Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BÀI cẦu an đỊa chẤn

(của Đức Chúa Jésus, Đàn chấp bút ngày 15-12-1979)

       Nam mô Thượng-Đế Thiên-Hoàng,

Xin thương đến kẻ phàm gian buổi này.

       Nam mô Địa-Mẫu chứng tri,

Cứu an sanh chúng nhờ tay Mẹ lành.

       Mẹ hiền giúp đặng tồn sinh,

Đất đai bảo hộ an b́nh như y.

       Không lay chuyển động chút chi,

Con vâng Thánh-Chúa xin th́ cầu an.

       Mẹ ôi! xót ngọc thương vàng,

Cho con cầu đảo ǵn an đất này.

       Cầu xin cho tất vạn loài,

Cho b́nh địa chấn, chờ ngày thoát qua.

       Con xin khẩn lạy Mẹ già,

Chúng con thành nguyện Mẹ đà chứng tri.

       Xin Mẹ mở lượng từ bi,

Mở ḷng bác ái thương v́ chúng sanh.

       Ơn ban đặng mọi đường lành,

Cúi xin tha thiết nhờ t́nh đại tha.

 

Dứt bài niệm:

Nam mô Thiên-Hoàng Thượng-Đế Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát (1 lạy 4 gật)

Nam mô Diêu-Tŕ Kim-Mẫu Vô Cực Đại-Từ-Tôn (1 lạy 3 gật)

Nam mô Địa-Mẫu Vô Lượng Từ Bi Cứu Thế (1 lạy 3 gật)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh