Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

nam-phương giáo-chỦ ngô-minh-chiêu

Thi rằng:

NAM Bắc xây vần đời thống khổ,

PHƯƠNG Trời tung cánh nghĩ cao bay,

GIÁO dục đời tàn nên Thánh-Ðức,

CHỦ đàn đại định đón lời chơn,

KỲ cùng mở Ðạo toan cứu vớt,

TAM Nguơn dựng lại cổ thượng đời,

NGÔI Tiên, Thánh, Phật người tự ý,

HAI chữ tầm tu thoát não sầu,

NGÔ Việt vạn bang cùng thế giới,

MINH đường thấu hiểu đạo luật Trời,

CHIÊU mộ sĩ tài tua hiệp bước,

Giáng trần lao nhọc hỡi ai ơi!

Khan giọng Phật Tiên vì thương xót,

Người thế chểnh chầy khóc than ôi!

Ngày cùng ai rõ Thiên-Cơ trước,

Kẻ ấy mới là thuận lý ngoan.

Thi bài:

       Lịnh cho con lóng nghe Bạch-Diệu,

       Phần tụng Kinh tiêu biểu nguyện cầu,

              Sau ngày An-Vị thời âu,

Tụng cho hãy đến bước đầu Trung-Nguơn.

       Là ngày chánh Thiên-ơn xá tội,

       Ngày Trung-Nguơn tháng Bảy ngày Rằm,

              Là ngày kỷ niệm muôn năm,

Là ngày ân xá âm cung dương trần.

       Con hiểu biết thì cần giúp độ,

       Công đã tròn thì quả chứng cao,

              Thầy ban con khá ghi vào,

Ðể cho muôn thuở giồi trau tinh thần.

       Qua ngày ấy Kinh lần giảm bớt,

       Tụng bán phần cũng được ơn ban,

              Ơn ban thì rõ đá vàng,

Thì con nghiệm xét con đàng cao sâu.

       Ngày An-Vị cũng hầu trọn vẹn,

       Phúc được lành chẳng thẹn với công,

              Từ nay mối Ðạo đại đồng,

Vuông tròn công đặng tròn công vai trò.

       Phần của con là đò vớt khách,

       Gắng bền lòng thanh bạch một màu,

              Lo cho thành tựu đặng mau,

Qui nguyên cho đặng kịp hầu lánh tai.

       Ðạo Cao-Ðài mười hai đang khổ,

       Cùng các chư tôn phái đổ nghiêng,

              Sanh linh chung chịu đảo điên,

Ngoại trường chẳng đặng giúp yên dân hồng.

       Ðạo phải cần hiệp đồng chung sức,

       Phút giây nầy đạo đức thấy ai,

              Thì con phải vẹn đức tài,

Phải ra đại diện mười hai phái cùng.

       Cho đặng hòa cùng chung nhứt bổn,

       Kết cho tình nòi giống liên tôn,

              Cho Thầy đặng trọn thỉ chung,

Giúp đời em ngã anh nâng mới tròn.

       Thầy chỉ định thì con gắn bó,

       Phận xin tròn chớ có điều chi,

              Cơ Trời cứ lịnh hành y,

Mãn giờ chơn điển con thì gắng lo.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh