Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

lý giáo tông đẠi-đẠo

Thánh-ÐỨc bình-linh hỘi

(Tiếp theo)

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Tý thời Rằm tháng Giêng, Bính-Dần niên  (23-2-1986)

 

* * * * * * *

THI:

Thanh bình rạng vẻ hựu trùng lai,

Lạc cảnh thong dong họa một bài,

Ðạo thâu gồm Càn Khôn trọn,

THÁI hòa kiến lập sự thành hai.

BẠCH trình ưu nguyện hoài nghi vấn,

Phước đức hồi suy thắng thạnh tài,

Tâm địa an gìn ngày rạng rõ,

Cơ mầu chuyển đạt chớ lầm sai.

      Bần-Ðạo nay phụng chỉ lai Ðàn, trước chào chư Thiên-Mạng cùng toàn chư thiện hữu, sau đôi lời niệm chúc toàn thể thân tâm thường lạc, đạo hạnh, tâm đức trong sáng như trăng mùa Thu.

      Hỡi nầy chư thiện hữu! Bính-Dần lai đáo là đánh dấu một chu kỳ lục thập Ðại-Ðạo khai minh, một thế kỷ nhân loài đã gặp được thuyền từ cập bến mê tân, đưa khách thiện duyên sang qua bờ giác. Nhưng ở thời loạn lạc, cuộc thay Vương đổi Bá như trở bàn tay, sanh linh đồ thán, khổ nạn dập dồn, chiến tranh tiếp diễn. Kẻ thì mượn thuyền Ðạo-pháp mà vượt biển trầm luân, người lại thừa cơ thoát tục, nhưng tình đời muôn mặt, thế sự ngàn phương, cũng biết bao nhiêu kẻ mượn thuyền Ðạo-pháp để bán lợi mua danh, tạo nhiều nghiệp khổ ác để cho những kiếp vị lai phải đền trả!

      Biết như vậy thì luôn phải cảnh giác tự tâm, nếu người hành quấy nhưng ta không hành quấy thì tâm ta tự tại ung dung, cần chi thắc mắc. Hễ tâm hồn tự tại là căn bổn Ðạo giải thoát đó chớ chẳng đâu xa.

      Phụ ý theo lời Thầy cùng Ngọc-Chơn-Huệ đôi hàng về phần Ðạo sự chung. Nhắc thuở ban sơ, thời nhiệm khai sáng là thời nhiệm "Nho Tông" khai hóa, là thời nhiệm Thất Thập Nhị Hiền lãnh đạo, hành giáo theo chiều hướng Nho Tông chuyển Thế-Ðạo. Kế đó lại tiếp tục "Lão Giáo" chuyển Mật-Pháp độ rỗi Linh-Căn công phu thoát xác hồi cựu vị.

      Ấy là cơ hữu-hìnhcơ vô-vi được chuyển đạt song song mà Ðạo thường cho là vô-vi và phổ-độ, cơ Ðạo chia thành đôi.

      Nhưng giữa sự biên kiến của đôi bên về nhân tâm cũng đã từng chấp kiến lẫn nhau ngay từ buổi ban sơ đã có.

      Nói về "Tân Luật Pháp Chánh Truyền" thì về phía Tây-Ninh chắc chắn phải có vì phần hành giáo coi như thiên về mặt Thế-Ðạo. Còn về phía Lão-Giáo Tam-Thanh vì tu Ðạo xuất thế "Tiên-Thiên Chánh-Nhứt" luyện âm dương, tức một phía tu Ðạo nhập thế, một phía tu Ðạo xuất thế.

      Như vậy cũng chỉ mới Nho và Lão, mà ÐẠI-ÐẠO phải là Tam Giáo qui nhứt thì mới đủ.

      Thời kỳ Ðại-Ðạo xuất dương chuyển sang Cơ Ðệ-Nhị Huỳnh-Ðạo, Thầy dùng từ Nho-Tông và Lão-Giáo vận hành hoán chuyển để thiết lập Phật-Tông. Giai đoạn chuyển hóa đến Phật-Tông mới là giai đoạn gay go nhứt, tại vì sao? Nầy hỡi chư hiền, phải tự xét rằng dầu cho dời non lấp biển tuy rằng trọng đại nhưng vẫn còn dễ hơn là chuyển hóa nhân tâm đó phải không? Nhưng nếu Ðạo không chuyển hóa kịp thời thì làm sao thiết lập được "Bát-Môn Ðồ-Trận" để kịp kỳ cứu cánh cuộc đại họa là chín hành tinh đến địa cầu?

      Mặc dầu ngày nay tất cả đại cuộc hoán chuyển đã tạm xong, nhưng về phần Ðạo cần nhứt là phải lo tu tâm tạo phước đức. Người Ðạo phải Hạnh, Nguyện, Phước, Ðức luôn được kiêm toàn để nêu gương lành tốt ấy cho người đời soi thấy hầu noi theo thì mới phải. Không nên mang danh nghĩa người Ðạo mà Hạnh, Ðức trống trơn, thua sút cả hơn người hành đời thì rất là phí uổng cho cái danh Ðạo ấy vậy. Người Ðạo tức là người đã được giáo huấn nơi cửa Ðạo để tiến thân. Theo Nho thì "Tiên xử kỷ, hậu xử bỉ". Phật thì "Tự giác đến giác tha, tự độ đến độ tha" thì mới phải là người tu nơi Ðạo.

      Nay là thời kỳ mạt hậu, cuộc Thế Chiến đã lăm le. Kể từ sau cuộc Lễ Cầu-An Ðịa-Chấn, Thầy đã ban hành một đoạn Thánh-Huấn và cho dịch ngoại ngữ để đăng tải cho người bản xứ được xem hầu được ý thức về Ðại-Ðạo đôi phần. Không được tuân hành, mãi đến ngày nay cũng chưa tròn phận sự ấy! Như vậy tất chư thiện hữu nếu sẵn lòng thiện nguyện thì cũng nên đăng tải nguyên văn nơi bản Thánh Ngôn ấy thì sẽ vô lượng công đức.

      Sau đây nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa chư phận sự hãy lắng nghe: về phần Thánh-Ngôn kỳ Ðàn Ðại-Hội Thánh-Ðức Bình-Linh và kỳ Ðàn hôm nay chỉnh xong hãy cùng phổ biến cho toàn Ðạo. Và phần Ngọc-Tuyết-Tiên nếu được sẵn lòng thực thi công quả thì hãy đăng bài Thánh-Ngôn ấy rất là có công vì lời Thầy đã tiết lộ mọi tương lai. Thầy có ý muốn cho người đời thấu rõ mà hầu lo tu tâm sửa tánh và để cho những kẻ bán tín bán nghi sẽ nắm được chữ tín trọn vẹn.

      Tóm lại, phần biện giải Lý Ðạo thì cũng chỉ đại lược thôi, ngoài ra các phần lý luận nơi nhân tâm sẽ muôn muôn ngàn ngàn lý lẽ, không ai có đủ biện tài hầu thuyết minh cho tới rốt ráo Lý và rốt ráo Sự.

      Bởi vì Ðạo vốn là Thường: "Thường trụ bất biến", mà Lý và Sự gốc là Vô Thường, cứ biến chuyển đổi thay muôn hình vạn trạng. Một Sự có muôn ngàn Lý; một Lý có muôn ngàn Sự! Nhưng hễ vào đường tu thì phải không Lý, không Sự thì mới đạt ngộ tới cái Lý Chơn Nhứt. Nếu Lý Lý Sự Sự suốt mãi cuộc đời thì cũng chỉ lộn quanh với Lý, Sự ấy thôi, đường Giải Thoát có đâu mà gặp đặng!!!

      ( Bạch-Diệu-Hoa bạch: Kính bạch Ðức Tôn-Sư, đồ đệ vì còn kém hiểu, nhờ ơn Ðức Tôn-Sư hoan hỷ chỉ giáo cho đồ đệ biết được cái Lý Chơn-Nhứt là như thế nào? Bởi Ðức Tôn Sư trước đã dạy: hễ vào đường Tu thì không Lý, không Sự, mà còn cái Lý Chơn-Nhứt, nếu có thì cũng còn Lý thì làm sao thấy chỗ Giải Thoát? Và làm sao gọi là không Lý được?)

      - À! Hay lắm! Nữ hiền đã bạch hỏi tới câu hỏi rốt ráo, đó là giúp đỡ cho biết bao nhiêu người cũng đã sắp hỏi ngay tới đó để mà tìm hiểu chỗ Giải Thoát. Nầy Bạch-Diệu-Hoa, hễ không Lý là Không, không Sự lại cũng Không. Hễ Không Không thì không vướng mắc trong vòng lục đạo, Không Không là Tự Tại, là Vô Ngại, là Bờ Bên Kia. Nữ hiền khéo hỏi, thật lẽ nữ đã làu thông, Bần-Ðạo chỉ đôi lời đại lược chung thôi đó nữ hiền.

      (- Kính bạch Ðức Tôn-Sư: cũng có một vài người muốn biết tại sao kỳ Lễ Vía Thầy, cuộc Ðại Hội Lễ Khai Ðàn Thầy dạy rằng cuộc Ðại Hội có bảo danh là Thánh-Ðức Bình-Linh Hội, xin ơn Tôn-Sư cho biết ý nghĩa.)

      Bạch-Diệu-Hoa, hiền nữ lắng nghe: Thánh-Ðức và Bình-Linh Hội Thầy đã có đại lược hôm kỳ Lễ Ðại Hội rằng: Kể từ cuộc Ðại Hội về sau, các con phải nhứt tâm lo đường tu niệm, tạo Ðức Thánh nơi Tâm mình để ngày sau được biệt riêng nơi cõi siêu thoát mà không phải chịu sự khổ hình chung lộn vào nơi cuộc phán xét trong Hội Vạn Linh. Vì từ nay cho đến cuộc phân tranh mạt hậu thì tất cả linh hồn vạn loại đều phải quy về nơi Hy-Vi Lạp-Mã Linh-Sơn để phán xét, chỉ trừ bực Thánh Nhân thì mới được riêng biệt hưởng sự thanh nhàn.

      Căn Tiên thì Tiên rước; cốt Phật thì Phật đưa. Thầy rất vui thay từ khi đã chuyển xong Cơ Ðạo, âm siêu dương thới, dầu cho cõi thế hãy còn bẩn trược nhưng Ðạo-pháp phải gìn chặt chớ lơi rồi ngày tương lai sẽ rõ.

      Mười năm Ðạo chuyển, toàn chư thiện hữu nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa cũng được bền lòng son sắt, vững chí phong ba, tất cả Ðấng Bề-Trên xem qua công đức ấy thảy đều tán thán vô cùng vô tận, quả là "Cổ Kim nhứt thể vạn tải còn lưu"!

      Từ nay toàn tất đệ huynh hãy cứ an vui hòa thuận cùng nhau mà thăng tiến trên đường Ðạo-pháp, lập Hạnh tu Tâm trì chí miệt mài để làm gương chung cho kẻ khác.

      Phần các cuộc Lễ Cầu Nguyện hãy nên chú trọng hơn hết. Nếu được tạo lập chỗ thờ phượng càng nhiều nơi thì lại càng được nhiều địa điểm để cầu nguyện, lại càng được quý hóa hơn.

      Chư thiện hữu hãy vững chí lập công, khinh chê mặc kẻ, lợi chúng cứ thi hành, chánh tâm chánh nguyện giúp đỡ nhân sanh thì Phật Trời hộ hựu.

      Bần-Ðạo chúc tặng chư thiện hữu một bài thi.

THI:

BỬU-TÒA Ðạo sử đáng nên ghi,

Ðạo báu tồn tâm đặng dễ gì,

Nhà dột mưa chan lòng vẫn ấm,

Phước Trời chan đượm cũng là y.

       Thiên-điển mãn giờ, Bần xin lui gót.

      Thăng... 

Coi bài trước:

Thánh-Đức Bình-Linh Hội (Ngọc-Hoàng Thượng-Đế, 16-2-1986)

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh