Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NgỌc-Hoàng ThưỢng-Ð

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 7-8-1977

Thi:

THƯỢNG thông lý đạt chuyển xây đời,

ÐẾ Thánh trọn nguyền độ khắp nơi,

NGỌC bút lâm trần niêm tất quyện,

HOÀNG cầu ghi gắng mới thảnh thơi.

Thi bài:

       Ðàn hôm nay là kỳ niêm tất,

       Ðặng vuông tròn công rất dày nguyên,

              Thầy phê công quả con hiền,

Danh nêu bảng ngọc trọn nguyền chí cao.

       Chịu khó khăn Thiên-Tào ân thưởng,

       Công giúp đời khỏi vướng tai nguy,

              Muôn đời Kinh sử còn ghi,

Vạn niên còn tạc mới thì đáng công.

       Hỡi Việt-Nam Lạc-Hồng chung gánh,

       Chớ nghĩ mình chấp cánh cao bay,

              Ðành quên tổ quán châu mày,

Xin đừng xao lãng chung tay gánh gồng.

       Hòa với hiệp phái tông nhứt dạ,

       Tấm gương đồng vạn bá soi chung,

              Rồi đây thế giới đại đồng,

Cũng do người Việt Lạc-Hồng chỉnh an.

       Việt mới là khôn ngoan lấn thế,

       Việt mới là gương để soi chung,

              Việt ôi nghĩ đến giống giòng,

Việt là con cháu Tiên Rồng thuở xưa.

       Nước Việt nhỏ nắng mưa từng trải,

       Việt là giòng ưu ái chung tâm,

              Việt tuy sớm phải sa hầm,

Hãy còn chèo chống nhứt tâm vẫy vùng.

       Nhớ chữ Hùng là giòng bất khuất,

       Hãy chung đồng gắng sức liệt oanh,

              Việt là một cõi hùng anh,

Không đâu mà để sử xanh chê cười.

       Dầu khó khăn lòng người không nản,

       Dầu gian nguy mới hãn hùng anh,

              Việt Hùng: hai chữ vang danh,

Muôn năm bóng khuất sử thanh tiếng còn.

       Ðất Việt tuy thon von bé nhỏ,

       Người Việt hùng muôn thuở xứng danh,

              Sao cho rạng vẻ hùng anh,

Làm sao đoạt đặng sử xanh đứng đầu.

       Ðạo hiệp chung nhịp cầu Thiên đại,

       Mới rõ là thành bại do Thiên,

              Nương theo máy Tạo huyền huyền,

Ðuốc hồng rọi nẻo đời yên khỏi sầu.

       Thầy nay ngự dưới bầu trung giái,

       Thầy thương tâm nên hãy nhủ lời,

              Nắng mưa dầu dãi con ơi!

Chung tay đấp lạnh cho đời ấm êm.

       Hiệp với hòa đừng hiềm chớ tỵ,

       Ðạo dạy đời tế nhị từng câu,

              Tầm cho thấu đáo cơ mầu,

Tầm cho cạn lẽ từng câu lý truyền.

       Nay giờ mãn nhủ khuyên người thế,

       Thầy tất niêm lịnh bế tròn xong,

              Quyển KINH ÐẠI-GIÁC tơ đồng,

Ðời tua lắng nhủ mây rồng giác tâm.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh