Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LƯ ĐẠI TIÊN THÁI BẠCH

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, Đàn chấp bút lúc 9 giờ ngày 7-9-1978

THI RẰNG:

đồng chơn thủ chấp thần cơ,

ĐẠI hỷ hoàng ân phán lịnh chờ,

TIÊN phàm cách biệt dường thiên lư,

THÁI BẠCH dương hồng tiểu thiên thơ.

THI:

BẠCH đào cúc tửu nhập đề thơ,

DIỆU điển chơn mây luống những chờ,

HOA xuân hé miệng mừng chào đón,

Vườn cúc nẩy sanh thú chẳng ngờ.

THI BÀI:

       cửu trùng Chí-Tôn lịnh phán,

       THÁI duyệt đồng thừa mạng Cửu-Thiên,

              BẠCH tŕnh phụng chỉ triều nguyên,

Lai Đàn mượn bút Tiên Thiên diệu mầu.

       Giờ an tịnh khải tâu Thánh-Chỉ,

       Quyển Kinh nh́ đại hỷ hoàn xong,

              Lịnh trên thiên tứ phúc hồng,

Lăo nay sơ duyệt kỳ phong văn bài.

       Nữ hăy mau tŕnh bày trước áng,

       Để lên bàn chiếu khán tỏ tường,

              Thi bài văn kiện từng chương,

Lư truyền chơn lư mọi đường b́nh nguyên.

       Kiểm thảo minh kiền thiền thượng tấu,

       Thiên Thượng Hoàng chấp thủ lịnh phê,

              Nữ hiền vẹn tất mọi bề,

Kinh quyền mới có lịnh phê của Thầy.

       Lăo có mấy lời nầy khiêm tụng,

       Lư duyệt đồng nhân chủng qui phong,

              Thánh Kinh pháp lư duyệt đồng,

Đáng cho muôn thuở lưu thông hoàn cầu.

       Chí nữ hùng công đầu nhiều thuở,

       Chẳng thiết ḿnh nặng nợ v́ đời,

              Đá vàng nhứt thệ một lời,

Son hồng đậm nét tô bồi điểm công.

       Chấm văn bài thánh tông toàn vẹn,

       Ân ban lành nhị quyển đồng chung,

              Ghi danh nữ kiệt thế hùng,

Điểm đề ngọc bút thượng cung ngày lành.

       Phần vô vi ấn hành thăng vị,

       HUYỀN GIÁO TÔNG danh sĩ HUYỀN TÂM,

              Hữu h́nh đạo tỉnh công thâm,

Vô h́nh c̣n lập quả công giúp đời.

       Rọi điển mầu giúp đời phúc huệ,

       Tả minh Kinh thông nhuệ lẽ Trời,

              Vẹn nguyền chí chánh một lời,

Thiên thu bất diệt xin đời hăy thông.

       Phần thảo duyệt nguyên phong Kinh Thánh,

       Đặng hoàn xong lập đảnh thượng tŕnh,

              Huy hoàng thánh bút minh Kinh,

Ngọc Đền thượng khuyết dâng lên áng thừa.

       Đăi lịnh Trời phục thừa Thiên sắc,

       Tam Giáo Ṭa thượng đắc chiếu soi,

              Chơn Kinh lập vị rẻ rồi,

Vô tư, vô bỉ lịnh Trời giáo nghiêm.

       Cơi giái trung kiền thiền thượng đảnh,

       Mười ngàn năm Kinh Thánh nhứt kỳ,

              Long-Hoa khai hội trường thi,

Thiên-Đ́nh mở hội kịp kỳ độ nhân.

       Thiên-Đạo khai cơi trần tua biết,

       Kỳ thứ ba Thượng-Khuyết giá lâm,

              Chúa Trời bủa đức ân thâm,

Giúp cho thế cuộc thậm thâm hưởng nhờ.

       Khuyên người trần cơn mơ chợt tĩnh,

       Khá tri nguyên chung đỉnh chớ màng,

              Tuồng ǵ cơi tạm nhân gian,

Nay c̣n, mai mất, đa đoan kiếp người.

       Ngày mạt hậu đất trời dâu bể,

       Quá cận đàng biến hệ tang thương,

              Đời c̣n liệm giấc huỳnh-lương,

Tiếng c̣i vội thúc con đường tĩnh mê.

       Hỡi hỡi người: đừng chê chớ thị,

       Biết chi mà khinh bỉ trọng nâng,

              Hữu h́nh là mặt thế nhân,

Vô h́nh mới rơ là phần thiêng liêng.

       Khinh hay trọng máy huyền mới rơ,

       Chữ vô tư rạng tỏ ḱa ai,

              Bước chân khéo kẻo lạc loài,

Mà lầm nẻo chánh đơn sai đă rồi.

       Kiểm điểm ḿnh tự soi tâm nội,

       Kiểm điểm người luận tội người chi?

              Tội người: Thần Thánh chép ghi,

Tội ḿnh: ḿnh xét mới th́ đại nhân.

       Kiểm điểm qua các phần đức tính,

       Xét xem mà liệu định đường chơn,

              Biết điều phân biệt cá nhân,

Biết tầm nẻo chánh th́ thân mới nhàn.

       Biết thời cơ lên thoàn ẩn sóng,

       Biết lẽ Trời mỏng mỏng dày dày,

              Biết cơ diệt thế cận ngày,

Biết tri kim cổ là ngày qui nguyên.

       Lời vàng đá bệ tiền ghi rơ,

       Đàn hôm nay chỉ có mấy lời,

              C̣n phần sắc lịnh ngày mơi,

Gắng công cho đặng vẹn mười với công.

       Bạch-Diệu-Hoa lo phần định ư,

       Đức CHÍ-TÔN hoan hỷ chấp Đàn,

              Chứng Kinh cho đặng bảo toàn,

Hoàn xong bổn phận bảo toàn Chơn-Kinh.

       Giờ Thiên điển thượng đ́nh đă dứt,

       Ban phúc lành chưởng đức hậu lai,

              Gia môn hạnh hữu gặp ngày,

Phong niên khả lạc phúc dày Thiên ban.

THI:

 

BẠCH tŕnh khải tấu nguyện lời xin,

DIỆU điển thâm ân mối nghĩa t́nh,

HOA xuân ướm nở mừng chờ đón,

CHÂU rạng phùng xuân chí hữu t́nh.

 

NGÂM:

        Phong vân nương bước phản hồi,

Thanh thiên khánh lữ phương trời phi phong.

Thăng… 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh