Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ngỌc-hoàng ThưỢng-Ð

kỶ niỆm huỲnh-đẠo thiên-khai năm thỨ 10

đàn lỊnh tẢ

"Quan-Âm phỔ-chiẾu pháp-bẢo tâm-kinh"

(Ðàn Chấp Bút lúc 4g07ph sáng 15-5-1986)

* * * * * * *

THI:

đồ một giải biếc màu xanh,

TIÊN thể hằng xa chốn thị thành,

NỮ nam tròn Ðạo ngày cư thế,

Sau đặng vui nhàn tận cõi thanh.

      Nam Mô A-Di-Ðà Phật.

      Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật Thế-Tôn.

      Trước thấp mình lễ Phật, cung phụng triều bái Ðấng Chí-Tôn, Diêu-Trì cùng chư Tiên Thánh.

      Sau thi lễ chào quí Thiện-Ðạo Chưởng-Quản Bạch-Diệu-Hoa.

      Bần Nữ HÀ-TIÊN-CÔ phi lai cấp báo hỷ tin. Quý thiện đạo tịnh tâm đảnh lễ tiếp lịnh Ðấng CHÍ-TÔN ngự bút. Bần Nữ thi lễ hộ Ðàn...

      (Tiếp điển:)

      THẦY hoan hỷ tứ phước. Con hãy đại tịnh tiếp tròn ân điển. Thầy mừng các con, chúc các con thăng vinh phúc lạc.

      Thầy ban ơn và đồng thời giáo khuyến các con kiên trì tâm hạnh tu tiến mọi công năng vun bồi phước đức. Ấy là các con nêu cao gương sáng lẫn nhau hầu noi bước Ðạo cao để tròn mãn mọi công năng đạo hạnh tu thân cùng độ chúng.

      Giữa thời mạt hậu cuộc ác chiến đã hầu kề, thì công đức độ nhân nơi các con càng phải tinh tiến dũng mãnh hơn. Các con cần phải lưu bố mọi quyền năng hóa độ của Bề-Trên, tức là phổ biến những bài Thánh-Ngôn cần thiết, ấy là các con góp tâm trợ lực nơi Ðạo mầu, tiếp sức cùng Bề-Trên rưới giọt nước Ma-Ha lợi sanh cho đại thế chúng.

      Nay là ngày kỷ niệm Khai Minh an lập mối Ðệ-Nhị Ðạo Huỳnh, thể hiện chi Phật-Tông Chánh-Giáo để cho cơ nghi Ðại-Ðạo thành lạc đủ Ngũ-Chi. Thập niên khai hóa nay đã hình thành, các con nên dụng ngày nầy mà làm một ngày hạnh lạc thứ nhứt. Trước là chung mừng cho cơ Ðại-Ðạo viên thành, sau là mừng cho công hạnh của các con đã vun bồi nền Ðạo-pháp ngay từ thuở ban sơ, kể biết bao là khó nhọc, thắng hết mọi chướng duyên, dụng tâm lực góp tay nhau trợ Ðạo giúp Thầy. Nay đã hoàn thành cơ hữu Ðạo báu, để cho các Ðấng Phật Thánh Tiên dùng làm nơi sở trụ mà cứu thế. Thật là vô biên thắng phước! Vậy nay muốn thể hiện ân lành cho các con một ân huệ hiện tại để các con được niềm vui nơi cảnh Ðạo, Thầy ân tứ sắc ban Ngự-tửu, mỗi con đồng đẳng một chung bồ-đào thưởng thức hương vị. Vậy sau buổi Lễ Ðại-Ðàn, các con sẽ được rót Ngự-tửu mà trao tặng cho nhau để chứng niềm hạnh hữu. Thì giờ kém ít, Bạch-Diệu-Hoa hãy tịnh tâm tả một đoạn thi bài.

THI BÀI:

       Ngày kỷ niệm Khai Minh cứu thế,

       Mối Ðạo Huỳnh trợ tế Nguơn Ba,

              Nhơn sanh khắp cõi Ta-Bà,

Tri cơ thế mạt quỉ ma lộng quyền.

       Thời vật chất khắp miền đua nở,

       Cõi trược trần nhiều nợ máu xương,

              Nhìn xem địa cảnh chán chường,

Khuyên con tỉnh trí dò đường Ðạo chơn.

       Cuộc Thánh-Ðức là Nguơn Tái-Tạo,

       Kịp hồi chơn thiện bảo nầy con,

              Thầy thương giáo cạn bút mòn,

Trần lao thấy trẻ vẫn còn luyến mê.

       Lòng từ mẫn năng kề ngũ dục,

       Cùng con thơ giũ phước trao lời,

              Nhưng còn nặng quả con ơi,

Mãi mong ương ngạnh lắm lời siểm chê.

       Ðời trọng trược lầm mê vật chất,

       Ngủ say vùi trong giấc huỳnh-lương,

              Con ôi! khá tỉnh mộng trường,

Trần ai cõi tạm muôn đường khổ gay.

       Phương giải thoát là ngày chuộc lỗi,

       Trường học tu sám hối hồi đầu,

              Cải tà quy chánh cho mau,

Trì trai thiện niệm một câu Di-Ðà.

       Dầu vạn quỉ thiên ma nảo hại,

       Nhờ phước sanh tự tại không sờn,

              Cõi trần ức vạn thiên nhơn,

So loài quỉ đạo số hơn loài người.

       Ma quỉ cứ theo người giục khiến,

       Giục lòng người ác kiến lẫn nhau,

              Khiến xui giết lẫn đồng bào,

Giục tâm ác niệm hại nhau dẫy đầy.

       Họa diệt thế do đây sanh nở,

       Khiến loài người gây nợ máu xương,

              Giết người chẳng chút lòng thương,

Hại nhau mà chẳng dung nhường mảy chi.

       Thức giấc mộng tư duy tự tỉnh,

       Gợi lòng lành chơn chính thương nhau,

              Dứt tâm bất mục đồng bào,

Thì Nguơn Thánh-Ðức đặng mau vãn hồi.

       Xương với máu ngưng bồi mặt đất,

       Cảnh tương tàn sớm dứt cõi người,

              Giác rồi nhìn lại hổ ngươi,

Ngộ rồi mới thấy kiếp người có chi.

       Thân lao nhọc, bạc chì thậm giả,

       Có rồi không, ác quả càng dày,

              Vô thường rồi lại phủi tay,

Con ôi! ruộng phước cấy cầy cho mau.

       Giờ nghiêm huấn cùng nhau nhẫn thọ,

       Kịp hồi tâm chớ có diên trì,

              Nguyện cầu mau giảm nạn nguy,

Quan-Âm Cứu-Khổ con thì gắng tâm.

        Nầy Bạch-Diệu-Hoa, sau đây là phần giáo lịnh con hiền được rõ:

      Ðức QUAN-ÂM vì lòng đại-bi đại-nguyện, trong thời gian sắp tới đây, Ngài sẽ biến chiếu điển quang đến cảnh thiền nầy mà giáo pháp một quyển Tâm-Kinh hầu xiển minh phép nhiệm, tuyên dương Phật lực đại-bi đại nguyện, cứu vớt khổ nàn cho toàn thể tứ châu thiên hạ trong thời mạt hầu nầy. Và Thầy cũng hoan hỷ mà nhắc cho toàn cõi nhân sinh được rõ biết sự mầu diệu cứu cánh nơi lòng đại-bi đại-nguyện của Ðấng Quan-Âm: Vì Ngài muốn cho nhân sinh thọ được đại-ân của Ngài độ vớt, thế nên Ngài mới thị hiện tướng mầu để cho nhân sinh nhiếp vào ảnh thiệt tế. Từ nay toàn tất cũng nên dụng thiệt tế Thánh-Ảnh của Ngài mà tôn kính phụng trì. Ngài tự phát nguyện rằng nếu Thánh-Ảnh của Ngài được an trụ nơi nào, xứ sở nào, chùa am nào, hoặc gia trụ nào, nếu mà chủ tâm nơi đó được thành thì hào quang Ngài sẽ chiếu soi hóa độ cho nơi đó được thanh tịnh, được phúc lạc. Ngài quyết không để cho thời cơ tận diệt nầy tàn phá hết chúng sanh theo định luật của ma đạo.

      Giờ điển an sắp mãn, Thầy gia ân cho toàn tất chúng con. Một lần nữa nhắc nhở cho đoàn con kiên bền chí thiện, đường Tu tinh tiến, Ðạo-pháp gắn chặt chớ lơi tâm.

      Thầy thượng giá.

      Thăng... 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh