Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NgỌc-Hoàng ThưỢng-ÐẾ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 3-8-1977

Thi rằng:

NGỌC bút tiêu diêu cảnh giáng trần,

HOÀNG cầu ân đức hóa vạn bang,

THƯỢNG-Phụ thông truyền con gắng bước,

ÐẾ hội hoàn nguyên chí thuận cần.

Thi:

Thuận cần chiếu sắc cảnh gìn an,

Chủ định Cao-Ðài Việt-Nam bang,

Mười hai chi phái Thầy khai mở,

Nay lập huờn nguyên hiệp một thoàn.

Thi:

Một thoàn vững mạnh lái lèo ngoan,

Tu kỹ thì mau gặp Thiên-Ðàng,

Ương ngạnh giáo truyền không thuận lý,

Ðừng trách than cho cảnh bẽ bàng.

Thi:

Bẽ bàng kề cận đến rồi đây,

Nguơn-Hạ tiêu vong quá cận ngày,

Ðời Ðạo y tùy cơ nhứt thống,

Chung vai gồng gánh sẽ có Thầy.

Thi:

Có Thầy dẫn dắt mới tròn xong,

Hiệp tác qui nguyên mới đại đồng,

Ðừng vì riêng rẽ Thiên nghịch lý,

Riêng rẽ thì không đến đại đồng.

Thi:

Ðại đồng thế mạnh cõi Trời Ðông,

Yên ổn năm châu thế giới đồng,

Một màu đạo đức mùi thơm ngát,

Bốn biển chung nhà mới rõ thông.

Thi:

Rõ thông thì kịp bước theo Thầy,

Lạc bước bơ vơ phải lạc bầy,

Chích bóng khổ sầu tư một góc,

Ðổ lụy âm thầm hỡi ai hay!

Thi:

Ai hay thế cuộc bởi cơ Trời!

Vâng lịnh qui đồng được thảnh thơi,

Nếu còn rẽ bước Thiên nghịch lý,

Ðạo phải suy vong rõ thế thời.

Thi:

Thế thời khổ lắm hỡi ai ơi!

Thông hiểu thì tua thuận lý Trời,

Sao cho thế cuộc thành đạo đức,

Vũ trụ sinh tồn rạng khắp nơi.

Thi:

Khắp nơi đồng chịu ảnh hưởng đời,

Thầy quyết đưa tay giúp độ người,

Dân đồng tu sửa nên Ðức Thánh,

Vũ trụ thanh bình mới thảnh thơi.

Thi bài:

       Thầy sắc lịnh qui đồng chi phái,

       Phải y truyền đừng sái lịnh Thầy,

              Cao-Ðài liên hiệp mười hai,

Khuyên chung chư phái thuộc ngoài Phật gia.

       Hòa với Hiệp chung nhà thân mến,

       Ðể lánh đường lưới nhện bủa giăng,

              Tình thân nối bước chung đàng,

Gội nhuần hơi ấm Trời ban độ cùng.

       Thầy tá thế buổi cùng cứu vớt,

       Chiếc linh thoàn thì bước yên thân,

              Thoàn linh vớt khách đắm trần,

Khách mau nối bước Thiên-ân đặng nhờ.

       Nương bóng dù mưa Thu tầm tả,

       Ẩn bóng dù thân đã ấm êm,

              Ðừng toan rẽ bước tỵ hiềm,

Ðể cho nhân chủng lụy thêm khốn nàn.

       Ðạo không vì danh quyền vì lợi,

       Ðạo là vì nhân ngỡi cứu nguy,

              Cũng vì thế cuộc lâm nguy,

Ðạo vì nhân chủng đang đi sái đường.

       Vì cuộc đời tang thương sắp diễn,

       Vì biển dâu chuyển biến nay mai,

              Thầy vì nhân loại thương thay,

Nên Thầy tá bút kịp ngày độ yên.

       Thầy nương cơ máy huyền phép nhiệm,

       Lộ phơi bày nhứt điểm Thiên-Cơ,

              Người mau tu sửa kịp giờ,

Nối dây liên kết may nhờ Thiên-ân.

       Ðạo có Thầy như cây có gốc,

       Ðạo xa Thầy gió lốc mưa chan,

              Ðạo mau hồi bổn chung thoàn,

Cùng nhau dẫn dắt một đàn em anh.

       Phải đâu lưng xây thành vững chắc,

       Ðừng để cho quỉ dắt ma dìu,

              Thiên-Ðàng nhã nhạc tiêu thiều,

Âm thành nước quỉ đìu hiu lạnh lùng.

       Biết Ðạo thì cùng chung bước Ðạo,

       Mới gặp ngày huờn đáo cảnh xưa,

              Tu cho kịp bước Ðại-Thừa,

Tu tròn nhân đạo nắng mưa quản gì!

       Mỗi phải cần sớm thì tự giác,

       Mỗi phải là cải ác tùng lương,

              Phải gìn nhẫn nhục làm gương,

Phải tròn bác ái trọn thương giống nòi.

       Phải hiểu thông những lời ÐẠI-GIÁC,

       Quyển THÁNH-KINH hoạt bát đủ đầy,

              Cho người đọc rõ người suy,

Những điều bí khuyết thiếu chi cơ Trời.

       Thầy truyền lịnh mười hai thống nhứt,

       Nhớ ngày nầy bất khuất đại đồng,

              Lịnh truyền vẹn đủ phái tông,

Giã con hiếu nữ chơn đồng Thầy thăng.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh