Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

quan-thánh đẾ-quân

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 23-7-1977

Thi:

QUAN thấp quan cao mấy bực đời,

THÁNH Tiên đồng hiệp mới an nơi,

ÐẾ lập đời cùng nên Thánh-Ðức,

QUÂN dân lạc hưởng thọ ơn Trời.

THI BÀI:

       Bài Kinh tỏa phun châu nhả ngọc,

       ÐẠI-GIÁC hồn người đọc tỉnh mê,

              Giác cho trí huệ thuận bề,

Giác cho người thiện dựa kề Thánh ngôi.

       Giác cho đời phục hồi Thượng-Cổ,

       Giác cho người biết chỗ nhàn yên,

              Giác người tạo Phật, tác Tiên,

Giác cho kẻ dữ hóa hiền thuần phong.

       Giác cho đẹp tất lòng nhân chủng,

       Giác cho đời áp dụng đại đồng,

              Giác cho mỹ tục thuần phong,

Giác cho đời khỏi trong vòng tối tăm.

       Quan-Vân-Trường hãy tầm gương mẫu,

       Phò Hớn triều nhị tẩu nhà Lưu,

              Ðệ huynh kết nghĩa viên đào,

Một niềm son sắt anh hào vang danh.

       Ải Hạ-Bì hùng anh thất vận,

       Nương dựa Tào, lòng chẳng qui Tào,

              Ðường đường một đấng anh hào,

Khuôn phò nhị tẩu một màu sắt son.

       Lòng chánh trực liêm cung ngay thẳng,

       Tào phải khiêm lẳng lặng kỉnh tôn,

              Trung cang nghĩa khí vẹn đường,

Công bình liêm chánh nêu gương thế hùng.

       Ngày tạ thế khí hùng bất tử,

       Thượng-Ðế phong Thánh vị chưởng quyền,

              Cửa Trời một cõi Nam-Thiên,

Quyền hành thưởng phạt thế gian dữ lành.

       ...

       ...

              Chấp chưởng nhiệm quyền Tam Thanh,

Trừ tà khử mị giúp lành cứu nguy.

       Giục Xích-Thố Ðông Tây trừng phạt,

       Thanh-Long đao chinh phục quỷ tà,

              Diệt trừ quỷ quái tinh ma,

Diệt trừ hết bọn gian tà loạn dân.

       Diệt tà quỷ dương trần hết loạn,

       Dạy cho người bước thẳng đàng ngay,

              Công-bình, Bác-ái, Từ-bi,

Thi cho vượt mức mới thì hùng anh.

       Lập đại chí công minh đức chánh,

       Dầu cho thân tan nát chi sờn,

              Nhớ câu sách Thánh dạy rằng:

Khí hùng bất diệt dường trăng đêm Rằm.

       Biết tôn trọng nghĩa nhân mới đáng,

       Chí quật cường trảm tướng quá quan,

              Ðời xưa mấy mặt kiêu hùng?

Ðời nay mấy kẻ hiếu trung trong trần?

       Chí quân-tử oai thần rỡ rỡ,

       Tiếng nhục nhơ muôn thuở đời khinh,

              Danh hiền ghi tạc sử xanh,

Trăm năm tiếng xấu ô danh ngàn đời.

       Thân cát bụi dứt hơi nhắm mắt,

       Phủi sạch rồi một kiếp hèn sang,

              Dầu cho đấng bậc quân-vương,

Cũng thân xương thịt, cũng đường tử sanh.

       Thuở nhắm mắt như cành khô rủ,

       Dầu muôn xe tiền của chẳng còn,

              Sao bằng nấu thuốc luyện đơn,

Linh hồn trường cửu mới hơn bực giàu.

       Sống vẹn nghĩa giồi trau đạo-đức,

       Mối luân thường là bước tu thân,

              Làm người giữ trọn năm hằng,

Trung cang nghĩa khí công bằng chánh chơn.

       Gái tiết hạnh chi sờn gan tấc,

       Dầu ngàn năm bóng khuất xương tan,

              Tiếng thơm chuốt ngọc trau vàng,

Ðừng lưu tiếng xấu muôn ngàn đời khinh.

       Sống cõi tạm lo gìn danh nghĩa,

       Ðừng tham sang phụ khó vong tình,

              Kim bằng dầu nghĩa đệ huynh,

Ðừng vì danh vọng lợi quyền phụ vong.

       Ðạo luân-thường xét lòng cư xử,

       Thói loạn dâm không giữ luân-thường,

              Tồi phong bại tục vi nhân,

So loài dã thú lương tâm khá chừa.

       Biết lầm lỡ thì tua cải hối,

       Mới phải là quân-tử hùng anh,

              Thánh xưa nghe lỗi thì mừng,

Nghe lời khen tặng rưng rưng đôi mày.

       Gương nhà Thuấn tỏ bày lưu sử,

       Xử hiếu thân dầu tử hay sanh,

              Ấy là một đấng trọn lành,

Làm vua minh đức thần dân an hòa.

       Vua minh quân nước nhà hoan lạc,

       Dân suy đồi thì quốc lâm nguy,

              Dân là thành lũy biên thùy,

Thành nghiêng nước đổ dân thì diệt vong.

       Dân với quốc như chồng với vợ,

       Nên cột rường nội trợ dầy công,

              Chung tay công vợ của chồng,

Dân bình nước trị chung đồng hưởng an.

       Lấy ví dụ hãn tàng dân rõ,

       Ðừng lẳng lơ phế bỏ điều lành,

              Dân là Vạn-Lý Trường-Thành,

Dân nghe dân biểu cho rành phận dân.

       Nước lâm biến thần dân thọ khổ,

       Quốc trị an bảo hộ dân an,

              Dân nên tác hiệp chung đàng,

Ðại-đồng nhứt dạ dậm ngàn vững yên.

       Ðời thái bình nhờ tình liên kết,

       Nhờ đường tu được hết chung đồng,

              Tham-thiền huệ đắc chơn thông,

Tu cho thần khí giao thông cõi Trời.

       Mỗi người thế đồng thời trau sửa,

       Ít hoặc nhiều cũng thửa tốt xinh,

              Tu lo đoàn kết nhiệt tình,

Cùng chung hướng nguyện cội lành chở che.

       Ðạo từ xưa nhiều phe nhiều phái,

       Cũng là do Thiên-ý dựng thành,

              Ngày nay sắc lịnh qui nguyên,

Vạn thù qui nhứt bổn nguyên ý Trời.

       Ðời Thượng-Cổ thảnh thơi an trị,

       Buổi mạt đời khổ lụy cận kề,

              Khuyên đời chợt tỉnh giấc huê,

Sớm lo chung hiệp kết dây Ðạo mầu.

       Giờ nghiêm huấn dưới bầu vũ-trụ,

       Chúc xin người lắng nhủ một hai,

              Trọn tin là hạng đức tài,

Lời châu, tiếng ngọc xưa nay mấy kỳ.

       Ðời mạt hậu trường thi đạo-đức,

       Ðạo khai là đời thức tỉnh tâm,

              Ðạo ra đời khổ khôn lầm,

Thời kỳ Ðại-Xá lo tầm vị ngôi.

       Giờ nay mãn mấy lời khuyên nhủ,

       Mãn điển đồng khán thủ đời suy,

              Giã đàn giục gió hồi qui,

Nam-Thiên quay gót kịp thì phong vân.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh