Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn chấp bút ngày Rằm tháng 7 năm Mậu-Ngọ (18-8-1978)

THI RẰNG:

NGỌC bút thiên âu ngự đài vàng,

HOÀNG triều giá hạ cơi phàm gian,

THƯỢNG qui ấn lịnh đồ công quả,

ĐẾ khuyết lưu hưng sử diệu ngàn.

THI:

Tửu huỳnh chuốc cạn nén ḷng con,

Bạch bích đào sa thủy Diệu c̣n,

Hoa vàng khoe nét kỳ hương tỏa,

Lố dạng b́nh minh áng nhựt tṛn.

THI BÀI:

       Cảnh b́nh minh đượm màu hương sắc,

       Thu gợi đầu cân nhắc ḷng con,

              Vầng hồng lố dạng đầu non,

Nhuộm lằn Thu đẹp vàng son nghiệm ḷng.

       Thầy nương bút chứng xong cuộc Lễ,

       Ban phúc lành ân huệ nhân gian,

              Chứng con công đậm khắc vàng,

Ban ơn gia tộc chung đàng khương ninh.

       Kỳ Trung-Nguơn Thiên-Đ́nh ân xá,

       Thập lục này con khá y hành,

              Trai đàn thiết độ toàn linh,

Mở kỳ siêu nhựt giúp lành chư vong.

       Sẽ gặp ngày ân hồng xá tội,

       Cơi Diêm-đ́nh phước gội ân Thiên,

              Độ người thoát cảnh chinh nghiêng,

Thoát ṿng u ám huỳnh-tuyền khổ thương.

       Dầu tiền căn con đường lầm lỡ,

       Hoặc lâu mau nặng nợ tiền khiên,

              Đại đồng phán đoán nghiệp duyên,

Đem về Đạo chánh cơi Thiên an nhàn.

       Đặng tựa nương bệ vàng tu tĩnh,

       Giúp cho hồn trực định giải mê,

              Biết tu thắng cảnh dựa kề,

Biết đường chánh Đạo đừng mê bụi hồng.

       Gắng nhọc nhành gia công giúp thế,

       Ngại chi đường nhứt thệ đời tu,

              Con hiền giải tấm công phu,

Ngày lành ắt đặng thiên thu vững bền.

       Quyển Kinh nh́ con nên chấn chỉnh,

       Sớm đặng thành lễ kỉnh tŕnh lên,

              Cho Thầy kiểm thảo mới nên,

Con đường Đạo-pháp dựng nền kỷ cương.

       Đặng chu toàn mới tường lịnh dạy,

       Con liệu đường trái phải mà lo,

              Ngày ngày giải đăi so đo,

Trễ chầy dự liệu sao cho công thành.

       Hành nhiệm trách biết ḿnh hữu trách,

       Công độ đời hiển hách đó con,

              Làm sao cho phận hăy tṛn,

Nay Thầy sở dụng vào con mọi đường.

       Con phải biết trên đường lập Đạo,

       Công quả dày thông thạo mới nên,

              Ngày giờ Thiên-lịnh chớ quên,

Con thuyền Bát-Nhă tâm bền độ nhân.

       Việc trái phải nơi trần chớ nệ,

       Sẽ có Thầy quan hệ màng chi,

              Gắng lo để kịp thời kỳ,

Có Thầy phân định tùy nghi liệu bài.

       Giữ một đường chớ sai lạc bước,

       Nẻo hành tŕnh sau trước có Thầy,

              Lịnh rồi con giữ đặng nguyên,

Tương lai sẽ có ư Thiên nhiệm mầu.

       Ngày chánh lễ đă âu đặng vẹn,

       Ơn ban lành hiển hiển chí minh,

              Măn giờ qui cơi Thượng-đ́nh,

Trần hoàn con hăy bạch minh lời Thầy.

NGÂM:

       Điển Thiên giá thượng Ngọc-đài,

Huỳnh Kim Khuyết nội gót hài phi thiên.

Thăng… 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh