Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

thích-ca giáo-chỦ

Thi rằng:

THÍCH ý bởi do thuận máy Trời,

CA ngợi chí hùng khắp các nơi,

GIÁO truyền vẹn cuộc qui Tam Giáo,

CHỦ chánh Diệu-Ðàn dạ chẳng lơi.

Thi:

Chứng cuộc Lễ tròn vẹn tốt tươi,

Mừng thay cõi thế được ơn Trời,

Có thuyền Bát-Nhã chèo đưa khách,

Cứu nguy đại họa buổi mạt đời.

Tản văn:

       Nay Bần-Ðạo lai đàn chứng lễ. Mừng thay ngày Tam Giáo Qui-Nguyên! Vui thay cho nhân loại gặp kỳ đại xá! Buổi đời mạt hậu mà rất hữu hạnh thay, nay kịp kỳ Ðạo mở ơn Trời cứu thế, Tam Giáo hội đồng Thiên-Khai Huỳnh-Ðạo.

       Vì Trời xót thương cho cuộc đời tàn, những cơn thống khổ, nên tất cả mới động lòng mà ra tay cứu vớt cho nhân loài thoát qua khỏi cảnh lầm than. Bần-Ðạo cũng ước mong cho toàn cõi đại đồng cũng đều được hiệp hòa ý chí mà hầu lo tu cho sớm đặng hoàn toàn mối liên giao một niềm thân mến để cho đường đạo-đức được phát huy mạnh mẽ thì mới được quỉ phục thần khâm, đời mới mong hàn gắn lại được cảnh tượng nguy vong thoát qua cơn nước lửa.

       Giờ nay Bần-Ðạo xin ban ơn cho tín nữ hằng dày công tu luyện giúp đời, đảm đang trọng trách với Thiên mạng mà hành Ðạo ngày nay. Bần-Ðạo cũng xin chúc cho tín nữ được bền tâm gắng chí mà để được đoạt đến mục đích tối hậu thì sự thành tựu Trời sẽ thưởng ban. Vì trên bước đường tu thì ai ai cũng phải thực thi công quả độ đời. Việc ấy là lẽ cố nhiên từ kim chí cổ. Nếu như tu hành mà chỉ biết ích kỷ tự thân thì làm sao đoạt đến mức tu cho đắc thành chánh quả?

       Chữ Ðạo là một lý rất thiên nhiên rộng rãi không riêng tư, không quyền lợi, không trước, không sau, không cùng, không tận, mà vốn là mênh mông không bờ, không bến, không thấp, không cao. Nếu nơi đâu có Trời, có đất, có người thì Ðạo vẫn lưu thông khắp vòng quanh vũ trụ. Vậy nên tâm tánh của người tu đều phải có sự từ bi, bác ái, công bình, mà xem các sự đau khổ của nhân loài cũng như sự đau khổ của chính mình, mà phải cần có sự cứu độ chúng-sanh khổ. Bần-Ðạo cũng chúc cho nữ hiền mau sớm tiến tới một ngày ly gia cắt ái, hầu cất bước lên đường dìu nhân thoát khổ thì mới đáng gọi là bực tu nhân độ thế.

       Nay đã mãn giờ chứng lễ, tín nữ hãy lo nghinh tiếp Ðức Giáo-Chủ Thánh-Ðạo Tây-Phương. Bần-Ðạo xin phản hồi Tây-Vực.

         Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh