Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðàn Dậu thời, ngày 11 tháng 10 năm Tân Dậu (7-11-1981)

(Khởi Ðàn lúc 7 giờ 10 phút, mãn Ðàn lúc 8 giờ 45 phút)

Ðồng-tử: Bạch-Diệu-Hoa

Thủ hộ đàn: Ngọc-Chơn-Thanh, Ngọc-Thu-Hồng

Ðiển ký: Ngọc-Chơn-Thông, Nguyễn-Thị-Cẩm-Hồng

Hầu đàn: 40 vị

____________

Thi:

Nước cờ thế sự mắc và cao,

Ngắm trước xem sau dễ biết nào,

ÐẠI hội khoa trường đang tuyển mộ,

TIÊN, Thánh, Phật, ma cũng lộn vào,

TRƯỞNG đức lập nền tua vững chắc,

luận xa gần dạ chớ xao,

THÁI bình thạnh trị Nguơn Thánh-Ðức,

BẠCH giáp trì trai chí nguyện cầu.

Thi:

Bữa nay vui vẻ chén rượu đào,

Thú lạ Tiên Thần mặc tiêu dao,

Bầu rượu túi thơ nhàn khiển hứng,

Phù sứ chợt nghe giọng thỉnh cầu.

Vội vã nâng hồ xem Thánh-Chỉ,

Kịp giờ lai bút rõ âm hao,

Hoan hỷ vài lời cùng chư vị,

An tọa bình thân niệm tiếng chào.

Thi:

Tiếng chào văng-vẳng mới đâu đây,

Vịnh phú còn như thoảng giọng này,

Ðá ngọc rèm châu son đượm nét,

Vàng ròng lộng khỏa nếp tranh mây.

Thỏ chạy truông đồi lưu dấu Thánh,

Trúc thần gió dậy tỉnh hồn say,

Biển mê gắng gổ duyên đành mất,

Bờ ngạn gay-go ắt gặp Thầy.

Tản văn:

            Lão xin chào mừng tất cả đạo-tâm lưỡng đài. Hỡi này các chư phận sự cùng tất cả đạo-tâm, hãy cố gắng đại tịnh tiếp điển vì hôm nay là một ngày giờ nơi trung đàn rất nhiều quan điểm tối trọng cho phần Ðạo-sự hiện kim. Vậy chư phận sự và tất cả đạo-tâm hãy đồng quỳ lên để tiếp nghinh Thánh-Chỉ. Lão xin quỳ trước Chánh-điện kỉnh trình nguyên văn của bài Thánh-Chỉ:

Thi:

THÔNG đường chánh đại lẽ tầm ra,

HUYỀN nhiệm truy nguyên mối Ðạo nhà,

QUANG điển dựng thành tài thao lược,

Quới tiện đồng cư thị BỬU-TÒA.

Thánh-Chỉ phê truyền từ Ngọc-Bệ,

Triệu hồi THIÊN-LÝ lịnh Trời Cha,

Trách vụ từ này con hiếu tử,

Nhiệm thời khai điểm xuất tài ba.

            Chư phận sự Giáo-Hội Trung-Ương, sau ngày đàn cơ hãy tìm vị ấy (*) gởi bài Thánh-Chỉ. Vậy chư hiền đã hiểu thông?

            (Ngọc-Chơn-Ðạt bạch: Bạch Tôn-Sư, chúng con đã hiểu.)

            Sau đây là phần Ngọc-... (Xin được ẩn danh vị nầy): Lão xin phụng mạng Thiên-ân lai Ðàn tường trình Thánh-Chỉ. Cũng vì nơi cõi hữu vật thế gian vẫn còn ảnh hưởng mùi trần thế mà đạo-tâm chưa đặng vẹn toàn câu tín-ngưỡng. Qua những thời gian sắc chỉ Thiên-ban thì hiền-đồ Ngọc-. đã thừa nhận thi hành trước Chánh-Ðiện Bửu-Tòa những điều trọng trách, những đến ngày nay thì vẫn không đặng hoàn toàn. Chiếu theo phần hiện hữu duy vật thì một nan thơ đệ đến Thiên-Lý Bửu-Tòa nhằm vào những lời bất tùng sắc-chỉ vi phạm Thiên-điều, nhằm vào trắng trợn khinh mạn Thiên-Tử! Nơi Linh-Tiêu-Ðiện, Ðấng CHÍ-TÔN đã hạ chỉ ly khai bất dụng vì là không thể nuông chiều tha thứ đặng nữa!

            Ðề mục thứ ba: Lão xin Tôn-Muội Bạch-Diệu-Hoa cảm phiền lắng nghe sắc-chỉ: Hai tuần trước kia có lịnh lập Ðàn là vì có việc khẩn cấp, lịnh mời nhị vị Ngọc-Chơn-ÐứcNgọc-Xuân-Hương ngày giờ hôm nay phụng chỉ đến nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa hầu Ðàn nhận lịnh vì là Ơn-Trên đã chuyển xây cho phần Ngọc-Chơn-ÐứcNgọc-Xuân-Hương tạo lập Thánh-Thất tại tư-gia để sớm gầy dựng lại cơ Ðạo cho đặng vững vàng hầu phát triển đặng nhanh mà cứu đời cho kịp thời kỳ quá cận, mà Ðạo-sự rối ren, cũng như bản thân tê liệt thì làm sao chống nạn giặc ngụy xâm lăng? Hiền-Muội bất tuân, nguyện cầu thối thoát. Ðức Ðông-Phương bị khiển trách, Ðức Diêu-Trì bèn hành động cảnh giác bịnh căn để cho Tôn-Muội được qua rồi sự lầm lỗi. Ngày nay, sự xoay chuyển thiên nhiên, nhị vị lai đáo cảnh Ðàn, dầu rằng có mặt nhưng nguyên tắc vẫn sai.

            Về phần nhị vị hiền-đồ Ngọc-Chơn-ÐứcNgọc-Xuân-Hương có đặng vui lòng phụng mạng?

            (Ngọc-Chơn-Ðức bạch: Kính bạch Tôn-Sư, với con tài thì không, đức thì thiếu, con xin thi hành. Kính xin Thầy Mẹ và Tôn-Sư ân ban cho con.)

            Hoan hỷ! Ðức tài thì chưa ai rằng đủ, nhưng hành Ðạo với tâm lực của tấm lòng thành đến đâu hay đến đó, việc lành thì có điển ân ban bố hộ trì, xin hiền-đồ chứ khá nặng lo.

            (Ngọc-Chơn-Ðức bạch: Con xin cám ơn Tôn-Sư.)

 

            ... (Ðoạn nầy chỉ dạy việc nội bộ thời bấy giờ nên không đăng) ...

            Vậy hiền rõ chăng?

            (Ngọc-Chơn-Ðức bạch:Bạch Tôn-Sư, con đã rõ.)

            Vậy cũng tạm xong các phần Ðạo-sự.

            Giờ nay nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa phải cần lo tạo sắm lá cờ của Thầy cho mẫu, vì nơi đây là nơi gương mẫu phải cần tạo sắm cho đặng hoàn toàn, xong rồi xếp để giữ gìn chờ khi có lịnh thì hãy đặng dùng. Hình thức mặt nhựt cũng phải nổi đủ hai bề, 5 chữ thì phải dùng chữ thêu để cho nhìn thấy rõ đủ hai bề. Phần Bạch-Diệu-Hoa trách nhiệm thêu chữ và chỉ dẫn cho đàn em tạo sắm hình thức.

            Thời gian quá khứ thì chư hiền-đồ đã trải qua nhiều cơn khảo-đảo, Lão cũng khen thay con thuyền vững lái. Hôm nay lịnh Thầy sắc chỉ phong thưởng cho các hiền-đồ có công trạng với Ðạo khá nhiều.

Trước nhứt là Ngọc-Chơn-ÐứcNgọc-Xuân-Hương đã dày công cực khổ tạo thành hình thức đẹp đẽ nhị quyển Thánh-Kinh (**) và tâm Ðạo rất là nồng nhiệt qua những cơn khảo đảo nặng nề. Ngày hôm nay Thầy ban cho nhị vị sợi dây Ngọc-đai sắc màu vàng lợt. Sợi dây màu vàng có giá trị cũng tương đương với hạ cấp của Cửu-Trùng-Ðài, nhưng vì thời kỳ không có chức phong hữu hình, dùng màu sắc tức là tượng trưng vô-vi. Hiền phải nhớ rằng là màu vàng lợt, chưa phải đặng dùng vàng sậm tức là cấp bực cao hơn.

Sau đó là Ngọc-Chơn-Ðạt cũng được cùng màu.

Sau nữa là Ngọc-Chơn-ThanhNgọc-Thu-Hồng.

Sau nữa là Ngọc-Chơn-Thông.

Tuy rằng ngày nay các hiền-đồ biết rằng với công đức vẫn chưa đủ phần thừa hưởng sợi dây màu vàng, nhưng sự thăng thưởng là để cho chư hiền-đồ được phấn chí mà trau dồi đạo-hạnh và công quả thêm lên để cho đức độ của mình được tương xứng với sự thăng cấp. Vậy chư hiền-đồ hãy đảnh lễ an tọa bình thân. Còn lại những hiền-đồ chưa được thăng cấp thì hãy cần nên vui vẻ trau dồi đạo-đức, chay lạt, lập đức bồi công, thì tương lai sẽ đặng thỏa lòng.

Phần Bạch-Diệu-Hoa thì sự thăng thưởng hãy còn chờ kỳ sau ÐẤNG CHÍ-TÔN sẽ định đoạt.

Vì là hôm nay còn phần của Ðức Biển-Thước Thần-Y lai cơ để cứu độ bịnh nhân, nên Lão xin tạm lui chơn để nhường cơ cho vị Thầy-Y tái giáng.

Thi:

Kiếu từ liệt vị buổi đàn nay,

Ðạo hạnh gìn trau tháng những ngày,

Hỏi lại Phật Tiên ai thiếu đức,

Thánh Thần không có dạ tà tây.

Quân-tử chẳng thà đành chịu khổ,

Tu hành thấy lợi chẳng thò tay,

Ðọc sách Thánh Hiền càng thấy dại,

Năng gần Tiên Thánh Ðạo càng say.

           

Các chư phận sự hãy đọc mừng Cơ. Lão xin kiếu từ lui gót...

(Tiếp điển:)

Thi:

BIỂN trần ai biết khổ thì tu,

THƯỚC chẳng đo lòng bực trí ngu,

THẦN dược độ đời dùng thanh thủy,

Y hành giáo Ðạo gắng công phu.

            Lão, BIỂN-THƯỚC THẦN-Y, vì sự khẩn cầu thế trần căn bịnh hiểm nghèo trầm trọng, Trần-Phước-Dân Thiên-Khải Tinh-Quân .. (Ðoạn nầy Ðức BIỂN-THƯỚC THẦN-Y dạy cách chữa bịnh riêng cho nhị vị Trần-Phước-Dân Thiên-Khải Tinh-Quân nên không đăng)... Mỗi tuần uống hết . rồi trở lại thỉnh nữa và ba tuần lễ đầu phải cần dụng phép cầu bịnh tụng Kinh, đến sau thì khỏi cầu bịnh, chỉ cần tụng Cứu-Khổ mà thôi. Uống đều như vậy được một trăm ngày thì họa may bịnh căn thuyên giảm. Một mặt thì các vị bịnh nhân phải nhập môn thọ truyền Bửu-Pháp hành Ðạo công phu giải trược, bởi vì nhị vị bịnh căn trầm trọng khô khan cũng như cây khô nắng hạn, khó bề cứu chữa thuốc thang. Hãy y lịnh bền lòng gắng chí thì may ra thân thể mới đặng bình phục.

            Giờ nay điển mãn, Lão xin trở lại Tiên-cung. Xin chào chư đạo-tâm và chúc lành, Lão xin lui gót.

            Thăng...

Phần chú thích:

(*) Lúc bấy giờ, chư phận sự nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa không ai biết vị có Thánh-danh THÔNG-HUYỀN-QUANG (thế danh Phan-Lương-Quới) được ÐỨC CHÍ-TÔN triệu hồi trong bài thi là ai và ở nơi đâu. Sau nầy mới liên lạc được với vị ấy tại Úc-Châu.

(**) Nhị quyển Thánh-Kinh: "ÐẠI-GIÁC THÁNH-KINH và KINH-THÁNH GIÁO-PHÁP".

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh