Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NgỌc-Hoàng ThưỢng-ĐẾ

ban bẢo danh “thiên lư bỬu ṭa”

Thiên-Lư Diệu-Đàn, 7 giờ tối ngày 4-12-1979 (Rằm tháng 10 Kỷ Mùi)

Thi rằng:

Hoa HỒNG c̣n đượm vẻ hồng son,

Bạch HUỆ trắng phau nét chửa ṃn,

Diệu CHƠN khách tục lên bờ giác,

Phật TIÊN muốn được gắng công tṛn.

Thi:

Muội hiền định ư giác thần tinh,

Từ-Phụ lai lâm gắng giữ ǵn,

Đàn tràng nghiêm tịnh lo tiếp giá,

Tiên, Thần, xuất ngoại phụng cung nghinh.

 

Tản văn:

      Bần-Đạo HỒNG-HUỆ CHƠN-TIÊN, nay Bần-Đạo phụng lịnh Ngọc-Bệ Thiên-Cung lai đàn cấp báo có Đức Chí-Tôn giá ngự. Bần-Đạo xin xuất ngoại hộ đàn. Thăng…

(Tiếp điển:)

Thi rằng:

NGỌC triều hạ điển chấp Thần-cơ,

HOÀN(G) hảo phận con lịnh đúng giờ,

THƯỢNG hạ đồng hành thi chánh pháp,

ĐẾ ḥa năm mối khỏi bơ vơ.

Thi:

Bồ-đào phụng hiến lễ tŕnh dưng,

Chứng chiếu đàn trung kỉnh mấy tuần,

Ban ơn con trẻ ḷng tôn tín,

Vui mừng nay đă phục chơn hưng.

Tản văn:

THẦY: NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ. Thầy xin mừng chung tất cả thiện-tín lưỡng ban. Hôm nay là một ngày đại phúc, Thầy giá ngự lâm trần chứng minh cuộc thiết lễ lạc thành cho cảnh tân thiền và cũng là một ngày hữu hạnh cho toàn linh.

Vậy Thầy xin ban ơn, các con hăy b́nh thân an tọa. Và nay Thầy cũng xin ban cho cảnh tân thiền một bảo-danh để được xứng đáng với danh từ Đại-Đạo Thiên-Khai hoằng hóa đại-đồng, qui nguyên Tam Giáo mà chính Thầy hạ điển nhiệm mầu mở khai cứu thế. Vậy các con hăy lóng nghe:

Thi rằng:

THIÊN tải nhựt phùng chuyển thế gian,

Đạo hoằng khai giữ kiện toàn,

BỬU thị danh đề khư vạn bá,

T̉A vàng rực chói ánh hào quang.

THIÊN LƯ BỬU T̉A

THI BÀI:

       Đàn nghiêm tịnh ân hồng bố phước,

       B́nh thân an tọa khướt thủ thân,

              Cùng con tâm niệm định thần,

Vạn thông hoan hỷ cơi trần tam bôi.

       Ngày hạnh hữu trong đời hiếm có,

       Dễ chi mà thấy ngơ đường chơn,

              Phù du giấc điệp cơi trần,

Lăn qua lộn lại th́ thân đă già!

       Giàu với khó vậy mà quên mỏi,

       Phút giờ qua len lỏi không hay,

              Vinh sang cũng một kiếm nầy,

Khổ vui chi cũng tháng ngày vội qua.

       Thầy xót thương thiệt là khôn xiết,

       Nhóm tro tàn mà tiếc thương chi,

              Sực nh́n gió thoảng rèm mây,

Lửa ḷ khói ngục bên nầy biết chi.

       Thương các con nên Thầy nhắc nhở,

       Thương v́ đời không nỡ bỏ qua,

              Cơi trần biết có Trời Cha,

Mà con lơ lẫn đâu đà nh́n chung.

       Trong muôn một đại đồng mới có,

       Chẳng hiềm chi như gió qua thềm,

              Biết bao tiếng dịu lời êm,

Để cho con trẻ yếu mềm đức tin.

       Nghe tiếng gọi Thiên-đ́nh văng vẳng,

       Tỉnh giấc nồng dài vắn hỡi con!

              Cùng nhau đoàn kết cho tṛn,

T́nh thân một mối vàng son một niềm.

       Đời uyển lộng là điềm vật-chất,

       Nỗi đam mê mà mất tâm linh,

              Con ôi! trau sửa lấy ḿnh,

Đường tu cội phúc, ngục h́nh thế gian.

        Tỉnh giấc mơ ḱa đàng phước lộ,

       Biết thời âu tầm chỗ ẩn ḿnh,

              Khôn th́ chọn nẻo quang minh,

Dại th́ lạc lối Diêm-đ́nh khổ thân.

       Các con biết cơi trần tạm giả,

       Chiếc đ̣ ngang mà đă mục hư,

              Biển mê thả chiếc thuyền từ,

D́u nhân thoát cuộc tàn hư cơi đời.

       Các con biết Cha Trời vẫn có,

       Nhưng hăy v́ sự khó mà quên,

              Biết Cha Trời ở Thiên-đ́nh,

Th́ con chẳng nhọc công tŕnh ngày nay.

       Đời khổ tận nên Thầy nhắc nhở,

       Dễ chi đà có thuở hoằng khai,

              Nhiều đời tiền quá hậu lai,

V́ đời mạt kiếp Đạo khai cứu trần.

       Nh́n nơi ngọn Bút Thần lai chuyển,

       Con gặp Thầy hăy nguyện ǵn tu,

              Cuộc đời tựa cánh phù du,

Lo chi nhọc sức công phu mỏi ṃn.

       Đời với Đạo xin tṛn đôi gánh,

       Yếu tuy mà hơn mạnh mới hay,

              Đi sau mà có một Thầy,

Bước nhanh quá bước sa lầy ích chi?

       Lời vàng đá nay Thầy đă cạn,

       Chúc xin đời mau hăn lư chơn,

              Tiếng chuông ngân lảnh dạo đờn,

Khắc tâm mới xứng công ơn của Thầy.

       Bạch-Diệu-Hoa nghe nầy cho rơ,

       Lịnh thăng quờn đă có hôm nay,

              Lóng nghe rơ cả lời Thầy,

Sắc phong giữa chốn đàn nay công bằng.

       Định tâm thần cho đàn trọn điển,

       Chiếu lịnh Thầy cơ chuyển thần oai,

              Sắc phong lập CỬU TRÙNG ĐÀI,

Đây là bộ máy Tam Tài qui cơ.

       Bạch-Diệu-Hoa xem tờ chiếu hạ,

       Sắc Thiên-Phong nay đă đành rành,

              CHƯỞNG QUẢN ấn phê hiện hành,

Từ nay chức phận con lành gắng ghi.

       CỬU TRÙNG ĐÀITHẦY vi chủ,

       TAM GIÁO T̉A sẵn đủ thi hành,

              Cùng là các Đấng TAM THANH,

Khai đường phổ độ dân lành qui nguyên.

       Bộ Cửu Trùng kiền thiền nghe phán,

       Thủ thiên cơ trước áng DIỆU-HOA,

              TRUNG ƯƠNG là một cửa T̉A,

Để cho Tam Giáo hiệp ḥa cùng chung.

       Hai điển văn cho đồng nam nữ,

       Thủ hộ đàn cũng giữ đủ hai,

              Âm Dương là bộ Cửu Đài,

Khai Thiên, dựng Địa, nhân loài cũng y.

       Chư phận sự đều ghi nhiệm trách,

       Chọn mà trao biện bạch lời Thầy,

              Hồng trần dạ ngọc chớ khuây,

Góp công với Đạo giúp Thầy hỡi con.

       Chữ vô tư vàng son đậm nét,

       Ngàn muôn năm mực thét vẫn c̣n,

              Buổi đầu là thuở hồng son,

Mưa đầu tiết hạ măng non nẩy mầm.

       Con v́ Đạo nhứt tâm một thuở,

       Ngày tuổi xanh tạm ở thế đời,

              Con ngoan thừa lịnh Cha Trời,

Quả công Thầy chấm rạng ngời tuổi tên.

       Đường Đạo chánh tâm bền cho vẹn,

       Dù khó khăn vun quén nhiều ngày,

              Dù cho đá nát, vàng phai,

Son hồng đậm nét có Thầy giúp con.

PHÚ LỐI VĂN

Nay Thầy đà ban phép báu,

Xin người đời hăy rơ thông mà gỡ tháo ṿng dây,

Chữ tu hành mới mong gặp đặng Thầy,

Đừng khinh miệt e sau nầy mà thọ khổ.

Cảnh thiên tai nào động thổ,

Hết họa trời c̣n nạn khổ của nhân sinh,

Khuyên người đời đường Đạo khá giữ ǵn,

Chớ lung lạc, hăy tâm b́nh mà suy nghĩ.

Cùng chung hướng lo nguyện cầu cho đặng kỹ,

Hiệp Đạo mầu huyền bí mới rơ thông,

Hỡi chúng-sanh mau kịp bước mối Đại đồng,

Chớ lần lựa mà không c̣n cơ hội tốt.

Tu tâm tánh dù thông minh hay ngu dốt,

Miễn nỗi ḷng biết gạn đục t́m trong,

Bỏ những điều tội lỗi đă chất chồng,

Đời cải thiện Đạo mới ḥng bước tiến.

Mười điều dữ nên ḷng người hay xao xuyến,

Dứt đặng rồi ư thiện mới lần sanh,

Cữ sát sinh, vọng ngữ, ấy đường lành,

Kiêng tửu nhục, tà dâm, mới khỏi tội.

Chừa thói tham lam, bỏ ḷng gian dối,

Giải lần mê muội, giảm bớt giận hờn,

Tập trừ mười thói dữ sạch trơn,

Rán ăn ở sáu điều lành cho trọn đủ.

Ngay cùng chúa, chủ; thảo với xuân huyên,

Tôn kính Thầy, hiền; khuyên lơn bạn hữu,

Anh em yêu dấu, chồng vợ thuận ḥa,

Thường niệm Di-Đà, giữ theo công quá.

Tập từ bi, hỷ xả, rán tŕ chí nhịn nhường,

Độ chúng-sanh cả thảy đều thương,

Lầm tội nghiệp bao nhiêu xin thứ.

Ba mươi vạn niệm cho thành sự,

Chín cái đài cầu đặng hóa thân,

Nhờ Ơn-Trên gieo hột sen lần,

Nêu tên họ chờ phần số đến.

Biết trước lâm chung ngày kiến tánh,

Y giờ tiếp dẫn nhạc hư không,

Về Tây-Phương học đủ lục thông,

Qua Đông-Độ khuyên cùng bá tánh.

      Hiền Minh, con hăy qú nơi đây cho Thầy dạy việc: Việc ấn tống kinh th́ cùng Bạch-Diệu-Hoa, cũng nên biết rằng thời buổi ban sơ phải tùy thời và tùy nẻo. Con hiểu rằng cũng ví như con muốn kiến trúc một ṭa nhà nguy nga, lộng lẫy, th́ trước hết con phải lo kiến trúc cái nền. Chớ cái nền không lo mà xây cất ṭa nhà th́ làm sao được vững chắc? Các con hăy y lệnh Thầy: các con phải phổ biến bằng h́nh thức của quyển Thánh-kinh nguyên thủy. Dùng máy photo chụp ảnh, phổ biến lần lượt… rồi sang đến kinh đánh máy, photo… các giai đoạn th́ các con hăy gắng công. Từ các việc phổ biến kinh bằng các việc thô sơ là các con mới gây dựng đặng nền móng sâu rộng. Rồi từ từ … định luật thiên nhiên sẽ đưa đến th́ việc cả mới thành công. Vậy con hiểu chăng?

      Nếu hiện giờ mà các con công quả hành đúng lịnh Thầy, th́ từ bổn kinh nguyên thủy, miễn các con gom công, góp sức, phổ biến được bao nhiêu th́ các con vẫn được ân phúc bấy nhiêu, rồi từ từ mới đi đến việc in kinh. Các con hăy cứu xét đoạn bài, Thầy đă có phân tách rơ rệt. V́ Đạo c̣n đang ở buổi ban sơ, làm ǵ mà có đặng một sự phổ biến lớn lao? Th́ các con hăy thông cảm lời Thầy mà thi hành nhiệm vụ.

      C̣n phần Bạch-Diệu-Hoa, bắt đầu con phải lo chấp bút v́ là phận sự hành Đạo hăy c̣n rất nhiều các việc, thế nên Đàn hôm nay không đủ th́ giờ. Từ nay nếu có lịnh th́ con hăy lo thi hành. Giờ nay măn điển, Thầy trở lại Ngọc-Kinh, các con thi hành phận sự.

NGÂM:

       Linh-Tiêu Ngọc-Bệ phản hồi,

Giă con thế tục lo bồi thẩm công.

Thăng… 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh