Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

lỄ an vỊ tam giáo qui nguyên

NgỌc-Hoàng ThưỢng-Ð

(Ngày Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên khai mạc hồi 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1977. Sau khi tế lễ đọc các bài Kinh xong, một giờ sau, nhằm 11 giờ thì có cầu Ðàn.)

ÐỨC NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ giáng:

Thi:

NGỌC bệ thinh thinh chiếu Diệu-Ðàn,

HOÀNG cầu năm mối Ðạo chỉnh an,

THƯỢNG giáo hưng truyền qui nhứt thống,

ÐẾ Khuyết lịnh nầy khắp nhân gian.

KIM thệ qui điều chư đẳng phái,

VIẾT đủ những điều cuộc bi quan,

CAO là huyền nhiệm cơ thâm trước,

ÐÀI mở Ðạo vàng cuối Hạ-Nguơn.

Tản văn:

       Hôm nay là một ngày đại hỷ, giờ lành. Thầy giá ngự lâm đàn tá bút huyền vi mà chứng minh cuộc Lễ An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên. Tuy là đơn sơ nhưng phần vô-vi rất là trọng đại. Nay đã hoàn toàn mỹ mãn đại cuộc qui nguyên, các phần vô vi đã thuận tùng Thiên-lý. Thầy xin ban phước cho con. Nầy Bạch-Diệu-Hoa, nay đã thành tựu việc qui nguyên, thật là một đại phúc cho toàn thể nhân sinh! Vậy Thầy cũng xin có đôi lời chúc mừng cõi thế nhân đã gặp ngày hạnh hữu!

       Tam Giáo ngày nay được qui nguyên cũng nhờ có sự gắng công dày dạn bồi đắp sự tu hành và cũng hết lòng giúp Thầy lập Ðạo hầu giúp độ nhân sinh. Từ nay con cũng rán hết lòng chèo thuyền Bát-Nhã mà đưa đón khách thiện duyên. Thầy cũng ước mong cho con được vẹn bền tâm chí mà tế độ loài người trong buổi đời hạ-nguơn thế diệt.

       Con ôi! Phần hữu hình tức là một con đò của Tạo-Hóa. Thầy sẽ mong nhờ nơi đức tài của các con mà phổ thông con đường chánh đại quang minh để cứu thế kỳ cùng hầu cho nhân loại được quá bước sang một cuộc đời thuần phong mỹ tục, Thánh-Ðức mà hưởng phước thái bình.

       Hôm nay là ngày Ðại-Lễ. Trên là Thầy, Mẹ và Tam Giáo thượng tòa cùng hợp đồng mà chứng minh đại cuộc. Vậy con phải chí thành, chí kỉnh để nghinh tiếp các vị Giáo Chủ Tam Giáo giáng đàn mà cùng chứng kiến cuộc Lễ hôm nay.

       Con hãy an tâm, rồi đây sẽ có những bực trí tài thao lược sẽ cùng góp tay mà chung lo việc Ðạo. Phần con, tuy dầu là gánh nặng trọng trách Thiên ban, nhưng con cũng chẳng nên quản ngại chi là phận nữ nhi kém tài, kém đức. Việc Ðạo vẫn là do Thiên, miễn là con vững chí bền tâm giúp Thầy thì dầu đến đâu cũng sẽ có Thầy, có Tam Giáo soi đường dìu dẫn. Thầy sẽ chấp chưởng mối giềng độ con cho được vẹn tròn công cuộc. Giờ nay, buổi lâm đàn chứng lễ đã mãn giờ. Con khá lo tiếp nghinh Ðức Tôn-Sư Thích-Ca Giáo-Chủ Phật-Ðạo. Con hãy lo tròn, Thầy phản hồi Bạch-Ngọc.

         Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh