Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LONG HOA ĐẠI HỘI

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn chấp bút lúc 8g40 ngày 5-10-1979

                    (nhằm ngày Rằm tháng 9 Kỷ Mùi)

THI RẰNG:

THÁI huyền nương bút chấp đàn nay,

BẠCH DIỆU thông cơ chiếu lịnh Thầy,

KIM khuyết thượng ṭa vâng Thánh Chỉ,

TINH HOA xuất điểm cánh trời Tây.

THI:

Nhị tuần hoan hỷ chén huỳnh tương,

Lạc hứng thiên bôi bửu thị đường,

Xuất hiện văn đề thông thiên lư,

Vạn tường niệm chúc bỉnh an khương.

Tản văn:

       Lăo: THÁI-BẠCH KIM-TINH kiêm GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO. Nay Lăo phụng lịnh Đức Chí-Tôn lai đàn đại diện Ṭa Tam Giáo giáng để đôi lời cần thiết v́ cơ Đạo giữa nhiệm thời khai đường phổ độ để ứng dụng truyền thông v́ nay đă cận kề nhiệm thời quá khích lệ. Đại-Hội Long-Hoa đă khai diễn từ lâu, thế nên nơi khắp cơi dương trần này mối Đại-Đạo phải khẩn thiết lưu thông để cho toàn cơi nhân sinh hầu lo tu bổ, khẩn cầu th́ mới tiến kịp thời kỳ, nếu c̣n chểnh mảng, lôi thôi e trễ nải. Nay Lăo xin sơ lược mấy lời diễn tả qua các nội dung của công cuộc Long-Hoa Đại-Hội: Thời nhiệm ấy khởi đầu khai mạc từ Nhứt ngoạt, Thập-Ngũ nhựt, Kỷ Mùi niên, cuộc Đại Hội sẽ c̣n tiếp diễn đến Thập ngoạt, Thập-Ngũ nhựt, Giáp Tư niên, tức là lục niên thời nhiệm hội. Kể từ khi Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Thiên-Khai tức là Cao-Đài Đại-Đạo Nam Phương Việt-Nam sơ khai đúng vào Giáp Tư hiệu niên, tây lịch nhằm 1924, đến bây giờ đă ngũ thập lục (56) niên. Đức Chí-Tôn có dạy rằng: Mối Cao-Đài Đại-Đạo Tam-Kỳ khai môn độ thế, v́ đến cận thời kỳ tam nguơn mạt hậu. Đại Hội Long-Hoa sẽ diễn hành nhằm vào cuối thế kỷ 20 tức là chu kỳ của mười ngàn (10000) năm thế hệ.

       Mục đích cuộc Đại-Hội Long-Hoa tức là một cuộc phán đoán đại đồng của Đức Chúa Trời trong tất cả toàn cơi từ vô vi lẫn hữu h́nh không riêng biệt. Chung qui từ ba ngàn thế giái, thất thập nhị địa tức là 72 cơi hành tinh và 36 cơi trời gọi chung là Bộ Châu Tứ Đại, đặc quyền ngự trị tối đại một Đấng Tối Cao quản cai toàn thể tức là một Đấng Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế.

       Từ khắp các cơi thế giới ấy đều có các chư Phật, Thánh, Tiên, Thần có đặc trách giữa cuộc khoáng đại để kiểm thảo cung tŕnh tất cả các bộ sổ vô vi từ mười ngàn (10000) năm qua của chu kỳ thế hệ. V́ thế, mà từ thượng, trung, hạ cấp đều phải có trách nhiệm toàn thể để phục vụ các cuộc điều hành cho đến khi Đại Hội bế mạc. Các sự thường xuyên tuần du, tế soát của các luật vô vi, các chư Thánh, Thần b́nh nhựt nay đă hoàn toàn bế tắc, mười cửa ngục Diêm-vương cũng tuần tự bế tắc.

       Tại sao 12 cơi Hạ Thiên Vương không gọi bằng 12 ngục mà là chỉ có 10? Tức là phải hiểu thông rằng phải khấu trừ hai cơi không có hỏa ngục: tức là cửa thứ nhứt gọi là Hạ Thiên – cơi phán xét các tội ở cơi dương – chỉ đặc trách các thành phần linh hồn mới nhập cảnh, c̣n cửa thứ 12 tức là cửa để hồi dương. Hai cửa này không có hành phạt.

       Nhiệm kỳ khai diễn Đại Hội Long-Hoa trong ṿng lục niên. Thời gian ấy chia thành 3 giai đoạn:

       1) Giai đoạn thứ nhứt:

       Gồm có nhị niên. Thời gian ấy dành cho Tam Giáo Thượng Ṭa sắp xếp các công cuộc đặc trách về qui nguyên, khai đường phổ độ truyền Đạo khẩn thiết để vớt cứu sanh linh cho kịp kỳ thế diệt. Dụng máy huyền vi hạ điển Tiên Thiên mầu nhiệm tận cơi giái trung mà sáng soi mọi đường chơn lư. Một luồng điển quang vô h́nh rất mănh liệt soi sáng cả mọi bí quyết từ hữu h́nh lẫn đến vô vi, tất cả sự mầu nhiệm bất di bất dịch.

       Huyền năng của Thượng-Đế đă ban hành cho toàn thể trong thế giới đại đồng nầy để cho nhân loại sớm biết hồi tâm mà gội nhuần ân phúc ấy. Và dành cho tất cả Tam Giáo cộng đồng, các chư Phật, Thánh, Tiên, Thần tŕnh tấu các trạng công đức để được lịnh gia ơn, thăng quờn tấn vị trong thời nhiệm của chu kỳ mười ngàn (10000) năm thế hệ công đức. Và thành lập bảng Phong Thần cho các sĩ quan binh sĩ tử nạn v́ chiến tranh trong thời gian thế diệt hạ nguơn. Cuộc phán xét chung cho các tử hồn toàn cơi đại đồng thế giới.

       Thế nên những thực tại ngày nay, tất cả Tam Giáo cộng đồng cũng đều phải họp hội để chia phân các đặc trách và các nhiệm vụ riêng biệt. Thế nên, không có được các việc tuần du, tế soát như thời gian b́nh nhựt. V́ vậy mà ngoại càn vương quỉ, ác đạo, hung thần thừa cơ hội xâm nhập vào nội địa quấy nhiễu nhân sinh. Thế nên, Đức Chí-Tôn mới dụng phép mầu mà hạ bút soi sáng mọi điều để kẻ thế nhân trên toàn cơi đại đồng cần biết để mà lo tu cầu cho đặng tích cực, tạo đặng một nguồn chơn-đức th́ mỗi cá nhân có thể bảo trọng tự thân. Bởi v́ chỉ có phúc đức của ta mới có sự cứu văn cho chính ḿnh ta. Nhờ nơi luồng quang điển phúc đức của ta mà các hung tinh mới xa lánh th́ ta mới mong vượt khỏi các tai họa mà an ninh đặng để chờ ngày thái b́nh.

       Cũng có rất nhiều quan niệm sai lầm rằng: nếu ta đây là người đă có Đạo th́ tất cả mọi điều ta sẽ có Trời hoặc Phật bảo hộ ta. Xin quí vị hăy phân tích cho rơ rệt nhiều hơn th́ sẽ khỏi mang sự hiểu lầm để rồi xảy ra các điều trách cứ đối với Ơn-Trên, bởi v́ các phần vô vi đối với hữu h́nh là một việc quá thiêng liêng vô bờ bến. Nếu như tâm tánh người kia quả thật chơn tu, hằng làm các điều lành, việc tốt, hằng tư tưởng lành, hành động đều thanh liêm, chánh trực, th́ do đó mà sẽ có thiếu chi là các vị Lương Thần dựa vào luồng điển thanh, từ ấy mà hộ pḥ ngày đêm không ngớt. Nhờ vậy mà các họa dữ đều phải lánh xa, hung tinh, ác quỉ khó bề xâm phạm. Bằng như dựa vào cửa Đạo mà tâm tánh chẳng lương thiện, bất minh, bất chánh, hành động xấu, tư tưởng xấu, nói năng không độ lượng, hung hăng, tục tĩu, 10 điều cấm không chừa th́ Thánh, Thần không che chở, mà quỉ càng xúi giục từng phút từng giây, th́ các tai họa hiểm nguy sẽ chập chờn trước mắt.

       V́ thế nên Đức Chí-Tôn có phán rằng: Trong thời nhiệm Đạo khai cứu thế nầy, nếu ai có được thiện tâm, thiện chí, góp tay vào công cuộc độ thế ngày nay th́ công đức chẳng nhỏ, sẽ nhận sự ban thưởng đầu công, đặc ân ấy từ vô vi lẫn đến hữu h́nh mới rơ biết được huyền năng của Thượng-Đế. Nếu rơ biết được các huyền năng ấy th́ tất cả nhân sinh mới có được sự cứu vớt giữa ngày giờ đại họa mạt hậu tam nguơn.

       Lời Đức Chí-Tôn phán rằng: Kể từ khi có Thiên-lịnh truyền ấn tống Kinh, nếu ai có được tấm ḷng hy sinh món tiền ấy, ấn tống được Kinh th́ công đức ấy rất quí. Nếu được 10 quyển Kinh th́ chủ được ơn ban mọi sự may mắn hiện tại cũng như tương lai. Được 20 quyển Kinh th́ sẽ được ân xá các tội nhẹ của người trong thời gian bị sai lầm quá khứ. Được 100 quyển Kinh th́ các vong linh Phụ Mẫu hoặc Thất Tổ quá khứ được siêu tội tiền khiên. Nếu được tới 1000 quyển Kinh th́ Phụ Mẫu hoặc Thất Tổ quá khứ được siêu thoát khỏi kiếp họa luân hồi mà được đưa về một cơi thanh nhàn để tu luyện chờ ngày hưởng vị ngôi, và đương sự cũng được các đặc ân ban thưởng cho người đặng thành tựu những ǵ trong ước muốn, nếu việc ấy không liên quan đến tội lỗi.

       V́ nay là thời kỳ Đại Ân Xá, nếu người thế tục đă hiểu rành mà bồi công lập đức th́ chẳng có ǵ hơn. Long Hoa Đại-Hội vốn là một cơ hội thi đức, thi công, một thời kỳ phán xét chung mảy lông không hề lọt. Sau khi phán xét xong có thưởng phạt rồi th́ các bộ sổ đều xóa bỏ để lập lại cái mới.

       2) Thời nhiệm thứ hai:

       Là thời nhiệm phán xét đến toàn cơi giái trung, các bộ sổ vô vi khắp 12 cơi trung thiên và thưởng phạt đến cơi thế giới hữu h́nh địa cầu thứ 67 nầy, tức là cơi thế giới hiện tại giữa nhân vật cơi trần xă-hội của nhân loại ngày nay.

       3) Thời nhiệm thứ ba:

       Sẽ phán đoán đến 12 cơi Hạ Thiên Vương, Thập Điện Minh Vương khâm tŕnh bộ sổ tại cơi địa ngục từ nhiệm thời mười ngàn (10000) năm đến nay. Sau khi cuộc phán đoán đă hoàn tất th́ 10 cửa ngục môn sẽ bắt đầu bế tắc. Các linh hồn phạm tội sẽ bị đời đời khó mong giải thoát! Thượng-Cổ lập đời mười ngàn (10000) năm tương lai sẽ có định kỳ cho thế hệ khác.

       Lăo nay tá bút giải tận mấy lời. Vậy Lăo xin khuyên tất cả nhân sinh hăy cần lo tu sửa, tự hối cải ḷng ḿnh, góp công cầu đảo, chung tay gồng gánh cho công đồ mối Đạo, hiệp tác đặng tṛn mà thi thố quả công. Chớ nên quá nặng ḷng v́ đỉnh chung vật-chất rồi ngày qua sẽ hóa thành muộn màng mà hối tiếc chẳng ích chi!

       Thiên-điển măn giờ. Thập Lục tái cầu sẽ có THIÊN-HUYỀN-TÂM nương bút.

NGÂM:

       Tiêu diêu thắng cảnh phi hồi,

Cung mây nhẹ tách cơi trời tiêu diêu.

Thăng… 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh