Trang nhà Thiên Lý Bửu Tòa

   UNICODE Setup

 

 

BÀI HIỆU-TRIỆU ÐOÀN-KẾT

CỦA ÐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

* * * * * * *

(Ðàn chấp bút tại Thiên-Lý Bửu-Tòa lúc 12 giờ 33 phút đêm 11 rạng 12-5-1981)

____________

Thi:

NGỌC bút đêm thanh giáng điển mầu,

HOÀNG ân điểm Ðạo hóa năm châu,

THƯỢNG hòa nhơn loại thiên-thu vĩnh,

ÐẾ hiệp tam nguơn trở lại đầu.

Thi Bài:

      Giờ an-tịnh điển Thiên tá bút,

      Truyền lời chơn đôi phút khuyến đời,

            Tam-kỳ vận chuyển năm nơi,

Mười hai chi phái Ðạo Trời lắng nghe.

      Ðời mạt-hậu thảm-thê chan-chứa,

      Nước mất, hồn lệ ứa dầm khăn,

            Thương thay bể thẳm giá băng,

Nổi niềm ly biệt san bằng tình thâm.

      Thương con trẻ lạc-lầm chưa tỉnh,

      Ðoàn chim bay liều-lĩnh lưng trời,

            Cung thần nhả đạn chim rơi,

Con nào hữu phúc mạn trời thoát thân.

      Lòng những ngỡ non Thần tự tại,

      Mà nỡ quên cạm-bẫy còn chờ,

            Ngọc vàng nhung gấm còn mơ,

Nhìn đời chưa tạn hững-hờ đường tu.

      Thầy dạy con bớt thù thêm bạn,

      Hủy tam tâm mới hãn thiêng-liêng,

            Sống đời vật-chất chưa yên,

Ngủ mê trên chiếc giả thuyền không hay.

      Hủy bức tường xưa nay ngăn cách,

      Mười hai chi phân tách rẽ chia,

            Khuyên con mở khóa trao chìa,

Tu lo giải-thoát mà về cựu bang.

      Tu Thiên-Ðạo đừng mang ích kỷ,

      Gội rửa lòng phá hủy tham sân,

            Từ-bi, bác-ái, công-bằng,

Chữ HÒA đặng vẹn mà toan cứu đời.

      Chuông khải-ngộ là lời giục tỉnh,

      Trống giác-mê níu vịn cùng nhau,

            Trên đường hóa Ðạo ngũ châu,

Mười hai hiệp sức mà âu vẫy vùng.

      Tìm lẽ sống cùng chung vui hưởng,

      Con một nhà đừng tưởng khác nhau,

            Thấy THẦY mà chẳng nhìn đâu,

Thương con lắm nỗi cơ cầu hỡi con!

      Mười hai chi nay còn rải-rác,

      Bốn phương trời tản mát đó đây,

            Con ôi, nghĩ nhớ ơn Thầy,

Dìu con tới bến nạn tai qua rồi.

      Thầy đưa đón từ nơi nguy khổ,

      Ðem các con đến chỗ an-cư,

            Ðường Tu con chớ chối từ,

Mau mau nối lại chữ Tu Cao-Ðài.

      Hòa hiệp nhau cho Thầy dẫn dắt,

      Lời thệ xưa cân nhắc hỡi con,

            Dầu cho biển cạn non mòn,

Mực đen giấy trắng hãy còn tại đây.

      Từ Ðạo khai lời Thầy con biết,

      Ðến ngày nay hư thiệt rõ rồi,

            Ðạo vàng quy-hiệp con ôi!

Ðại-đồng mới đặng cứu đời thoát nguy.

      Chữ Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ,

      Biết Cao-Ðài là chỗ Ðạo chơn,

            Con đường phổ-độ thế nhân,

Sao cho xứng với tiếng xưng Ðạo Trời.

      Sao cho đáng làm người hướng Ðạo,

      Làm gương cho Tam-Giáo Ngũ-Châu,

            Hạ-nguơn lấy trở lại đầu,

Ðạo không lo đặng, năm Châu thiệt thòi.

      Lo giải thoát nhân-loài không đặng,

      Thì các con số phận đồng chung,

            Á, Âu ngộ cảnh bảo-bùng,

Các con lẫn lộn với cùng nhơn sinh.

      Thầy xót thương lời lành cạn tỏ,

      Xót thương thay lời nọ chưa gìn,

            Sông vàng lặn-lội mông-mênh,

Ðò Thiên đợi khách bộ-hành còn xa.

      Biết đặng THẦY bôn-ba cho kịp,

      Chậm bước chân lỗi nhịp hỡi con,

            Bút Thần lộ nét vàng son,

Lời vàng tỏ rõ thì con xét rành.

Tản văn:

            Bạch-Diệu-Hoa, con hãy dạy cho Hội-Trưởng lo đăng tải bài này để cho Thầy kêu gọi 12 chi phái Cao-Ðài Ðại-Ðạo của Thầy mà Thầy đã nhọc lòng đưa đón đến tận nơi hải-ngoại mà ngày nay vẫn còn rải-rác ở bốn phương, hãy đọc xem qua lời Thầy chỉ giáo mà hầu lo đoàn-kết lẫn nhau, hòa-hiệp để phát-triển Ðại-Ðạo mà độ đời cho kịp.

            Các con cần nên tìm hiểu chơn-lý nơi nhị quyển Thánh-Kinh (*) để sưu tầm lý chánh mà thực hiện cho được đúng với chơn-truyền Ðạo-pháp song tu, đừng để cho lạc xa nguồn cội mà chạy theo thói đời, cùng dị-đoan mê-tín mà rất uổng kiếp tu.

            Mãn giờ, Thầy xin giả con. Thăng ...

            (01 giờ 50 phút sáng)

Phần chú thích:

(*) Nhị quyển Thánh-Kinh: "Ðại-Giác Thánh-Kinh và Kinh-Thánh Giáo-Pháp".

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh