Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ngỌc hoàng thưỢng đẾ chiẾu kiẾn kinh thánh

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn chấp bút 9g45 ngày 8-9-1978 (7-8 Mậu Ngọ)

THI:

Đài NGỌC vân trang khải quá đồ,

Huy HOÀNG thánh bút khả qui mô,

Chiếu THƯỢNG minh triều lai thủ sắc,

Thiên ĐẾ cẩn quyền chấp chuẩn đô.

THI:

Tam tuần thượng tửu kỉnh tŕnh dâng,

Bạch cúc thanh thanh tảo nhứt tuần,

Nhị bôi khiển lạc thiền cung kính,

Tam trản hương đào bá phúc ân.

THI:

Minh CHIẾU Thiên-Kinh tỏa bút thần,

Ngọc KIẾN thượng ḥa thủ kim thân,

Chơn KINH chánh pháp huyền hạ lục,

Phật THÁNH lư đồng hiển vinh tân.

THI BÀI:

       Ngọc vân trang khải hoàn xuất thánh,

       Chấp chuẩn đề vượt cảnh u đô,

              Huy hoàng khả đắc thượng đồ,

Chiếu minh chánh lư triều mô chuẩn quyền.

       Chiếu Thiên-Kinh kiền thiền thượng đảnh,

       Kiến sắc thừa thống lănh từ ân,

              Chơn Kinh hóa độ kẻ trần,

Thánh, Tiên cùng Phật d́u nhân thoát nàn.

       Bố hồng ân khải hoàn huy chước,

       Điểm tâm kinh thọ khước vĩnh tràng,

              Bút Thần pháp chánh thọ khang,

Rọi đường chơn lư hành tàng lư chơn.

       Kinh biến luật lai hườn pháp thủ,

       Quả Chơn Kinh qui củ phép Trời,

              Án tiền ngọc bệ phục hồi,

Chơn Kinh hườn thủ thiên bôi thưởng rày.

       Ngự tửu đào ngang mày nâng chén,

       Nhấp cạn ḷng phục trản Thiên-ân,

              Thưởng con nữ hiếu cơi trần,

Một chung ngự tửu thừa ân Thượng-Hoàng.

       Bạch-Diệu-Hoa chấp tràng thiên thọ,

       Chuốc cạn ḷng chứng tỏ ân Thiên,

              Cạn chung thăng thưởng bệ tiền,

Hữu công hữu chí ngọc thiền vinh quang.

       Chung ngự tửu huy hoàng hạnh phúc,

       Thọ ân lành diệu khúc Tiên Thiên,

              Giờ con định ư tâm điền,

Thầy nay tá bút ấn truyền lịnh phê.

       Con chấp hành mọi bề Thiên-lịnh,

       Nhị niên đà khánh chỉnh tṛn xong,

              Từ nay gắng chí một ḷng,

Chăm lo cơ Đạo nhứt tâm mới mầu.

       Ngày Trung-Thu con hầu chấp lịnh,

       Cuộc lễ hành chí kỉnh trọng tâm,

              Là ngày kỷ niệm tṛn năm,

Qui nguyên chi phái cao thâm định kỳ.

       Mười hai phái Đạo Thầy khá biết,

       Ngày qui nguyên lễ thiết kịp kỳ,

              Cùng là Đức Mẹ ngày ni,

Lễ nầy sẽ có Diêu-Tŕ nương cơ.

       Từ ngày nay con thơ khá hiểu,

       Quyển Kinh nh́ c̣n thiếu Tam Ṭa,

              Lịnh c̣n các Thánh tham qua,

Để cho Tam Giáo thượng ṭa bế Kinh.

       Mẹo thời mai hăy tŕnh con biết,

       Tam Giáo Ṭa thượng khuyết bế Kinh,

              Ấy là trọn đủ tam tŕnh,

Để cho nhân thế niệm t́nh qui mô.

       Phần lập Đạo trường đồ liệt mă,

       Vẹn đức tài công quả đương sơn,

              Chờ cho ngọc lịnh thăng quờn,

Chọn ngày kiết nhựt ban ơn khởi hành.

       Giờ Thiên điển mây lành ngút tỏa,

       Măn dần dần huyền hóa Thượng Thiên,

              Thầy hồi điện ngọc thanh thiên,

Giă con thừa lịnh y truyền chớ phai.

NGÂM:

       Thu phong hiu hắt mái trời,

Thừa luông thượng giá phản hồi Thiên-cung.

Thăng… 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh