Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Thiên Lư Bửu Ṭa, Đàn Dậu thời, ngày 13-7 năm Canh-Thân, nhằm 23-8-1980 – Lễ Vu Lan)

____________

Thi:

BẠCH sắc hào quang chiếu lẫy lừng,

HẠC trời nương bút tỏa lời phân,

ĐỒNG đẳng chư hiền nghinh Thánh giá,

TỬ tŕnh xuất ngoại hộ Thiên-ân.

Chư hiền hăy nghiêm tịnh thủ lễ tiếp giá. Tiểu Thánh xuất ngoại hộ đàn.

(Tiếp điển:)

Thi:

NGỌC đà lộ sắc xuống trần ai,

HOÀN(G) thiện tôn danh thị Cao-Đài,

THƯỢNG điều hạ hộ khai chánh giáo,

ĐẾ ḥa nhứt luật khuyến mười hai.

Thầy ban ơn, các con hăy b́nh thân an tọa. Nay Thầy lâm đàn chứng tri cuộc hành lễ Vu-Lan. Thầy rất vui thay nh́n vào đoàn con tâm thành thắng đảo! Giờ nay Thầy xin ban bố điển ân để cho các con hiếu tâm được vuông tṛn công quả. Vậy các con hăy nên bền chí nhiệt tâm lo bề Kinh kệ hầu lo nguyện cầu cho đặng thành công. Các con hăy nghiêm tịnh lắng nghe:

Thi bài:

      NGỌC Hư Cung điển mầu giá hạ,

      HOÀNG vị tôn danh ngă ư Thiên,

            THƯỢNG Thiên với cảnh Tiên Thiên,

ĐẾ quyền nhất vị vạn biên giả tồn.

      Thầy ban ơn nhị tôn nam nữ,

      B́nh tâm an tinh tử Hoàng-Trinh,

            Thầy vui tam chước tửu quỳnh,

Chúc con các trẻ khương ninh vạn tồn.

      Giờ thanh tịnh tâm hồn tín ngưỡng,

      Vạn bá tùng nhứt trưởng du phong,

            Minh minh ẩn dật hư không,

Thiu thiu giấc điệp sao không tỉnh dần?

      Bức màn the lụa trần thưa thớt,

      Cách âm dương chưa ngớt giọt sương,

            Mà mong thấy đặng Thiên Đường,

Mảnh gương đă chiếu gió vương bụi mờ.

      Hỡi các con hồn thơ mau định,

      Giấc mộng trường tán tỉnh chơn tâm,

            Đừng cho sai bước lạc lầm,

Việc rời chấp ngă linh tâm sáng ngời.

      Trong thân tâm có Trời làm chủ,

      Vững mới là ngôi cũ đặng về,

            Thấy hèn đừng vội tiếng chê,

Thấy ngu đừng thị, thấy quê đừng lầm.

      Thấp cho tột hết tầm là trưởng,

      Cao quá cao hết trượng là không,

            Tiếng rằng ngọc ẩn non Côn,

Ngọc đâu dưới cát mà ông bất ngờ!

      Thương trẻ con bơ phờ mà chẳng,

      Thương ư phàm dùn thẳng đó con!

            Suối Tiên nước cạn đá ṃn,

Bút Tiên mực cạn mà con chưa thành!

      Ḷng biết tu th́ danh mới đạt,

      Nhọc sức người mới hẳn vinh hoa,

            Đường tu ai khéo chọn nhà,

Chùa tranh, mái dột miễn là Đạo chơn.

      Thầy không quí bạc vàng, của quấy,

      Chẳng trọng danh trí huệ đàng ma,

            Dựng bia quân-tử tâm tà,

Bôn chôn xu hướng đạo nhà khuynh nguy.

      Soi tâm nội biết th́ vàng đá,

      Chiếc đ̣n cân Tạo-Hóa khôn lầm,

            Bại thành đều tại do tâm,

Điều ni con tự xét thầm mới ngoan.

      Đuốc từ huệ nhân gian soi khắp,

      Nẻo đường đời cao thấp dường trăng,

            Tâm hồn là ngọn linh đăng,

Cơi ḷng minh xét tầm phăng ngọn ngành.

      Đường chánh pháp là thanh với trược,

      Ư phàm nhân nửa bước hay ngừng,

            Đức tin như thể đ̣n cân,

Tùy ḷng con trẻ Thầy phân cạn lời.

      Con nguyện cầu rằng nơi lư Đạo,

      Thầy xin con thông thạo mấy lời,

            Đạo vàng thiết lập nhiều nơi,

Mười hai là lư của Trời chẳng sai.

      Con đă biết một Thầy hóa độ,

      Luật cao thâm tận chỗ giáo điều,

            Thiên-Cơ là tận cao siêu,

Cũng như cái máy Thiên-điều chuyển luân.

      Con nh́n xem cơi trần lập Đạo,

      Lẽ Thiên-Cơ đă thạo nằm ḷng,

            Nay Thầy hóa giải đục trong,

Những ǵ thắc mắc mà ḷng chưa an.

      Nghi thức trên Thiên-bàn y một,

      Mới vuông tṛn lư tốt đại đồng,

            Cúng thời nghe rơ mới thông,

Cũng là thống nhất mới không rạt rời.

      Đọc đă thông Đạo Trời chữ ĐẠI,

      ĐẠI là gồm tứ hải, ngũ châu,

            Qui nguyên Tam Giáo hồi đầu,

Qui nguyên bá đạo hoàn cầu giải nguy.

      Luật Thiên định Cao-Đài sơ khởi,

      Hiệp tác rồi đi tới đại đồng,

            Hiệp ḥa là bước đầu công,

Mới gây dựng mối đại đồng Ngũ Châu.

      Thầy lập Đạo từ đầu Giáp Tư,

      Niên Bính Dần huyền bí khởi truyền,

            Cơ mầu sắp đặt đă yên,

Nhiệm thời khai giáo chủ quyền nước Nam.

      Các con nay được làm hướng đạo,

      Góp tài năng khai giáo lập đời,

            Người Nam nước Việt con ơi!

Các con ghi nhận Cha Trời xuống ơn.

      HIỆP với H̉A là gương đă sáng,

      Trên có Thầy d́u dẫn các con,

            Gắng lo sứ mạng hành tṛn,

Cơi ḷng thắc mắc là c̣n rẽ chia.

      Lời phân trần tạc bia tâm khảm,

      Bút cạn ng̣i hoài cảm hắt hiu,

            Hỡi đàn con trẻ mến yêu!

Con đường chấp ngă là điều thế gian.

      Muốn tạo cảnh Thiên-Đàng tại thế,

      Th́ gắng công Kinh kệ giáo truyền,

            Góp công cầu đảo vẹn nguyền,

Ấy là tiêu diệt loạn quyền ma vương.

      Kỳ tận độ bốn phương họa thảm,

      Mối đại đồng hoài cảm giúp nhau,

            Đạo truyền từ Á sang Âu,

Phải dùng Kinh dịch mới hầu thuận Thiên.

      Từ khởi thủy Đạo truyền cơi Á,

      Kinh luật cao bất khả dịch thành,

            Mối đường phổ độ chúng-sanh,

Khó bề đắc Đạo, tu hành ít thay!

      Qua Trung-Cổ Đạo khai cứu thế,

      Tại vùng Âu nên dễ dàng thay,

            Dịch Kinh chánh tự phương Tây,

Từ Âu sang Á đến nay cuối đời.

      Đạo hữu h́nh nhiệm thời đă măn,

      Hai ngàn năm hết hạn miền Âu,

            Bây giờ ĐẠI-ĐẠO song tu … (1)

Gọi là kỳ chót Á-Châu chủ quyền.

      Phải dịch Kinh bổn nguyên từ Á,

      Dịch chữ Kinh th́ khá an ḷng,

            Xin đừng cầu khẩn đục trong,

Ấy là đạo luật Thiên công định phần.

      Lo kết nạp tinh thần trí thức,

      Dụng nhân tài làm đức mà tu,

            Có người dầu dăi công phu,

Có tay trí huệ đường tu mới tṛn.

      Chơn hay giả mà c̣n thử thách,

      Cơi ḷng phàm minh bạch đặng đâu,

            Quỉ ma cũng có nhiệm mầu,

Quỉ ma âu cũng đương đầu Phật Tiên.

      B́nh tâm địa ḷng thiền suy ngẫm,

      Dễ dui là con phạm Thiên-điều,

            Thầy nay hoan hỷ dắt d́u,

Đuốc thần ngơi ngọn tiêu diêu độ đời.

      Thuận lư Thiên th́ Trời ban phước,

      Lo tu hành mới được hưởng an,

            Ḷng con lo độ thế gian,

Trường thi công quả Thiên-Đàng đó con.

      Kém đức tin th́ c̣n dè đặt,

      Ngày đă qua thôi chắc sẽ qua,

            Con mà chẳng nhận nh́n Cha,

Th́ con lạc bước ḷng Cha vợi buồn!

      Lời vàng ngọc th́ con ghi lấy,

      Rồi các con sẽ thấy cơ Trời,

            Đặng rồi th́ chớ bỏ rơi,

Kiến cơ bất thủ là đời mất đi!

      Non cao thm dễ ǵ t́m ngọc,

      Cát hà sa khó móc kiếm vàng,

            Muốn đời lạc cảnh b́nh an,

Trong tâm phải tạo Phật vàng đó con.

      Thượng-Đế tưởng như c̣n xa cách,

      Ngờ đâu rằng khít vách không hay,

            Tâm con đă sẵn có Thầy,

Tưởng đâu xa quá mà đây không ngờ!

      Nỗi vọng ước như mờ trong khói,

      Định tâm thần Thầy nói con nghe,

            Đường tu con chớ rụt rè,

Mà xa lạc bước cựu quê khó hồi.

      Đống, con lành lo bồi công đức,

      Chẳng nhọc chi khó cực v́ Thầy,

            Đường tu gắn bó giải vây,

NGỌC CHƠN ĐỨC rơ danh này cơi Thiên.

      Phan Tấn Hàm ḷng thiền tự hối,

      Đường quả công sớm tối năng ḅn,

            Niệm tâm đồng thọ bảng son,

NGỌC CHƠN ĐẠT hăy lo tṛn phận tu.

      Hoa Thị Hồng công phu công quả,

      Ḷng hằng lo giải phá tâm thần,

            Lóng nghe bảng hổ đề danh,

NGỌC XUÂN HƯƠNG rạng cơi thanh đời đời.

Giờ nay ân điển măn giờ, Thầy xin giă từ các con lui về Bạch Ngọc. Thăng…

 

(1) … Thầy xin hỏi các con hai chữ Song Tu? Các con hiểu hăy bạch cho Thầy.

(- Vơ Hồng Đống bạch: …………)

- Cũng có một lư, nhưng Thầy xin giải cho các con hiểu rành hai chữ Song Tu:

SONG TU tức là Vô-Vi và Hữu-H́nh. Vô-Vi tức là tu giải thoát tự thân. C̣n Hữu-H́nh là các con phải lập đường quả công độ đời cứu thế, th́ VÔ và HỮU phải đi song song, như vậy th́ lư Đạo mới đủ hai lẽ Âm, Dương. Vô-Vi là thuộc Âm, Hữu-H́nh là thuộc Dương. Nếu các con cứ lo phần giải thoát cho tự cá nhân ḿnh th́ làm sao Đạo đi tới đại đồng cho đặng???

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh