Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ngôi hai giáo chỦ ngô-minh-chiêu

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Hợi thời 22 giờ ngày 29-9-1977

Thi:

NGÔI-HAI GIÁO-CHỦ Ðạo Nam-Phương,

Nưng bút mực đề những luống thương,

NGÔ đồng lá rụng còn đơm trái,

MINH nghĩa dựng đời mối phong cương,

CHIÊU chiêu bóng nguyệt tà canh cánh,

Xét nét ngân vàng phủ giá gương,

Mênh mang lý Ðạo đời chưa rõ,

Cần-Thơ chánh thị Tổ-Ðình chương.

Thi bài:

       Cùng môn sinh xét rành chơn lý,

       Liệu mà lo định ý lời chơn,

              Ngày nay hiệp tác qui huờn,

Thiên-Khai Ðệ-Nhị nhịp đờn một dây.

       Kỳ sau chót là kỳ hiệp nhứt,

       Cứu cảnh đời thoát vực tai nguy,

              Ðệ huynh đã rõ tam kỳ?

Thiên-Khai Huỳnh-Ðạo chung qui buổi nầy.

       Kỳ mạt thế có Thầy cứu vớt,

       Thọ ơn Trời son sắt một khuôn,

              Cho Trời cứu cảnh tròn vuông,

Qua cơn nước lửa trên đường diệt vong.

       Biết hoàn vũ trong vòng mạt hậu,

       Biết đời cùng chịu đủ bi quan,

              Cùng nhau chung hiệp một thoàn,

Ra tay chèo chống cho an cuộc đời.

       Cảnh tan biến nhờ Trời cứu độ,

       Ðời nguy vong biết khổ mà chưa,

              Còn trong lửa khói mây mưa,

Lo cho hoàn vũ sớm trưa chịu sầu.

       Ðời biết câu mưu cầu đường Ðạo,

       Mới gặp ngày huờn đáo Thượng-Nguơn,

              Phải tu cho vẹn chớ sờn,

Kết niềm liên ái tình thân cho tròn.

       Ðạo rẻ chia thon von cảnh khổ,

       Khắp cõi trần là tổ ấm chung,

              Xem nhau như thể đệ huynh,

Cũng đồng một mối kết tình cho thân.

       Lo tu tỉnh toàn dân như một,

       Hối cải là điều tốt cho mình,

              Tốt chung cho cả nhân sinh,

Tốt chung vạn quốc mới thành cổ lưu.

       Thì sẽ gặp phong điều võ thuận,

       Trời mới ban cảnh tượng bình an,

              Trần ai thấy cảnh Thiên-Ðàng,

Khỏi vòng câu thúc buộc ràng khổ thân.

       Huynh đệ biết cõi trần nhiều khổ,

       Biết bao lần nghiêng đổ lầm than,

              Ước ao thấy cảnh Thiên-Ðàng,

Cơm no áo ấm thanh nhàn bền lâu.

       Thì gắng công Ðạo mầu tu sửa,

       Mọi điều lành chớ thửa nản lòng,

              Noi đường cổ giáo gia phong,

Rèn tâm sửa ý, trung dung đạo người.

       Khuyên trong giới tuổi đời xanh trẻ,

       Tập tánh lành rạng vẻ phong lưu,

              Nói năng giữ mực thanh từ,

Mọi điều hành động thiên tư diệu hiền.

       Trai giữ tánh lòng thiền ôn hậu,

       Gái nữ lưu tu bổ hạnh lành,

              Giồi trau đức tính đoan trình,

Mới là đáng bực liệt oanh nữ tài.

       Vai Phụ Mẫu gái trai đông đủ,

       Phải vẹn đường ký chú dạy khuyên,

              Mới là thấy đặng con hiền,

Ðừng cho trẻ dại mối giềng buông lung.

       Lành thì đặng thung dung cảnh lạc,

       Dữ thì đời tan tác đổ nghiêng,

              Cuộc đời ví tợ chiếc thuyền,

Vượt vòng đại hải chinh nghiêng tại mình.

       Hiệp chung sức đồng tình chèo chống,

       Thuyền sẽ mau lướt sóng cập bờ,

              Kẻ chèo người lại buông lơ,

Thuyền kia sóng dập xa bờ lụy chung.

       Lời Thầy khuyên nam hùng nữ liệt,

       Gắng liệu mà tu nết sửa tâm,

              Việc đời vốn cuộc chung phần,

Mỗi ai cũng có tinh thần gắng lo.

       Ai ai cũng lần dò hối cải,

       Việc ở đời trái phải màng chi,

              Hơn nhau cũng chẳng ích gì,

Thua nhau thì cũng không ai cười đời.

       Hơn một chút mà người thù hận,

       Chịu thua mà mình đặng vui cười,

              Ðệ huynh hãy xét mấy lời,

Ðừng toan tranh cạnh cho đời hung hăng.

       Cuộc mưu sinh cũng hằng xâu xé,

       Cũng tranh phần hiếp kẻ cô đơn,

              Mạnh thời chiếm đặng phần hơn,

Thương thay kẻ yếu ngậm hờn cho qua.

       Phải thương nhau lo mà giúp đỡ,

       Bớt cạnh tranh ăn ở lòng nhơn,

              Tu là sửa tánh thiện chơn,

Bỏ điều hung bạo, bỏ đường tà gian.

       Các đường dữ giựt đàng cướp trộm,

       Thói lăng quằng, bịp bợm hại người,

              Tu hành chót lưỡi, đầu môi,

Trong lòng nham hiểm giết người không gươm.

       Kẻ xảo trá nên thường dối giả,

       Mãn kiếp người sau hóa thú cầm,

              Hại nhân, ích kỷ, loạn dâm,

Cũng đồng tội phạm đọa trầm khổ thân.

       Xét cho cạn cõi trần thấu đáo,

       Kiếp sống thừa hung bạo mà chi,

              Cũng là thiện ác chung qui,

Vay thời phải trả đường đi thế thường.

       Giờ khắc qua lẹ dường tên bắn,

       Kiếp con người sống đặng bao lâu?

              Không tu thì cũng đáo đầu,

Bể dâu biến cuộc khó âu mà tìm.

       Kiếp con tầm phải đền nợ chủ,

       Sống ăn dâu thác dũ thành tơ,

              Làm người xin chớ hững hờ,

Hồng trần giả tạm đừng mơ lắm điều.

       Chữ thiện ác xâu chiều như bóng,

       Soi lại mình thận trọng điều nầy,

              Làm người phải nghĩ phải suy,

Ðường tu cõi phúc hiềm gì vinh hoa!

       Muốn làm giàu thì ta mất đức,

       Muốn làm quan thì thực vô nhân,

              Muốn cho nhân đức được phần,

Thì ta tu luyện Tiên Thần đoạt ngôi.

       Lo làm giàu nhọc hơi mỏn sức,

       Ðổ mồ hôi nước mắt suốt đời,

              Ðến ngày nhắm mắt xuôi tay,

Của trần để lại xác thây không nhờ.

       Hồn phải cam bơ vơ âm-cảnh,

       Sao bằng Tu để tránh luân hồi,

              Liên-đài nhẹ gót thảnh thơi,

Cảnh nhàn tự tại đời đời muôn Thu.

       Cõi bụi trần mây mù danh lợi,

       Giục khiến người nhân ngỡi chẳng gìn,

              Hại nhau vì bả danh quyền,

Giết nhau vì bạc, vì tiền, vì yêu!

       Mạnh hiếp yếu chín chiều xót dạ,

       Dữ hại lành đời hóa bể dâu,

              Cuộc đời loạn lạc vì đâu?

Cũng vì nhân thế tranh câu lợi quyền.

       Ðời càng tiến triền miên chịu khổ,

       Càng lạc xa tông tổ mối giềng,

              Ngày nay lập cuộc chỉnh nguyên,

Ðạo Trời tựa bóng tu hiền mới nên.

       Thượng-Ðế muốn lập nền an trị,

       Cứu đời tàn khỏi lụy tiêu vong,

              Mới khai mở cuộc đại đồng,

Dắt dìu nhân loại khỏi vòng họa ương.

       Muốn thiết lập Thiên-Ðường tại thế,

       Dựng đời tàn bốn bể chung nhà,

              Biết thờ một Ðấng Trời-Cha,

Mới bình mối Ðạo dung hòa độ yên.

       Người thuận nẻo chung thuyền một mái,

       Trời ban cho hà hải phúc hồng,

              Cứu qua khốn khổ diệt vong,

Nay Thầy nương bút đục trong giãi bày.

       Mười hai phái Cao-Ðài từ trước,

       Nay là kỳ lũ lượt qui nguyên,

              Chiếu-Minh Thánh-Ðức Tổ-Ðình,

Long-Châu Tòa-Thánh cũng xin một lời.

       Cùng chư phái Tiên-Thiên cũng hãy,

       Chiếu lịnh Thầy đồng đải kết liên,

              Cho nền Ðại-Ðạo vững yên,

Cho giòng Hồng-Lạc mối giềng dựng nên.

       Sự thành bại hư hèn chốt lát,

       Ðặng thì thành sa sút phải hư,

              Cuộc đời dâu bể an cư,

Ðạo nên thì đặng, Ðạo hư khó thành.

       Cơn bão loạn con đành thống khổ,

       Thầy muốn cho thoát chỗ lầm than,

              Trời còn xót cảnh tai nàn,

Phật còn chạnh dạ dạy dân tu hành.

       Thiên-điển dứt mây lành nhẹ bước,

       Thầy phản hồi ban phước cho con,

              Gắng lo công quả đặng tròn,

Dày công giúp thế vàng son đậm màu.

Ngâm:

       Tiên-Thiên quay gót phản hồi,

Long thăng hổ giáng luyện dồi Tiên-Thiên.

                               Thăng...

  

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh