Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ngỌc-hoàng thưỢng-đ

(Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30-7-1977)

Thi rằng:

THƯỢNG-PHỤ CHÍ-TÔN giá ngự Ðàn,

Chỉ truyền ngọc sắc liệu lo an,

Ngọ thời sơ nhứt là giờ chánh,

An-Vị thành xong cảnh Thiên-Bàn.

Tản văn:

       Vì hôm nay là thì giờ khẩn cấp nên Thầy mới chuyển Ðàn sắc lịnh nửa đêm để con hầu lo kịp thời giờ Ngọ thời Sơ Nhứt nhựt Bát ngoạt 1977, tức là ngày giờ chánh Lễ đại cuộc Tam Giáo qui nguyên. Lễ An-Vị đúng theo Thiên lịnh. Việc hành Lễ cũng phải sắp đặt theo thứ tự. Trước hết con đọc "Bài Niệm Hương", rồi tới "Bài Chúc Tụng Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế", rồi tới "Bài Chúc Tụng Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu", rồi tới "Bài Thánh-Ca", sau đó tới "Bài Chúc Tụng Ngôi-Hai", rồi tới "Bài An-Vị". Xong hết các bài thì tới dưng Tam-Bửu ấy là đã hoàn tất.

       Giờ nay con hãy đại định Thầy cho Bài Chúc Tụng mới.

BÀI CHÚC TỤNG NGỌC-HOÀNG

       Lạy mừng TỪ-PHỤ CHÍ-TÔN,

Xuống ơn phổ tế khắp trong cõi trần.

       Chúng con gội đức Thiên-Ân,

Tam-Kỳ Phổ-Ðộ cứu dân khỏi nàn.

       Người tu vượt cảnh Thiên-Ðàng,

Người gìn nhân đạo hưởng an cõi trần.

       Biết Thầy, biết Ðạo, biết ơn,

Biết lo qui hiệp Hạ-nguơn đến kỳ.

       Nhờ Thầy cứu khỏi nạn tai,

Kỳ Ba Phổ-Ðộ Cao-Ðài hiệp chung.

       Ơn Thầy lượng cả thương cùng,

Ra tay cứu vớt nạn chung nhơn loài.

       Chúng con thành khẩn lạy Thầy,

Cầu cho nhơn loại gặp ngày Thuấn, Nghiêu.

       Chúng con gắng sức mai chiều,

Chung tâm đoàn kết dắt dìu lẫn nhau.

       HUYỀN-KHUNG  xin bố phép mầu,

Ban ơn cứu tử khắp bầu nhân gian.

       Cầu xin phúc tải vạn bang,

Cầu Trời ban phước cứu an đại đồng.

       Cứu đời thoát khỏi diệt vong,

Ma-Ha Thánh-dược tẩy lòng trần duyên.

       Cứu con thoát cảnh não phiền,

Dạy con tu luyện lánh miền trầm kha.

       Xin cầu chánh pháp truyền ra,

Ðộ con lánh khỏi phong ba đời cùng.

       Cúi xin khẩn lạy Chí-Tôn,

Giúp cho nhân loại sinh tồn khương ninh.

Dứt bài niệm:

- Nam mô Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại-Thiên-Tôn.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh