Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ngôi hai giáo chỦ ngô-minh-chiêu

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30-7-1977)

       Ta NGÔI-HAI GIÁO-CHỦ NGÔ-MINH-CHIÊU giáng. Nay Thầy xin có đôi lời cùng con rõ biết cho đặng hãn tường, đừng để sơ sót mà phải mang câu thất lễ. Phần trên Thiên-Bàn thì đã có Ðức CHÍ-TÔN sắp đặt. Còn phần nơi bàn cơ thì con phải dùng tượng Phật Như-Lai, như vậy thì mới là đủ tròn Tam Giáo. Tuy dầu ngày nay tùy gia vô hữu, song đối với Ðạo thì rất là một khuôn mẫu ngày ban sơ, con chớ nên xem thường để cho sơ sót mà không nên. Nay Thầy cũng xin cho con một Bài Chúc Tụng dành cho ngày Lễ An Vị và cũng hữu dùng cho các lễ cúng thời.

BÀI CHÚC TỤNG ÐỨC NGÔI-HAI

       Chúc mừng Giáo-Chủ Ngôi-Hai,

Ban truyền Ðại-Ðạo Tam-Kỳ độ dân.

       Ngày nay Tam Giáo qui nguyên,

Ðộ trong thế giới không riêng xứ nào.

       Cứu đời khỏi nạn binh đao,

Khỏi cơn nước lửa ba đào ngửa nghiêng.

       Cứu dân thoát khỏi não phiền,

Ðộ người tầm tới non Tiên khỏi sầu.

       Dạy cho trở lại Nguơn đầu,

Cho người tu niệm hưởng câu thái bình.

       Dạy cho nhân đạo vẹn gìn,

Bước lên Thiên-Ðạo, Thiên-Ðình hưởng an.

       Dương trần là cảnh Thiên-Ðàng,

Vô phiền vô não thanh nhàn muôn năm.

       Chúng con đã biết ơn thâm,

Vâng lời Giáo-Chủ chung tâm hiệp đồng.

       Xin nhờ lượng cả cao thâm,

Giúp cho đời khỏi lạc lầm si mê.

       Biết lo ngôi cũ tầm về,

Biết ơn Giáo-Chủ xin thề nhứt tâm.

Dứt bài niệm:

- Nam mô Ngôi-Hai Giáo-Chủ Cứu Thế Thiên-Tôn.

       Nay Thầy giờ mãn, con hãy lo nghinh tiếp ÐỨC TỪ-PHỤ giá lâm.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh