Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NgỌc-Hoàng ThưỢng-Ð

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 10g ngày 5-8-1977

Thi rằng:

NGỌC sắc chiếu phê thừa hành lịnh,

HOÀNG đồ năm mối Ðạo gìn an,

THƯỢNG trung hạ cấp truyền Giáo-Hội,

ÐẾ khuyết lịnh nầy cõi nhân gian,

Giáo đồng chi phái cùng kết hiệp,

Ðạo vàng tổ ấm khối Tiên-Thiên,

Kỳ cùng thế mạt đời suy ngẫm,

Tam Giáo hiệp đồng dựng nên non,

Phật-Ðạo chung cùng qui hiệp lý,

Thánh-Ðạo hãy vâng sắc lịnh Trời,

Tiên-Giáo hiệp đàng chung nối bước,

Hiệp mối đại đồng dẫn qua truông,

Mỗi Ðạo hãy cùng lo tác hiệp,

Bàn thảo luận đề khải qui nguyên,

Qui rồi sẽ thấy huyền năng kết,

Huyền diệu Thiên ban hết đại đồng.

Thi bài:

       Chiếu Ngọc-lịnh Ðạo Trời qui nhứt,

       Ngũ thập niên nhị thật lẽ rồi,

              Ðúng kỳ định luật Ðạo qui,

Là kỳ tôn phái gặp ngày huờn nguyên.

       Nền ÐẠI-ÐẠO mối giềng một hội,

       Kịp Phong Vân đại hội đến ngày,

              Long-Hoa khai mạc trường thi,

Mười hai thọ lịnh kịp thì huờn nguyên.

       Qui nhứt bổn chơn truyền khá rõ,

       Nghi thức đồng biểu lộ giống nhau,

              Thiên-Bàn sắp đặt một màu,

Lễ hành thống nhứt phái nào cũng y.

       Song danh từ thì y theo cũ,

       Cũng mười hai trọn đủ của Thầy,

              Mỗi mỗi chi phái y nguy,

Chỉ là liên hiệp nối dây dĩ hòa.

       Mối ÐẠI-ÐẠO chung tòa làm gốc,

       Chữ đại đồng xử dụng mới thành,

              Ðại đồng mới đặng an bình,

Mới là Ðại-Giáo lập nền Thuấn Nghiêu.

       Các con tua thuận chiều hiệp ý,

       Luận cơ mầu huyền bí rõ thông,

              Từ xưa hai chữ đại đồng,

Ngày nay rõ biết chung cùng một dây.

       Lẽ Thiên-Cơ nay Thầy chỉ rõ,

       Một cội xanh phải có nhiều chi,

              Nhưng mà gốc chỉ một cây,

Châu lưu huyết quản nuôi rày lá xanh.

       Các con rõ lá cành một gốc,

       Cành lìa cây gió lốc lá rơi,

              Gốc xanh vốn một Cha-Trời,

Thì con phải hiểu Ðạo thời chung dây.

       Nay là ngày Thiên-Khai mở cổng,

       Hội Phong-Vân diên hống lo tầm,

              Tu thì mới rõ đục trong,

Ðạo là một cuộc thi công thi tài.

       Lập chí Thánh độ đời mới đáng,

       Nhờ chữ Tu diên hống kết thành,

              Giúp cho thế cuộc đặng bình,

Giúp đời lương thiện lập nền cổ lưu.

       Con phải tường chữ TU là gốc,

       Ðời không tu giây phút đổ nghiêng,

              Trị an nhờ có mối giềng,

Ðời không đạo đức như thuyền bỏ trôi.

       Ðời xa Ðạo sóng dồi gió dập,

       Ðời ngửa nghiêng sớm khóc chiều than,

              Hạ-nguơn lắm cuộc tai nàn,

Phật Trời thương xót thế gian rõ nào?

       Lời Thầy phán qui vào một tổ,

       Sẽ có Thầy dìu độ thoát qua,

              Nhiều năm lập Ðạo trôi qua,

Nhiều lời khuyên nhủ chưa đà trọn tu.

       Kỳ cuối cuộc mây mù vẹt ngút,

       Thầy phân qua gạn đục tìm trong,

              Các con ghi tạc vào lòng,

Bền tâm cho vẹn thì công mới thành.

       Giờ nương bút điển lành đã mãn,

       Chúc con hiền hiểu cạn đường chơn,

              Thầy hồi Bạch-Ngọc vàng son,

Giã con hiền nữ chớ mòn lơi tâm.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh