Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐÀN CƠ MẬT VÀ GIÁO ÐẠO

CỦA ÐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

* * * * * * *

(Ðàn Cơ tại Thiên-Lý Bửu-Tòa, Dậu thời, ngày 14 tháng 9 năm Tân Dậu,

nhằm ngày 11-10-1981, bắt đầu lúc 7 giờ 10 phút tối, mãn lúc 9 giờ 15 phút)

Ðồng-tử: Bạch-Diệu-Hoa

Thủ hộ đàn: Ngọc-Chơn-Thanh, Ngọc-Thu-Hồng

Ðiển ký: Ngọc-Chơn-Thông, Nguyễn-Thị-Cẩm-Hồng

Hầu đàn: 40 vị

____________

Thi:

BẠCH phát vì tâm kẻ nhuộm sầu,

HẠC trắng bay về thửa ruộng sâu,

ÐỒNG cạn lúa xanh hoa ướm trổ,

TỬ phụ vinh qui khúc phượng cầu.

            BẠCH-HẠC ÐỒNG-TỬ, Tiểu-Thánh báo đàn, chư nhu hãy tịnh thần tiếp nghinh Ðức ÐẠI-TỪ-PHỤ giá lâm. Tiểu-Thánh xuất cơ tiếp nghinh Thánh giá. Ðọc bài mừng Cơ.

Thi:

ÐẠI giáo trùng hưng vạn bá tồn,

TỪ lòng kiên-nhẫn đến học ôn,

PHỤ ý vài lời nghe thấm-thía,

CHÍ nguyện tua gìn chớ tẩu bôn.

TÔN kỉnh Thánh Hiền là phận trẻ,

Dạy-dỗ biết tùng mới thiệt khôn,

Bút mòn suối mực son chưa thắm,

Lẽ Ðạo trắng phau khó đượm hồn.

            THẦY xin hoan-hỷ, các con hãy đảnh lễ bình thân. Hôm nay là một niềm hữu-hạnh cho toàn thể chúng con mới hạnh ngộ một ngày giờ phúc tải. Trước hết Thầy xin ban ơn chỉ giáo cho Ngọc-Chơn-Ðạt thông cảm đôi lời về phần kỳ công của con nhọc-nhằn tạo đặng bức Thánh-Tượng Thiên-Nhãn và Thập-Tự Tam-Thanh. Thầy khá khen con tinh-thần nồng-nhiệt, khó nhọc chẳng màng, thì sự quả công sẽ đặng ơn ban đầy. Nhưng con ôi, đó là cuộc thi thố quả công thử lòng tâm-đạo, nhưng phần con chưa đặng thuần thuộc vẽ vời, bức nhãn pha màu chưa đặng phù hợp với màu Thánh-Tượng, và khuôn khổ kích thước đó là ở thời gian phôi thai. Vậy nay THẦY xin chỉ giáo giúp giùm con. Con nên dùng bức Thánh-Tượng hiện kiêm nơi cảnh Thiên-bàn này, Thầy cho phép con đổi lại bức Thánh-Tượng mới, tạm treo lên Thiên-bàn thay thế. Ðem bức Thánh-Tượng này xuống dùng lại phương pháp cắt giấy kế thêm hai bên tả hữu, thực hành phần việc kế giấy cho thật khéo tay, rồi con cố gắng trộn màu cho đặng phù hợp với màu Thánh-Tượng để cho hình vuông được đúng, bôi hình nhựt nguyệt cũ đem lại đông tây. Nếu được thành công, con sẽ chụp hình rồi phóng đại cho được bằng y tấm Thánh-Tượng con sửa thì dùng đặng tốt thay. Vậy con liệu mình có thể được chăng?

            (Ngọc-Chơn-Ðạt bạch: "Bạch Ðức Chí-Tôn, con xin thi hành với hết sức cố gắng.")

            Ban ơn. Còn phần Thập-Tự Tam-Thanh thì con đã tạo xong nhưng còn quá nhỏ, cũng phải tạo lại để xem cho được tương đồng với bức Thánh-Tượng. Còn hai chữ CAO-ÐÀI hoặc THÁI-BẠCH thì phần thiêng-liêng cũng đã đặng yên vì là Ðức Giáo-Tông thì cũng muốn sửa lại hai chữ để đi cho đúng với Quý-danh của Ngài theo bài Linh-vị. Bài-vị bên trên tức là bài-vị của Thầy, bài-vị bên dưới là của Ðức Thái-Bạch; nhưng Ðức Ngô Ngôi-Hai Giáo-Chủ thì lại không đặng vui lòng vì Người không muốn sửa đổi một món kỷ niệm từ thuở Cơ Ðạo vô-vi lập thành. Vì vậy mà cũng phải hao mất thời gian nghị luận của Ơn Trên. Nay thì Thầy phải trìu ý của Ngôi-Hai mà con hãy nên sửa lại hai chữ CAO-ÐÀI, vậy con thông hiểu?

            (Ngọc-Chơn-Ðạt bạch: "Bạch Thầy, con thông hiểu.")

            Thầy ban ơn. Con hãy bình thân.

            Ðến mục Kinh dịch thì cùng Ngọc-Minh-Lý rõ thông. Con hãy kiểm soạn hoàn-toàn toàn thể Kinh và bài, đến ngày "thập nhứt nhựt, thập ngoạt" tới đây, con hãy đệ trình về nơi Thiên-Lý Bửu-Tòa, sẽ có Ðức Giáo-Tông lai đàn chứng chiếu và kiểm duyệt. Vậy con khá rõ thông.

            Về phần bề cao, nếu hiện giờ mái nhà hãy còn lùn thấp đặt lên không vừa thì Thầy cũng ban phép cho các con giảm bớt chưn ghế bàn thờ, vì là bề cao chưn ghế tuy là quan trọng, nhưng hiện giờ có thể châm chế để cho hình thể Thiên-bàn được vẹn tròn, mọi việc đến sau tạo lại được chỗ điện thờ tốt hơn thì sẽ sửa lại.

            Giờ nay, các con hãy nghiêm tịnh mặc-niệm hưởng ứng tinh-thần hướng về nước non để Thầy ban cho nước Việt-Nam Quốc-Ðạo của Thầy một món bảo vật, ấy là ban phước lành cho toàn thể dân tộc Việt-Nam một .....(việc cơ mật nên chưa được phép đăng)....., sẽ mang lại một hình ảnh thái-bình máu đào ngưng chảy. Các con ơi, những thời gian chiến họa điêu tàn, nước non nhuộm máu, Thầy chẳng an lòng nên Thầy giáng trần mở Ðạo, quyết tâm giải cứu tai-nạn diệt vong. Nhưng các con ôi, cũng vì thời cơ chưa tới vận mạng chưa được cứu an, hai nữa là đường Ðạo hãy còn lu mờ trong vòng phù hoa vật-chất, nhơn tâm chưa đặng tín-ngưỡng vẹn toàn, chớ Thầy đâu nỡ để cho sanh-linh lâm vào cảnh nguy cơ chiến họa. Kể từ ngày nay, nếu tất cả hướng nguyện của nhân-tâm mà được gây dựng lại một đường lối Ðạo-pháp cho đặng thuần-túy, sửa tánh tu lòng, thì vật báu của Thầy ban cho các con sẽ đặng thừa hưởng. Các con hãy lắng nghe .....(đoạn nầy chỉ dạy việc cơ mật nên chưa được phép đăng).....

            Giờ nay các con tịnh thần Thầy ban cho một bài Kinh chào cờ, tựa đề:

BÀI KINH CHÀO CỜ

       Trên Ngọc-Kinh CHÍ-TÔN an ngự,

       Dưới Thánh-Quân cư xử trị đời,

               Thậm-thâm phép nhiệm cơ Trời,

Dạy dân lẽ Ðạo lập đời Thuấn Nghiêu.

       Cơn loạn lạc dẫn dìu tu tánh,

       Cuộc trị an Ðức Thánh thượng-nguơn,

               Dựng đời minh-đức tân-dân,

Nhờ ơn Chúa-Thượng độ ngưng máu đào.

       Cảnh thái-bình chuyển mau như chớp,

       Nay chúng con tựu họp dưới cờ,

               Lòng con chẳng dám nghi ngờ,

Dưới chân NGỌC-ÐẾ phất cờ vinh quang.

       Dầu cho đặng trị an bá tánh,

       Phải cố công Ðạo-hạnh trau-dồi,

               Không quên Ðức-biển ơn Trời,

Cha lành NGỌC-ÐẾ, Mẹ ngôi DIÊU-TRÌ.

       Xót lòng thương từ-bi cứu nạn,

       Mở Ðạo Huỳnh bảo mạng sanh linh,

               Càn-khôn có Ðấng giữ gìn,

VIỆT-NAM ÐẠI-QUỐC THÁI-BÌNH muôn năm.

Dứt bài niệm: Nam-Mô Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

            .....(Ðoạn nầy chỉ dạy việc cơ mật nên chưa được phép đăng).....đọc xong hết bài Kinh với điệu nhạc Nam-Xuân, dứt bài cúi đầu xuống niệm: "Nam-Mô Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát". Các con hãy nên tâm niệm một điều chánh lý rằng, dẫu có hưởng đặng diễm phúc thái-bình cộng-lạc hay chăng là cũng do nơi toàn thể quốc-dân ngưỡng mộ về đường Ðạo-lý tu sửa tự thân thì may ra mới là giải cứu sự thái-bình tròn vẹn đặng cho sinh-linh.

            Nay Thầy cũng xin hoan-hỷ giải thích .....(đoạn nầy chỉ dạy việc cơ mật nên chưa được phép đăng).....

            Vậy Thầy cũng xin hỏi hết các con toàn thể trung đàn, các con có đặng vui lòng nhận lãnh món báu của Thầy ban cho hay chăng? Vậy các con có điều chi bạch trình? Các con hãy đảnh lễ gọi là vạn tạ ơn Thầy.....

            Giờ nay Thầy vì mãn giờ không thể dạy thêm, vậy các con hãy chuẩn bị nghiêm-chỉnh, thay rượu mới, tiếp điển một vị cao phẩm trong hàng Bát-Tiên lai đáo viếng cảnh. Thầy xin kiếu từ. Các con không đọc bài đưa điển, hãy đọc mừng Cơ.

            (Tiếp điển:)

Thi:

HỚN triều ôn lại tích Ðào-Viên,

CHUNG thỉ đệ huynh một tấm nguyền,

LY rượu giao thề hương thấm mãi,

ÐẠI thuyết dung hòa thể dựng yên.

TIÊN Phật muốn thành phàm gội rửa,

Tục ngữ câu rằng học phải biên,

Hỉ xả tội người mình đặng xả,

Thoát vòng câu chấp mới là yên.

            Bần-Ðạo quý danh HỚN-CHUNG-LY ÐẠI-TIÊN.

Thi:

BỬU-TÒA lai đáo cảnh tân phong,

Công đức trang nghiêm thán phục lòng,

Hân hạnh tiếng chào toàn nam nữ,

Ly rượu tân lai ngọt lại nồng.

Cám cảnh chư hiền lòng hậu đãi,

Rượu Thánh trà Tiên sánh đảo Bồng,

Miễn lễ trong ngoài đều an tọa,

Thánh thể phàm thân cũng đạo đồng.

            Bần-Ðạo xin hoan hỷ ban ơn.

            Nay giờ du ngoạn, Bần-Ðạo xin phép Ðức Chí-Tôn lai đàn viếng cảnh. Hân hạnh cùng chư vị đạo-tâm một ly tửu đào. Ân lành vạn tạ. Bần-Ðạo khen thay cho chư quý đạo-tâm nhiệt nồng đường Ðạo, hoan nghinh sự sốt sắng tu hành với cảnh trạng nửa đời nửa Ðạo, lăn lóc với hoàn cảnh vật-chất phủ trùm. Vậy nay Lão cũng xin có đôi lời cùng chư tâm-đạo: hãy cố gắng cho được vẹn chữ HÒA thì niềm vinh hạnh sẽ được sáng sủa như hào-quang. Giờ đàn thiếu kém, Lão xin cho chư hiền hiểu rõ Lão sẽ kiếu từ trở lại Thiên-Cung. Chư vị hãy tiếp cầu, có Ðức Linh-Quan Thổ-Ðịa lai đàn dạy việc. Bần-Ðạo cáo từ lui gót, chư vị hãy mừng Cơ.

            (Tiếp điển:)

Thi:

LINH diệu huyền thâm lẽ Ðạo Trời,

QUAN sát tâm tình thế sự chơi,

THỔ đắc vinh hư gồm một mối,

ÐỊA là nền tảng dựng an nơi.

Công-quả, công-phu thi gắng sức,

Công-trình cho đạt mới thảnh thơi,

Thiên-điều nắm giữ làm then chốt,

Kẻ tội chạy đâu thoát lưới Trời.

            ÐỊA xin hoan hỷ cám ơn, chư hiền hãy bình thân an tọa lắng nghe......(đoạn nầy chỉ dạy việc nội bộ thời bấy giờ nên không đăng)...... Như vậy hiền-đệ Ngọc-Chơn-Ðạt đã thông hiểu?

            (Ngọc-Chơn-Ðạt bạch: "Bạch Ðức Linh-Quan, con đã hiểu thông.")

            Cám ơn. Vì nay Thiên-điển mãn giờ, Tôn-nữ Bạch-Diệu-Hoa không còn đủ nghị lực tiếp điển. ÐỊA xin kiếu từ. 

            Thăng... 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh