Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ngôi hai đẤng christ

Thi rằng:

NGÔI HAI ÐẤNG CHRIST tá lâm đàn,

Chứng cuộc Lễ hành thượng vị an,

Chúc mừng nhân loại tròn ân phúc,

Giải cứu qua cơn cảnh khốn nàn.

Thi:

Lưu truyền hầu hết cõi nhân gian,

Vâng lịnh Chúa-Trời đặng giúp an,

Nghịch lý lòng Trời nhân lụy khổ,

Nay Chúa phục hồi cứu thế gian.

Thi:

Tam Giáo chỉnh nguyên phục lịnh Trời,

Ðời tàn thống khổ lụy tuôn rơi,

Tầm tu giải thoát vòng cương tỏa,

Tu để cầu xin thọ phúc Trời.

Thi:

Hỡi các đồ môn hãy hiệp đồng,

Thiên Khai hội đủ giáo Tam Tông,

Ðại đồng ứng dụng qui liên kết,

Tam Giáo một nhà lý rõ thông.

Tản văn:

       Nay Ta lai đàn chứng cuộc Thánh-Lễ Tam Giáo qui nguyên. Ta rất vui thay cho toàn thể nhân sinh gặp kỳ Phổ-Ðộ. Ðại-Ðạo khai môn là thời kỳ đại ân Ðức Chúa-Trời phán xét. Nếu như ngày nay mà tất cả phái tôn trong Tam Giáo được đoàn kết đúng với tinh thần thiêng liêng, góp thành một mối đại đồng duy nhứt thì mối Ðạo sẽ gom đặng một sức hùng mạnh vững chắc, hầu mới có đủ sức bảo thủ mà vẫy vùng, để nhờ sự hỗ trợ của Ðức Chí-Tôn mà vượt qua cơ cuộc lầm than giữa buổi loạn ly thống khổ.

       Vì thế mà Ðức Chúa-Trời mới bố phép thần thông, khai Ðạo kỳ ba để cứu rỗi toàn linh. Nếu chúng-sinh chẳng thuận lòng Trời, ngày giờ ấy làm gì có sự ân phúc để giải cứu? Nay Ta đại diện cho Thánh-Ðạo lâm đàn dự lễ và xin có đôi lời cùng Bạch-Diệu-Hoa. Hôm nay cuộc Lễ được chu toàn, Ta cũng xin ban ơn lành cho hiền nữ và cũng mong sao cho hiền nữ được bền lòng gắng sức. Và Ta cũng mong cho ngày tương lai gặp đặng mọi thành công mà hiền nữ là một người để dìu dẫn nhân loại nầy cho được thoát khỏi cuộc đắm chìm nơi phong ba khổ ải thì mới đáng mặt nữ hùng.

       Giờ nay Ta đã mãn cuộc chứng lễ. Hiền nữ khá lo nghinh tiếp Ðức Nam-Phương Giáo-Chủ Ngôi-Hai. Ta xin giã từ lui gót.

         Thăng.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh