Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NgỌc-Hoàng ThưỢng-Đ

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn chấp bút lúc 9g44 ngày 24-7-1979 (nhằm ngày mùng 1-7 Kỷ Mùi)

THI RẰNG:

THƯỢNG triều hạ chỉ sắc truyền thông,

ĐẾ khuyết huỳnh kim chuẩn hội đồng,

NGỌC lịnh ban hành khai cơ pháp,

HOÀNG đồ ấn vị khải huyền công.

THI:

ĐẠI đồng phổ nhiệm giáo kỳ nay,

ĐẠO pháp lưu thông huấn lịnh Thầy,

KỲ cùng Tam Giáo hưng thế cuộc,

BA nguơn dựng lại cứu đời nguy.

THI:

GIÁO truyền đắc lịnh biết mà âu,

PHỔ biến Thánh-Kinh khải địa cầu,

NGỌC lịnh ban truyền thi khả cấp,

HOÀNG thành ủy nhiệm Á cùng Âu.

THI BÀI:

       NGỌC sắc truyền thừa hành Thiên nhiệm,

       HOÀNG diệu đồ thị điểm chơn dung,

              THƯỢNG hành huấn lịnh Thiên-Cung,

ĐẾ thiên hạ giáo giái trung lập đời.

       Bạch-Diệu-Hoa con thời ghi lịnh,

       Phận hăy tṛn chấp lịnh ngày nay,

              Thiên-Quân chiếu sắc kịp ngày,

Phải lo trọng trách cho Thầy truyền Kinh.

       Kiểm điểm lại quá tŕnh nhứt điểm,

       Nhị quyển đồng kiểm thảo từng chương,

              Thầy cho thời hạn con tường,

Để con có đủ ấn chương thực hành.

       Phần truyền Đạo phải nhanh không trễ,

       Nhiệm thời đà khích lệ nay mai,

              Lo chi mănh vật h́nh hài,

Cần lo cho cuộc tương lai mạt đời.

       Đường Chánh-Đạo của Trời khai mở,

       Bước quày chơn kẻo lỡ khó thay,

              Đời c̣n hạnh phúc mấy chầy?

Tầm cơ thoát khổ kẻo ngày họa chung.

       Hỡi các con giái trung chợt tĩnh,

       Giấc mơ hồ chung đỉnh ngày qua,

              Sóng xao bờ cát nhạt nḥa,

Gió đưa cụm liễu thoảng qua chân trời.

       Lo lập Đạo cứu đời cho kịp,

       Lo tu mà tác hiệp cùng nhau,

              Lo cho nhân chủng qua cầu,

Lo cho cuộc thế họa sầu đặng vơi.

       Thương cho đời Thầy rơi ứa lụy,

       Thương cho người hạ chỉ bút thần,

              Thương v́ cuộc thế hạ nguơn,

Thương dân khốn khổ mười phần thiết tha.

       Cứu cho kịp kẻo mà lụy khổ,

       Cứu cho đời khỏi chỗ lầm than,

              Cứu cho khỏi cuộc tương tàn,

Cứu cho khỏi họa vương mang buổi nầy.

       Hỡi nhân dân nghe Thầy cạn lẽ,

       Hỡi Đạo đời biếm nhẽ mà chi?

              Hỡi ôi! cuộc thế châu mày,

Hỡi ôi! nhân chủng theo Thầy giải nguy.

       Thầy là Chúa muôn loài vạn vật,

       Thầy là Cha chung tất toàn linh,

              Thầy là Chúa-Tể Thiên-Đ́nh,

Thầy là Từ-Phụ nhân sinh tôn thờ.

       Giúp các con nương nhờ đạo chánh,

       Giúp cuộc đời để tránh phong ba,

              Giúp cho thế cuộc đặng ḥa,

Giúp cho nhân chủng thoát qua diệt đời.

       Dạy thế nhân lập đời Thượng-Cổ,

       Dạy cho người tầm chỗ tu thân,

              Dạy cho lánh cuộc phong vân,

Dạy cho tầm chỗ ẩn thân cuối cùng.

       Khuyên kẻ đời suy cùng cạn lư,

       Khuyên các con huyền bí lo tầm,

              Khuyên cùng Tam Giáo nhứt tâm,

Khuyên cho các bực hiểu thâm máy Trời!

       Đạo vốn là từ đời Thượng-Cổ,

       Đạo di truyền tông tổ xưa nay,

              Đạo đi song bước với đời,

Đạo là một gốc của Trời mở khai.

       Tu cũng có kẻ ngay người vạy,

       Tu cũng đừng tự đại ḿnh cao,

              Tu đừng khả ố Đạo nào,

Tu đừng bản ngă tự hào mới minh!

       Biết nẻo chánh th́ ǵn giữ lấy,

       Biết đường sai tự ư quày chân,

              Biết ai rằng bực vĩ nhân,

Biết ai tạm nẻo đường chơn ẩn h́nh.

       Trời thương cả sanh linh vạn vật,

       Trời thương chung nhân vật giữ đồng,

              Trời thương nên hăy nhọc ḷng,

Trời thương nên hăy giái trung bày lời.

       Người thông thạo th́ người hữu phước,

       Người khôn ngoan mưu chước hại đời,

              Người lành con quí của Trời,

Người dùng mưu chước ắt người khó nên.

       Thầy hạ bút Ngọc-Đền phê chiếu,

       Dạy con hiền nữ hiếu cần lo,

              Tam niên mối Đạo vai tṛ,

Nhiệm kỳ phổ giáo khai cơ độ đời.

       Điển sắp măn Thầy hồi Bạch-Ngọc,

       Chúc con thơ chẳng nhọc v́ Thầy,

              Vẹn tṛn trách vụ ngày nay,

Thầy hồi cảnh thượng con rày nghỉ ngơi.

       Phần lịnh dạy con thời khá rơ,

       Đàn Mẹo thời sơ nhị ngày mai,

              Giă con tách dặm cơi ngoài,

Phiêu phong cánh hạc di hồi Bạch-Cung.

NGÂM:

       Tiêu diêu Bạch-Ngọc phản hồi,

Phong vân thượng giá tách rời cung mây.

Thăng… 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh