tham muốn (dục), kể cả việc tham cầu thành Tiên, thành Phật, đều là những nguyên tố đưa đến đau khổ. Và chính nó là nguyên do của luân hồi, nhân quả xuống lên, không dứt và sẽ không bao giờ giải thoát, đạt đạo.
 
Đă là xả bỏ, đă là mang mặc những hạnh đức cao thượng th́ không c̣n phỉ báng, chế nhạo những dị biệt để tự măn, tự cao, tự đại. Đoàn kết, hiệp nhứt không có nghĩa là xoá bỏ tất cả mọi dị, đồng để tất cả phải giống ḿnh, phải theo ḿnh, phải làm theo một mối. Đoàn kết, hiệp nhất c̣n là ḷng tương trọng, tương kính trước mọi sự khác biệt nhân, ngă. Và sẵn sàng đặt đại nghĩa lên trên mọi sai biệt của quyền lợi cá nhân, đồng tâm hiệp trí cùng nhau cho đại cuộc, khi đại cuộc vượt qua khỏi ranh giới cá nhân hay tập thể riêng rẻ.
 
Trong tập thể Cao Đài, cũng như tập thể tôn giáo, và toàn nhân loại, dục vọng xóa bỏ mọi khác biệt là ảo tưởng. Và ḷng tham muốn này chỉ khơi mào cho cực đoan, độc tài và đem đến tàn hại chớ không đem đến b́nh an và hạnh phúc thật sự. Thử hỏi một vườn hoa mà chỉ có một thứ hoa, một màu hoa th́ c̣n ǵ ư nghĩa của vườn hoa.
 
Nói tóm lại, ḷng tự măn và sự khinh miệt những ǵ khác biệt sẽ đưa đến thân, tâm không an lạc. Và từ đó ḷng mê chấp sẻ chiếm đoạt cả tâm hồn. Sự đạt đạo, giác ngộ, giải thoát sẽ xa dần theo thời gian.
 
Bước vào đương tu là phải sửa và tự răn ḿnh !

(Huệ Tánh Cao Lương Thiện)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh