Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

thái-thưỢng đẠo-tỔ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11 giờ ngày 27-9-1977

(Nhằm ngày Rằm tháng 8 năm Ðinh-Tỵ)

Thi rằng:

THÁI bình dựng cuộc cõi Trời Âu,

THƯỢNG cảnh muốn tầm phải công phu,

ÐẠO vàng chớ ngại công lao khó,

TỔ ấm lập thành phải hiệp tu!

Thi:

Tiên-Ðạo kíp chầy phải hiệp chung,

Kết mối thâm giao chữ đại đồng,

Ba cây dụm lại thì nên núi,

Núi mới đỡ Trời trọn thủy chung.

Thi:

Lão đà thay mặt phái Tiên-gia,

Làm chủ ấn tên hiệp tác hòa,

Cùng chư Tam Giáo Tòa thượng cảnh,

Thánh, Phật và Tiên hiệp một nhà.

Thi bài:

       Lão ấn tên Ðạo Tiên tác hiệp,

       Chưởng-Giáo quyền giao tiếp Thiên Tiên,

              Cổ Kim nắm trọn mối giềng,

Truyền thông bí pháp tâm truyền đời nay.

       Nay Tam-Nguơn Ðạo Trời chỉnh giáo,

       Ðạo qui nguyên Tam Giáo hợp đồng,

              Cơ Trời chuyển biến non sông,

Ðạo đời cũng phải hiệp đồng lo tu.

       Bạch-Diệu-Hoa công phu từ thuở,

       Biết Ðạo là gốc ở đâu chăng?

              Cao-Ðài Tiên-Ðạo rõ rằng,

Ðừng nên nghĩ sái lăng quằng lạc sai.

       Cơ Thiên tải một ngày tác hiệp,

       Phật, Thánh, Tiên theo nhịp Ðạo Trời,

              Mới là yên đặng các nơi,

Kết liên toàn cõi trong Trời vững an.

       Ðạo vững an như thoàn vững lái,

       Ðưa khách trần khắc khoải vào bờ,

              Non sông đứng vững như tờ,

Thuyền to lướt sóng kịp giờ mới ngoan.

       Xem thời cơ, xem đàng mây nước,

       Xem thấu đời mưu chước sắp bày,

              Xem đàn mây dại đang bay,

Xem chừng gió bão cận ngày cuồng phong.

       Xem thấu đáo từ trong tâm não,

       Xem đời tàn ngôi báu gập ghình,

              Rán mà tựa bóng hồng chinh,

Ðời tàn mới đặng trổ sinh hoa vàng.

       Rán kịp chân chớ màng khó nhọc,

       Biết đâu ngày núi mọc hoa sen?

              Cho người rõ biết bóng đèn,

Ðèn tuy lu nhỏ hơn trăng mấy lần.

       Ðèn tuy lu trăm năm còn đủ,

       Bóng trăng dù sáng nhủ bầu Trời,

              Khi tròn, khi khuyết, khi vơi,

Trăng đâu có được mỗi thời đầy nguyên.

       Rồi có khi lỗi nguyền trăng tối,

       Khắp trong ngoài ai hỏi bóng trăng?

              Trung-Thu soi sáng một tuần,

Rồi ra hết hạn thì trăng ẩn mình.

       Hỡi hỡi ai, đừng gìn hiện hữu,

       Hãy an lòng phận thủ đèn nhoi,

              Mê chi ả nguyệt trên Trời?

Tuy nay rạng tỏ có hồi tối đen.

       Không bằng đèn bền duyên chung thủy,

       Mỗi việc cần ta chỉ cậy đèn,

              Nơi nào dầu đã nhỏ nhen,

Cũng soi thấu đáo biết đèn thủy chung.

       Trăng không soi nơi lòng chậu úp,

       Trăng là đường vội giục người mê,

              Chơi trăng khách những ê chề,

Mấy đêm trăng tỏ chán chê cho tình.

       Nay trở lại xem hình mây nước,

       Xem nơi nào đứng trước nào sau,

              Xem toàn trong cõi Á Âu,

Xem chung thế giới địa cầu rối beng!

       Á tuy nhỏ mà quen đứng trước,

       Nhìn trời trăng mây nước thấy rồi,

              Âu là sức mạnh quên coi,

Nhìn sau quên trước đâu thời thấy ta.

       Nói tới đây Ta mà ngưng đó,

       Ai khôn thì biết có cứu tinh,

              Biết người, biết bụng, biết mình,

Biết đời mưu chước hồi sinh rán cần.

       Thuốc hồi sinh xem chừng Ðạo mở,

       Dụng Thiên-Cơ mà gỡ bẫy đời,

              Tu hành là việc cơ Trời,

Gặp đời Nghiêu Thuấn hưởng thời bình an.

       Mau thì bước lên thoàn cho kịp,

       Ðừng để cho lỗi nhịp sắc cầm,

              Ðạo Trời là bực tri âm,

Cứu đời vượt cảnh tối tăm Diêm-đài.

       Người ở thế dầu ai lớn nhỏ,

       Trẻ hoặc già chớ bỏ đường Tu,

              Tu là cội phúc nghìn Thu,

Ðời là oan nghiệt ngục tù thế gian.

       Giải cho hết đa đoan lý nhiệm,

       Cho biết đời hung hiểm bạo tàn,

              Ðạo Trời hiệp tổ hiên ngang,

Chống Trời cho khỏi đổ tan địa cầu.

Tản văn:

       Nầy Bạch-Diệu-Hoa, hiền nữ hãy lóng nghe: Nay Lão xin ban cho một bài lập thệ dành cho ngày "Lễ Mười Hai Phái Cao-Ðài Thiên-Ðạo Qui Nguyên". Bài lập thệ này phải biên sẵn trong một tờ giấy màu vàng, mực đỏ. Ðể đúng giờ hành Lễ, hiền nữ sẽ quì trước Thiên-Bàn cầu nguyện xong rồi đọc giữa buổi Lễ. Khi đọc xong thì kê vào ngọn đèn dương trên bàn Phật mà đốt. Việc ấy chứng tỏ rằng con đã là một người đứng tên làm đại diện lập thệ cho 12 phái Ðạo thuận lòng qui nguyên đúng theo sắc lịnh của Thiên định.

       Vì việc đại sự của Ðạo là một việc rất quan trọng, thế nên phải cần thực thi đúng với Ðạo-luật.

BÀI LẬP THỆ

       Nay con tên Nguyễn-Thị-Minh-Châu, thánh danh là Bạch-Diệu-Hoa, 55 tuổi, hiện cư ngụ tại Thiên-Lý Diệu-Ðàn, 1351 Old Park Place, San Jose, California 95131. Nay con xin vâng lịnh Thầy quì trước Thiên-Bàn lập lời đại thệ để làm người đại diện cho 12 phái Cao-Ðài Thiên-Ðạo được hiệp tác qui nguyên đúng theo sắc chỉ của Thiên-Ðình do Ðức Chí-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế.

       Hôm nay là ngày Rằm Trung-Thu, Ngọ thời năm 1977 là một ngày giờ chúng con phụng mạng Bề-Trên cử hành cuộc Lễ nầy. Cúi xin Thầy, Mẹ và Tam Giáo, Tam Trấn và Tam Thanh cùng các vị Giáo-Chủ cảm ứng chứng minh, nay là ngày giờ chúng tôi bằng lòng qui nguyên 12 phái Cao-Ðài Thiên-Ðạo. Từ nay chúng tôi không còn riêng rẽ cách biệt nhau, mà chúng tôi sẽ cùng chung phối hợp tinh thần lẫn nhau để có sự liên quan mật thiết trên đường lối Ðạo, hầu cùng lo một con đường tu hành đúng với chơn truyền Thiên-Ðạo của ÐỨC CHÍ-TÔN NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ như ngày ban sơ. Và cùng tiến bước trên mức tu hành để chung lo tu cầu cho các tai nạn diệt vong mau vượt khỏi, tu cầu cho toàn thể nhân loại trên quả địa cầu nầy mau sớm gặp đặng ngày hạnh hưởng thái bình an cư lạc nghiệp.

       Chúng tôi xin thề rằng: Nếu ngày sau có ai thay lòng đổi dạ, không giữ đặng lời, đầu mưu chia rẽ thì riêng mình kẻ ấy phải chịu sự trừng phạt nặng nề, và phải chấp nhận hết các điều tai họa!

Dứt bài niệm:

- Nam mô Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại-Thiên-Tôn.

- Nam mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Ðại-Từ-Tôn.

- Nam mô Lý Ðại-Tiên-Trưởng Kiêm Giáo-Tông Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ Thiên-Tôn.

- Nam mô Tam Giáo Ðại Lượng Từ-Bi cảm ứng chứng minh.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh