Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH

Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 22-7-1977

Thi rằng:

VĂN hóa truyền lưu thạnh thế thời,

TUYÊN ngôn nhàn hạ chí thảnh thơi,

KHỔNG học nên trò sao đáng kính,

THÁNH Phật còn noi giáo dục đời.

Thi:

Ðời tàn văn hóa vượt văn minh,

Vượt quá mức cao khổ thế tình,

Noi đường Khổng-Giáo lưu truyền cũ,

Sửa cuộc đời tàn mới văn-minh!

Thi:

Thế giới thương thay cảnh bất bình,

Mãn cuộc thương tàn khổ sanh linh,

Ba Nguơn dựng lại nền Cổ-giáo,

Tròn vẹn qui nguyên thế cuộc bình.

Thi bài:

       Trời khai Ðạo truyền Kinh ÐẠI-GIÁC,

       Phật, Thánh, Tiên, cùng các Giáo truyền,

              Giáo điều Tam Giáo qui nguyên,

Các vì Giáo-Chủ quảng truyền độ dân.

       Ðồng hiệp tác qui huờn mối Ðạo,

       Lịnh Thiên ban Tam Giáo đại-đồng,

              Xin đừng chia rẽ phái tông,

Ðể cho đường Ðạo bất đồng khốn nguy.

       Cửa Ðạo khai Tam-Kỳ mạt thế,

       Chấn chỉnh đời liên hệ hoàn cầu,

              Ðừng cho đổ nát Á Âu,

Xin đừng chia rẽ địa cầu thế gian.

       Giờ yên lặng thạch bàn mát mẻ,

       Tựa cung mây chiếm quẻ Thiên thời,

              Chiếm vòng vũ trụ nước mây,

Nhìn vầng trăng khuyết đó đây gội nhuần.

       Nhìn đỉnh núi mây Tần che phủ,

       Nhìn Á Âu không đủ đức lành,

              Không tròn liên kết nhiệt thành,

Không tròn tu niệm tan tành nước mây.

       Nhìn nước biếc trăng đầy trọn vẹn,

       Sáng soi đời tỏ rạng gương chung,

              Khôn thời nương tựa bóng hồng,

Ðịa cầu sưởi ấm đời không khổ sầu.

       Nương Thiên-cơ Á Âu nhứt bổn,

       Nương Ðạo vàng qui bổn đường tu,

              Khuyên toàn trong cõi Á Âu,

Gắng công tu tỉnh kịp hầu Ðạo khai.

       Trau đức tính gái, trai, già, trẻ,

       Mối luân-thường liên hệ nền Nho,

              Tam Cương, Ngũ Lý lần dò,

Làm tròn Nhân-đạo sánh so bực Hiền.

       Ðừng cảm hóa văn-minh hủ bại,

       Trụy lạc đời nhân ngãi tiêu ma,

              Hư phong, bại tục hằng hà,

Trau giồi hạnh đức mới là đẹp xinh.

       Người cùng nết thanh bình mới đẹp,

       Ðừng lả lơi hình thép nộm nang,

              Hương thơm chuốt ngọc trau vàng,

Ðể cho bùn lộn nhụy sen bên hồ.

       Trai thì noi kinh đồ nhu giáo,

       Bực nam hùng thông thạo chí trai,

              Chớ cho hổ phận râu mày,

Cũng đừng sa ngã bạc bài say sưa.

       Ðừng buông lung mây mưa tửu điếm,

       Các thói đời chi hiếm điều hư,

              Chỉnh tu cho đức thiện từ,

Tu cho thế cuộc vinh hư đặng bình.

       Lập đại-chí biết mình nam tử,

       Bực kiêu hùng thanh sử lưu danh,

              Trong trần mấy bực hùng anh,

Mấy trang quân-tử sử xanh ngàn đời.

       Một kiếp sanh đồng thời cõi thế,

       Sao có người trí huệ thông minh?

              Người sao nhân nghĩa biết gìn,

Mình sao lạc lõng tự mình phải suy.

       Biết ăn năn sớm thì cải hối,

       Mới phải là quân-tử hùng-anh,

              Rảnh rang thường xét lỗi mình,

Màng gì kẻ khác phê bình gièm pha!

       Học là học gấm hoa đạo-đức,

       Ðừng học theo mưu chước hại đời,

              Ác tâm cướp của giết người,

Thân mình sao đặng vui cười hưởng an?

       Trốn đâu khỏi luật quan phép nước,

       Luật Thiên-Ðiều tránh được nơi đâu,

              Lưới Trời khó lọt mới mầu,

Reo cười chưa thỏa khổ sầu lại vương!

       Trai không vẹn thế thường khinh bỉ,

       Gái không gìn thuần-túy đức lành,

              Cũng đều nhơ bẩn thanh danh,

Bại tồi phong hóa văn minh suy đồi.

       Phải tỉnh mộng gìn lời Thánh huấn,

       Phải tự mình xây dựng lấy mình,

              Ðạo văn truyền giáo bạch minh,

Dựng giềng phong hóa thanh minh vẹn mười.

       Văn minh phải trau giồi chí thiện,

       Văn minh là xúc tiến nhân loài,

              Biết trau biết sửa đạo người,

Biết câu thiện ác, biết đời Hạ-nguơn.

       Ðừng trụy lạc giọng đờn tiếng uyển,

       Ðừng đam mê chi miếng đỉnh chung,

              Biết lời nghiêm huấn thuận tùng,

Biết cơ diệt thế gương chung cho đời.

       Hỡi các bực ưu thời mẫn thế,

       Hãy tầm đường Thánh-thể luyện đơn,

              Tu cho nên bực Thánh-Nhơn,

Về ngôi vị cũ nhàn thân đời đời.

       Thiên-Ðạo mở ngàn đời có một,

       Ðừng bỏ trôi hẹn mốt hẹn mai,

              Vô-thường không có hẹn ngày,

Ngựa qua cửa sổ Diêu-đài hết trông!

       Tu gương mẫu soi chung mới đáng,

       Tu thông đồng tỏ rạng huyền cơ,

              Huệ rồi mới rõ cuộc cờ,

Vinh hư tiêu trưởng một giờ rõ thông.

       Ngàn muôn thuở đại-đồng một hội,

       Dựng đời tàn nhân ngỡi tròn vuông,

              Tàn mà sắp đặng một khuôn,

Lập nền Thánh-Ðức, lập nguồn kết liên.

       Có THƯỢNG-ÐẾ giáo truyền dìu dẫn,

       Ðời khỏi vương bể hận muôn thu,

              Muốn cho thoát cảnh ngục tù,

Thì tu cho vẹn mức tu chung đàng.

       Nay Lão để lời vàng chuốt ngọc,

       Xin người đời lừa lọc lý chơn,

              Trọn gìn là bực Thánh-nhân,

Dầu cho sắt thép cứng hơn trên đời.

       Mà vẫn còn nắn nhồi hữu dụng,

       Huống chi người bực đúng khôn ngoan,

              Hữu tri, hữu giác hoàn toàn,

Tiểu-Thiên ở dưới trần gian rõ mà!

       Tâm với tánh thực thà rất dễ,

       Cải hối là trí huệ thông minh,

              Tự trau sửa lấy tự mình,

Ðể gương cho cả đệ huynh sáng lòa.

       Giờ nghiêm huấn Thiên-Tòa đã mãn,

       Chúc cho đời được hãn lý chơn,

              Ðừng vì lẽ chánh mà hờn,

Giã từ Hiền-Nữ phản huờn nhụy châu.

Thăng... 

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh