Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

kim viẾt cao-đài

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 27-7-1977

Thi rằng:

NGỌC bút nguy nguy giáng điển mầu,

HOÀNG hóa hưng truyền Ðạo ngũ châu,

THƯỢNG hạ khâm thừa thông xã tắc,

ÐẾ lành gội đức vạn Thiên âu.

Thi:

KIM cổ xem qua kíp học lần,

VIẾT Kinh chẳng quản nhọc nhành thân,

CAO là Chúa-Tể ngôi vương tướng,

ÐÀI ngự ngai rồng vĩnh trị dân.

       Nay Thầy là NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ KIM VIẾT CAO-ÐÀI. Hôm nay là một ngày vạn hạnh, Thầy ngự giá nơi Thiên-Lý Diệu-Ðàn để tỏ lời minh thuyết con đường chơn lý cùng các bực Chúa-Tể quốc vương.

       Hỡi nầy các bực, đứng về phương diện Chúa-Tể san hà, một thẩm quyền tối cao tối thượng, tức là đàn anh cả của dân tộc mình. Hãy lắng nghe đôi lời minh thuyết của lục điều chính yếu trong nền tảng quốc gia và chữ Ðạo hóa thành ngũ châu.

       Kể từ cuối đời trung-cổ giáp đến hạ-nguơn dẫn đến bây giờ cổ hưu hậu tấn, các phong trào văn minh tiến bộ phát triển dồi dào khắp thế giới. Vật chất càng phát sinh, sự cấp tiến càng mãnh liệt thì đường đạo-đức lại càng dần dần suy yếu, dân chúng càng trụy lạc, luân thường xiêu đổ, đạo đức chinh nghiêng.Vì thế cho nên toàn cõi sanh linh nhơn loại nầy phải đành từ từ sa chân vào con đường khốn khổ mạt hậu tiêu vong. Vật chất càng phát sinh thì con người càng cách xa đạo đức. Mà nếu con người càng cách xa đạo đức thì thảm họa lại cận kề. Chiến tranh loạn lạc mãi cho đến lúc cuối cùng là ngày diệt thế.

       Chư vị hãy xòe một bàn tay bên trái viết vào đó một chữ ÐẠO bằng Hán-tự (           ), thì chư vị sẽ thấy chữ ÐẠO ấy chỉ thành sáu nhánh. Trên có hai phết tức là Âm Dương nhị khí, chỉ hai nhánh. Một nét ngang dài tức là Trời, sẽ chỉ hai cánh tức là bốn. Bên hữu góc dưới chỉ ra một cánh tức là năm. Một nét quay sướt đậm dài ấy là Ðịa tức là nhánh thứ sáu chỉ về góc phải phía dưới. Thì nội dung góp thành năm cánh ấy tượng trưng cho quả địa cầu có năm châu, còn nét quay sướt ấy tức là nhánh cái tượng trưng cho phần đất đai toàn cõi tức là Ðịa. Có nghĩa là Thiên Ðịa sơ khai cũng phải nhờ nơi cái ÐẠO. Cũng vì nhờ có nhị khí Âm Dương ấy mà tạo Thiên dựng Ðịa. Nhờ có Thiên Ðịa mà mới dựng thành thảo mộc, vật nhơn, từ nhơn loại mới lập thành ngũ châu.

       Trung tâm thuộc bên phải có chữ "MỤC". Nếu ta dùng chữ ÐẠO đặt vào người thì sẽ thấy chữ MỤC ấy nằm ở ngay tâm ta, tức là Tâm thuộc Nhãn (chữ Mục ấy là cái mắt). Thế thì chữ Ðạo ở lòng bàn tay ta sẽ nhìn thấy năm nhánh ấy tượng trưng cho năm ngón tay, còn nét quay sướt ấy là liên quan tượng trưng cho thân thể con người, tức là nhánh thứ sáu.

       Vì thế mà từ thuở ban sơ, khai Thiên dựng Ðịa dùng chữ ÐẠO ấy mà lập thành. Chớ không nên lầm tưởng rằng có Trời, có Ðất, có thảo mộc thú cầm, có nhơn loại rồi thì Ðạo mới có sau; hoặc là có ngũ châu rồi ngũ châu mới lập Ðạo. Giữa sự liên đới Thiên Ðịa và nhơn loại, sự liên quan với Ðạo cũng như nhau, thì trong Trời Ðất không cái gì mà không liên quan với cái ÐẠO tất cả. Trời có Âm Dương thì mới huân truân hòa hiệp mà hóa sinh muôn loài vạn vật. Ðất cũng nhờ thọ khí Âm Dương mà hóa sinh thảo mộc côn trùng. Người ta cũng nhờ có Âm Dương tức là nam nữ mới cấu tạo loài người. Sự cấu tạo sinh sản vẫn đời đời chẳng dứt. Thú cầm cũng nhờ sự cấu tạo Âm Dương mà sanh sanh hóa hóa.

       Nhưng chỉ riêng có nhơn loài mới được gọi là Ðấng Tiểu Thiên, được sắp vào hạng Tam Tài (Tam Tài giả: Thiên, Ðịa, Nhơn). Bởi vì chỉ có loài người mới có được một hình thể giống như Trời. Chữ Nhơn (       ) chỉ thấy khác hơn chữ Thiên (         ) có hai nét, tức là chữ Thiên sẽ gồm đủ Thiên, Ðịa và Nhơn. Nét ngang bên trên là Trời, nét ngang bên dưới là Ðất, còn Nhơn nét chính giữa tức là Người. Nếu như người mà biết tu, dùng cái Ðạo hiệp đặng Âm Dương vào thân thể thì người sẽ đặng thăng lên cõi Trời mà có sự sống đời đời cũng như Trời vậy. Bởi vì cái ÐẠO ấy chỉ là cái Âm và cái Dương của thiên nhiên tức là Âm Dương của Trời, mà Âm Dương của Trời thì chính là hai nét ngang ấy.

       Bằng như người ta mà cứ dụng cái Ðạo Nhơn (         ), vì thiếu hai nét ấy mà loài người vẫn phải chịu kiếp tử sanh. Thiên nhờ dùng nơi chữ Ðạo mà đời đời bất diệt. Ðịa nhờ dùng nơi chữ Ðạo mà vĩnh cửu, trường miên. Nếu người mà biết dùng chữ Ðạo thì mới cấu tạo đặng một linh hồn trở thành Tiên Phật thì mới có đặng sự sống đời đời. Vũ trụ, càn khôn mà có chữ Ðạo thì vũ trụ mới trường tồn vĩnh cửu. Thế giới nhân loại mà có chữ Ðạo thì thế giới mới đặng hòa bình. Quốc gia mà biết dụng chữ Ðạo để làm căn bản thì quốc gia ấy mới có đặng sự thái bình, thần dân cộng lạc. Gia đình mà có chữ Ðạo thì gia đình ấy mới có đặng một nền nếp gia phong êm đẹp hạnh phúc. Mỗi cá nhân mà có cái Ðạo thì mới có đặng một phẩm hạnh tốt. Nếu toàn cõi nhân sinh mà đều có cái Ðạo thì thế cuộc mới đặng bình, mà thế cuộc đặng bình thì nhân sinh mới có đặng một đời sống có hạnh phúc, lạc nghiệp, an sinh.

       Nếu chữ Ðạo mà bị khuyết đi thì cũng ví như cuộc sống vẫn vô căn bản. Mà cuộc sống đã vô căn bản thì làm gì cuộc sống ấy có sự vững bền. Ví dụ như chư vị có một bó hoa tươi, ngày nay đem cắm vào bình thủy tinh chứa nước thì những cành hoa ấy chỉ được tươi tắn trong một thời gian có hạn định mà thôi. Rồi lá hoa kia cũng phải bắt đầu héo rũ, vì sự sống vẫn không căn bản mà nó chỉ tạm bợ thì làm gì có đặng sự bền lâu.

       Cái Ðạo tức là cái nguồn cội của Tam Tài, là mối giềng của Trời, của Ðất và của nhơn loại. Còn riêng phần các loài cầm thú chúng nó mới không cần phải có cái Ðạo mà chúng nó vẫn sanh hóa không ngừng là vì chúng nó vẫn không cần cuộc sống có căn bản, mà chúng nó vẫn sống phức tạp, không có sự giáo dục, sự sống để mà ăn, sống để mà đền bù kiếp tội lỗi của chúng nó tiền sinh. Vì tiền sinh chúng nó không biết Trời, không biết Phật, không biết đạo lý luân thường, không biết hiếu kỉnh Mẹ Cha, không biết gìn giữ Ðạo làm người, không biết tu nhân tích đức thế nên kiếp thú cầm hoàn toàn là để cho sự đền tội tiền khiên của chúng nó. Vì thế mà không bao giờ thú cầm dứt kiếp sanh hóa và chúng nó không bao giờ trở thành Tiên, Phật đặng.

       Vì thế mà nay ta đặng kiếp làm người thì khá biết tu thân dầu thực hiện đặng ít hay nhiều. Nếu ta vẫn để khuyết đi con đường tu niệm thì kiếp người phải chịu luân hồi lẫn lộn. Từ từ đến kiếp thối hóa trở lại thú cầm thì làm gì còn sự tiến thân đến Tiên, Phật cùng nhân loại đặng? Bởi vì chữ Ðạo ấy cũng như mỗi quốc gia mà bị khuyết chữ Ðạo, tức là khuyết cái điểm trọng yếu là giềng mối hệ trọng nhứt. Nhưng đến bây giờ thì tất cả trên thế giới nầy, các quốc gia đều xem như cái Ðạo chỉ là món để an ủi tinh thần mà vẫn không xem như là tối trọng. Cứ để cho các tổ chức mặc tình mà không có sự quan tâm của chánh phủ. Vì thế mà con đường đạo-đức mới dần dần đi đến sự suy sụp, mục nát làm cho nền Ðạo-đức càng lúc lại càng hư hỏng, đời mới sanh nhiều biến cố lần lượt đến tiêu vong. Phải biết rằng Ðạo và đời vẫn đi song song. Nếu đường Ðạo mà đã bị chinh nghiêng thì đường đời phải hoàn toàn suy sụp.

       Thầy vì xót thương nên mới cạn lời, dùng những văn từ rất thông thường mà hóa độ. Nếu ngày nay đường Ðạo được hồi phục qui nguyên hiệp tác thì mới rõ biết sự huyền bí nhiệm mầu cứu độ nhân sanh qua cơn khốn khổ.

Thi bài:

       Bài giản dị khuyên chung thế giới,

       Bực quốc vương nhuần gội thức lòng,

              Xin đừng xao lãng trong tâm,

Ðời cùng chuyển biến thăng trầm hiệp tan.

       Dầu đại quốc, tiểu bang hùng nhược,

       Cũng cần noi theo bước Ðạo Trời,

              Ðừng cho đường Ðạo rạt rời,

Ðừng cho chủng tộc buông lơi Ðạo vàng.

       Các bực là dẫn đàng nhân chủng,

       Cần lưu tâm chú trọng nước non,

              Nước non vững đạt dân còn,

Nước non chia rẽ, cha con rã rời.

       Người phải tu thì đời mới thiện,

       Ðạo qui nguyên phát triển đường tu,

              Bút cơ vẹt ngút sương mù,

Bút cơ giải tỏ ngàn thu một kỳ.

       Chúa tái lâm người thì rõ biết,

       Chúa lai trần là việc tối ưu,

              Chỉ cho biết rõ mà tu,

Mau quầy gót ngọc xuân thu vững vàng.

       Giờ nghiêm huấn nơi Ðàn đã hết,

       Chúc người trần rõ rệt lý chơn,

              Giã con Từ-Phụ phản hườn,

Lui về Bạch-Ngọc ban ơn con hiền.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh