Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LỜI HIỆU-TRIỆU CẢNH-TỈNH

CỦA ÐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

Ðàn chấp bút tại Thiên-Lý Bửu-Tòa lúc 6 giờ 25 phút sáng 31-3-1982

(nhằm 7-3 Nhâm-Tuất)

____________

Ðức DIÊU-TRÌ KIM-MẪU giáng:

LỜI HIỆU TRIỆU CẢNH TỈNH:

      Trên Diêu-Ðiện Mẹ già ngấn lệ,

      Thương con hiền ngấm bể trần gian,

            Sắc, tài, danh, lợi buộc ràng,

Nợ xưa chưa rảnh, lại mang kiếp này.

      Thân nhục thể tràn đầy duyên nghiệp,

      Cõi tạm đời dường kiếp giả không,

            Sóng trần đuổi nghiệp chập trùng,

Thất tình, lục dục, bão bùng chẳng thôi.

      Lửa tam-muội châm ngòi không dứt,

      Biết bao giờ đặng thức giấc mê?

            Trần gian bảo phẩm ê-chề,

Vàng thoi, bạc trắng, rượu mê, thuốc nồng.

      Ðời vật-chất nên không xét kỷ,

      Trọng hình hài chẳng quý tâm linh,

            Cũng như cây tháp trước đình,

Như pho tượng đá, tâm linh có gì?

      Cũng có kẻ khinh khi Trời Phật,

      Sống với đường duy-vật mà thôi,

            Trên đầu như chẳng có Trời,

Thế-gian cũng chẳng thấy ai Thánh Thần.

      Các con ôi, cõi trần vật-chất,

      Mượn thể hình nhưng thật là không,

            Ngày nay bưng chén rượu nồng,

Vầy vui cuộc thế mai không rõ nào.

      Thân vật-chất làu-làu tươi tốt,

      Dường ngôi sao sáng một góc trời,

            Chỉ cần nửa phút mà thôi,

Bình tan, gương vỡ, thì đời có chi...

      Vật chất quý, xét thì chẳng quý,

      Thể thân nầy nhìn kỹ thương ôi!

            Xiết than cho Lão thợ Trời,

Bày chi nghịch cảnh cho người sầu đau.

      Trần là khổ tuy dầu chẳng thấy,

      Vực thẩm kề bên ấy đó con,

            Ham chi cát ngọc lầu son,

Ham chi danh vọng hao mòn tâm-linh.

      Lời khuyên trẻ nặng tình bác-ái,

      Xin các con lời phải khắc tâm,

            Ðạo CAO gắng chí sưu tầm,

Ăn-năn tự hối, tu tâm sửa lòng.

      Ðường chánh đại giác trong chơn lý,

      Màn vô-minh tư ý lấp che,

            Mẹ khuyên con hãy dặt-dè,

Dại khôn do ở giác mê trí phàm.

      Trong tâm khảm chia làm hai lý:

      GIÁC hoặc MÊ tự ý tâm con,

            Lời vàng nét mực màu son,

Nhận nhìn hay chẳng tùy con phen nầy.

      Ðạo hoằng khai là THẦY Chúa-Tể,

      Con của THẦY chớ để lạc nhau,

            Ðạo truyền ra tới ngũ châu,

Là kỳ Ðệ Nhị, Á Âu dung hòa.

      Con hiểu biết một Cha hoằng Ðạo,

      Thì cùng nhau thuận thảo một lòng,

            Quyền năng chế ngự cõi không,

Dựng đời Thánh-Ðức Thượng-Nguơn cứu trần.

      Lời của Mẹ cạn phân yếu lý,

      Các con tua xét kỷ tự lòng,

            Việc nào chánh-đại chánh-tông,

Ðường nào hố thẩm xét lòng cho minh.

      Hễ có Chơn, thật tình có Giả,

      Có Chánh thì thật quả có Tà,

            Chánh Tà phân biện sao ra,

Phải dùng chánh-giác thì ta tỏ tường.

      Lời Hiệu-Triệu trên đường Ðạo hóa,

      Con một Thầy chớ khá biệt nhau,

            Ðồng tâm chung gánh Ðạo mầu,

Ðoàn con hướng đạo ngũ châu dựng đời.

 

      Mẹ xin dứt lời. Con Bạch-Diệu-Hoa hãy cho đăng bài này vào tờ "Phước Huệ". Mẹ xin giã con. Thăng... 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh