Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

quan-thánh đẾ-quân

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 25-7-1977

Thi rằng:

QUAN-THÁNH ÐẾ-QUÂN tái giáng Ðàn,

Phân bày lý Ðạo cõi nhân gian,

Thượng lưu quân-tử noi bước Thánh,

Giảng giải thông từ chí bực quan.

Thi bài:

       Ðàn tái giáng giãi bày khuyến thiện,

       Người hãy tua liệu biện sửa lòng,

              Dắt dìu gạn đục lóng trong,

Ðời ghi chạm dạ tấc lòng đừng phai.

       Chớ hững hờ những lời kim thạch,

       Sáng soi lòng thanh bạch chí cao,

              Tước quan dầu cấp bực nào,

Gìn câu liêm chánh mà âu công bình.

       Ðừng vì lợi bất minh xét xử,

       Ðừng vị thân ép kẻ cô đơn,

              Ðừng vì lấn tước cao quờn,

Hiếp hà kẻ dưới bất nhân vô nghì.

       Quan thượng cấp trị vì kẻ dưới,

       Quan là đường pháp lý chăn dân,

              Quan thanh dân chúng gội nhuần,

Quan còn vụ lợi thần dân khốn nàn.

       Quan công đàng thanh liêm đức chánh,

       Quan xin đừng ô lại tham quan,

              Quan là bộ máy hành tàng,

Quan là guồng máy trị an nước nhà.

       Quan bất chánh, dân đà thống khổ,

       Quan tham ô sụp đổ sơn hà,

              Quan là quan trọng nước nhà,

Quan là đầu máy sơn hà nước non.

       Quan trung tín lo tròn nhiệm vụ,

       Quan hy sinh dầu tử hay sanh,

              Quan là một bực hùng anh,

Quan là quân-tử lưu danh thế thời.

       Quan cư xử vẹn mười nghiêm trị,

       Quan phải tròn bác-ái, vị-tha,

              Quan gìn nhân đức mới là,

Quan đừng nhiễm tánh rượu trà buông lung.

       Quan đừng lụy tứ tường bốn vách,

       Quan xin đừng kiêu hách hung hăng,

              Quan đừng buôn bán lợi quyền,

Quan mà hờ hững chinh nghiêng nước nhà.

       Nước lâm biến quan đà gánh chịu,

       Quan xin đừng tiêu biểu lợi riêng,

              Quan lo trị quốc mối giềng,

Quan đồng trọng trách trị yên dân Trời.

       Quan công bằng thì đời thạnh trị,

       Quan hy sinh thuần túy mới quan,

              Quan dầu sanh tử chi màng,

Khí hùng bất diệt mới gan anh hùng.

       Quan anh hùng muôn trùng sách sử,

       Dầu muôn năm bóng khuất xương tan,

              Quật cường chí cả còn vang,

Cũng là một kiếp muôn ngàn tiếng thơm.

       Quân cũng là chung đồng phận lính,

       Quân cũng là máy chính nước non,

              Quân toan phận lính làm tròn,

Quân đừng liên lụy vào phường say sưa.

       Quân xin chớ lẳng lơ hút sách,

       Quân đừng vào đổ bát lụy thân,

              Quân lo giữ vẹn mười phần,

Nhà yên nước trị thì quân an nhàn.

       Quốc biến loạn thì quân đổ máu,

       Hỡi quân ơi! Quân hiểu quân lo,

              Quân là guồng máy quốc gia,

Quân là bổn phận sơn hà chí trai.

       Quân biết tu quân thời nhàn hạ,

       Quốc thái bình quân đã thảnh thơi,

              Quân lành lương thiện sống đời,

Quân tu tâm tánh gặp thời bình an.

       Quan cùng quân chớ hờn lẽ huấn,

       Ngọc còn trau ngọc mới hữu dùng,

              Vàng còn vào lửa nấu nung,

Mới thành bảo vật hữu dùng tư trang.

       Trang quân tử thuận đàng giáo lý,

       Bực trí tài nghiêm kỹ lời chơn,

              Thánh hiền còn phải trau thân,

Huống chi kẻ thế mười phần còn sai.

       Phần thượng bực là ngôi Chúa-Tể,

       Lão xin nhường ÐỨC CHÚA nhủ khuyên,

              Ðàn nay giáo huấn đặng tuyền,

Lão hồi về cửa Nam-Thiên kịp giờ.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh