Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

LÝ THÁI BẠCH

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 1 giờ trưa ngày 15-5-1978

BÀI CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI

       Ngày nay môn-đệ khẩn nguyền,

Cúi xin lượng cả Bề-Trên chứng lòng.

       Huyền-Khung Thượng-Ðế rộng dung,

Ðưa tay cứu vớt đời cùng độ an.

       Diêu-Trì Kim-Mẫu ơn ban,

Cứu con cho khỏi cưu mang khốn cùng.

       Cầu xin Tam Giáo độ cùng,

Giúp cho thế giới thung dung hòa bình.

       Cầu xin bãi cuộc đao binh,

Giúp cho vạn quốc đinh ninh hiệp hòa.

       Cầu xin đại-lượng Trời Cha,

Thương tình dìu độ thoát qua diệt đời.

       Cầu cho chủng tộc an nơi,

Chúng con khẩn đảo xin Trời giúp yên.

       Ơn nầy con dốc vạn niên,

Dốc toan báo đáp lòng thiền chẳng quên.

       Dốc xin tu sửa vẹn bền,

Bồi công lập đức xử nên đạo người.

       Dốc xin vâng thửa lịnh Trời,

Hiệp hòa thương mến cho đời thuần lương.

       Xin Trời đoái chút tình thương,

Cứu dân cho khỏi trên đường diệt vong.

       Giúp cho nhân loại buổi tàn,

Hồi tâm, hướng thiện, bãi đàng chiến trang.

       Giúp cho giải đãi giựt giành,

Giúp cho miễn cuộc phân tranh mạt đời.

       Chi chi cũng phó cho Trời,

Nhờ ơn đại-lượng cứu đời thoát nguy.

       Chúng con tha thiết sầu bi,

Thương đời nên phải lâm ly khẩn cầu.

       Muốn cho lánh cuộc bể dâu,

Muốn cho toàn cõi năm Châu thái bình.

       Muốn đời lạc nghiệp an sinh,

Muốn cho vạn quốc hòa bình thảnh thơi.

       Cùng nhau khẩn đảo Chúa Trời,

Cúi xin ban phước nhậm lời van xin.

       Từ nay bãi cuộc chiến chinh,

Ðường tên, mũi đạn, đao binh không còn.

       Cúi đầu trước bệ Thiên-Môn,

Lạy Trời xin chứng tấc lòng thiết tha.

 

Dứt bài niệm:

- Nam mô Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại-Thiên-Tôn.

- Nam mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô Cực Ðại-Từ-Tôn.

- Nam mô Tam Giáo đại lượng từ-bi cứu thế.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh