Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

tây phương giáo chỦ jésus christ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 8g ngày 9-7-1977

Thi rằng:

GIÁO khuyến lê dân rõ Ðạo Trời,

CHỦ quyền sắp đặt đã an nơi,

TÂY-PHƯƠNG truyền giáo từ Trung-Cổ,

JESUS CHRIST giáng tận khuyên đời.

Tản văn:

       Nay Chúa xin chào mừng chung tất cả nhân sanh và toàn thể các phái tôn Thiên-Ðạo. Hôm nay là ngày Chúa tái lâm trần, thiệt là một điềm lành cho nhân loại. Nơi Thiên-Lý Diệu-Ðàn, Tam Giáo cộng đồng khai cơ truyền giáo. Thời kỳ mạt hậu Tam Giáo qui nguyên, nên các chư Phật, Thánh, Tiên hội đồng dụng máy huyền vi tá trợ điển linh mầu mà thành lập quyển Thánh-Kinh, khai thông Ðại-Ðạo, qui hiệp mối đại-đồng mà tế độ Ngũ Châu vì là hôm nay đã quá cận kề ngày diệt thế.

       Nầy hỡi đoàn con ngoan lành: hãy vững lòng tin! Chúa nay xin phân giải mọi đường cho các con được rõ. Vì nay thời kỳ quá cận mạt hậu phân tranh, Thiên khai Ðại-Ðạo, Chúa Thánh lâm phàm. Nhân sinh phải rõ thông các điều bí quyết và từ trong những sự mong mỏi ngày giờ Chúa tái lâm.

       Chúa tái lâm là thời kỳ tối trọng. Nhân sinh hãy khá toan liệu lo cho phần đạo-đức, tự nhủ lấy thân chung lòng đoàn kết, không nên chia rẽ. Cùng nhau xem các phái tôn như một bức tường thành lũy mà hãy cần nên có sự hòa hiệp đoàn kết thân mến lẫn nhau để cùng chen chân lấn bước trên con đường tu thân cho được hoàn toàn đạo-đức thì ngày cuối cùng các con mới được ân phúc Chúa cứu độ cơn nguy. Thời kỳ tai biến, cuối cuộc Tam Nguơn chỉ mong nhờ nơi ân phúc của Ðức Chúa Trời cứu độ thì mới mong thoát được qua cơn khốn khổ tận diệt.

       Trời rất thương tâm cho nhân loại nên mới hạ điển mà chỉ dạy rõ ràng. Ta cũng xót thương thay từ mấy ngàn năm trôi qua không có được sự gần gũi với các con mà để dìu dẫn các con trên bước đường đạo-đức! Vì thế mà kẻ nhân sinh mới lần lượt gây tội lỗi hầu đã dẫy đầy! Ngày nay, cũng vì cõi đời tội lỗi ấy mà thế cuộc mới sắp sửa bước sang đến thời kỳ tiêu diệt, mạt hậu tam nguơn.

       Giờ phút Chúa tái lâm chỉ nương nhờ ngòi bút Thánh. Vắn tắt đôi lời mong sao cho đoàn con yêu thương nơi cõi thế gian nầy gắng lo đoàn-kết hòa-hiệp đúng theo định luật Thiên-công để hầu gây dựng lại một nền đạo-đức tốt hơn, có hòa-hiệp, có yêu thương lẫn nhau, cùng các phái tôn để bảo tồn được một nền đạo-đức hùng mạnh trên toàn cõi đại-đồng thì nhân sinh mới tìm thấy được một ánh sáng cho ngày tương lai. Ðừng lòng riêng rẽ phân tách mà để cho rời rạc cách xa thì cuộc đời nguy khổ sẽ cận kề khó mong giải thoát.

       Các con cũng phải cần thực hiện việc ăn chay dầu phân kỳ cũng phải giữ cho đúng lẽ. Ăn chay ấy là để cho trong thể xác qui tựu đặng một phần chơn-dương, giảm lại sự tửu nhục gọi là diệt bớt phần chơn-âm, ấy là thời kỳ khử trược lưu thanh để cho thể xác và linh hồn mình đặng nhẹ nhàng hầu lẩn tránh đặng một phần cho giữa lúc lâm nguy diễn tiến.

       Nhắc lại, từ lúc Ta ra đời nhằm cuối đời Trung-Cổ giáp chí Hạ-Nguơn. Thời gian thế diệt đã qua nên nhân vật đã và đang trong thời kỳ sanh hóa lập đời. Thuở ấy, Ta truyền Ðạo chỉ độ đời cần cho hai cấp bực mà thôi. Ðó là Ðạo truyền phải hòa hợp với lý thiên-nhiên giữa thời gian nhị kỳ phổ độ, tức là thuộc thời kỳ sanh hóa. Thiên-Ðạo có dạy rằng: Phổ-Ðộ có ba thời kỳ và Ðạo cũng có ba cấp bực. Nay nhị kỳ đã mãn thì tam kỳ đã khai mở thứ ba. Thế nên Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế tức là Ðại-Từ-Phụ mới ban hành sắc lịnh thành lập Ðạo Trời, Tam Giáo qui nguyên độ tận nhân sinh tam nguơn mạt hậu. Việc hóa độ tùy cơ giáo truyền phải đi đúng với định luật thiên nhiên. Nhơn là Tiểu Thiên Ðịa. Cơ sanh hóa phải thuận hành mà giáo dân theo định luật sanh hóa. Nay đã mãn nhiệm thời cơ sanh hóa thì cơ hủy diệt đã hầu gần. Thế nên Thiên-Ðạo phải đi đến thời kỳ đại-đồng qui hiệp. Thiên khai Ðại Ðạo lộ máy Thiên-Cơ truyền giáo Ðại-Thừa để độ rỗi các bực Nguyên-Căn phục hồi Thánh vị.

       Bởi vì Ðạo có hiệp tác, qui nguyên thì mới cộng thành nhứt lực. Hòa hiệp kết đàng yêu thương thuận thảo đồng lo tu niệm khẩn cầu. Sống cho có vẻ mỹ tục, thuần phong, không chia rẽ, không thất đức, không bạo tàn thì Thiên Ðịa mới bình, bốn biển năm châu mới mưa hòa gió thuận thì toàn thể nhân sinh mới có được sự sống hòa bình an cư lạc nghiệp.

       Vậy Ta có mấy lời khuyên nhủ các con cùng chung hòa hiệp từ các tôn phái. Trong Thiên-Chúa-Giáo cùng tất cả Tam Giáo hãy cùng nhau kết chặt một tình thân đạo-đức hầu cùng lo tu sửa cho đặng một niềm hòa thuận để nguyện cầu cho cuộc thế thanh bình, ơn Trời ban bố cứu nạn tiêu vong. Ðược như vậy, thì toàn thể nhân sinh mới tìm thấy đặng ngày sáng sủa của Thượng-Ðế ban cho mới dứt đặng sự chia rẽ lạc lầm đen tối như trong những dĩ vãng đã qua. Các con hãy lóng nghe:

Thi bài:

       Ðạo qui nguyên phục hồi Thượng-Cổ,

       Người tầm đi đến chỗ cao siêu,

              Ta nay soi sáng mọi điều,

Cho đời rõ thấu dắt dìu nẻo đi.

       Con ngoan đạo con thì khá biết,

       Tự nơi lòng mới thiệt con lành,

              Ðạo Trời phân rõ trược thanh,

Hãy nhìn Thánh-Giá Ðạo lành sáng soi.

       Ta giãi bày rạch ròi đường Ðạo,

       Tu ấy là khí hạo trược thanh,

              Từ xưa giáo lý thuận hành,

Vì đời sanh hóa luyện phanh chưa cần.

       Dụng hậu thiên làm thân cát bụi,

       Dụng nhục bì mà để nuôi thân,

              Dụng đường là vật dưỡng nhân,

Tùy cơ sanh hóa luyện đơn chưa cần.

       Nay đến kỳ đời cùng mạt thế,

       Ðạo phải dùng thánh-thể luyện đơn,

              Ðại-Thừa chay lạt mới tường,

Luyện đơn nấu thuốc Thiên-Ðường hồi qui.

       Phân thanh trược biết thì Trời Ðất,

       Hiệp Ngũ-Hành tu đắc nào sai,

              Ngũ-Hành Tam-Bửu hiệp rồi,

Biết cây Thập-Giá Ðạo thời tại đây.

       Người gắng chí tầm Thầy biết Ðạo,

       Pháp bí-truyền khí hạo dễ đâu,

              Tuy là trước mặt làu làu,

Nhưng mà khó thể biết đâu được nào.

       Tu chậm bước Ðạo cao khó hãn,

       Tầm Chơn-Sư tỏ rạng Ðạo Trời,

              Tu cho tâm tánh sáng ngời,

Ðừng vì thắc mắc phân lời thấp cao.

       Qui không dạy Ðạo nào bỏ cũ,

       Ðạo cứ hành phận thủ tròn y,

              Nhà thờ ngày lễ đúng kỳ,

Ðạo Thiên chẳng có bày gì cải canh.

       Chỉ cần lo phân thanh biệt trược,

       Thêm một điều chay lạt cho thông,

              Ấy là đạt lý đại-đồng,

Tu là hòa hiệp tư phong Ðạo Trời.

       Các con hiểu gắng thời chay lạt,

       Ít hoặc nhiều cũng đạt mức tu,

              Trược trần khí hậu mịt-mù,

Phải cần chay lạt, cần tu Ðại-Thừa.

       Bực Ðạo cao muối dưa giữ phận,

       Khí hậu-thiên dứt hẳn trần nhơ,

              Mà lo tiến bước kịp giờ,

Kẻo ngày thế diệt không chờ thời gian.

       Chúa tái lâm lời vàng ghi để,

       Người khá tua nương bệ giáo truyền,

              Biết thời mới giữ đặng yên,

Cãi thời phải chịu lụy phiền khổ thân.

       Ðời mạt hậu không cần vật-chất,

       Có rồi không, sự thật rằng không,

              Vô-vi tu dưỡng là cần,

Dầu đời tan nát tinh-thần muôn thu.

       Kinh ÐẠI-GIÁC mây mù vẹt ngút,

       Báu quý hơn ngà ngọc trong trần,

              Khôn thời lo tạo Kim-Thân,

Ðừng vì danh vọng bụi trần mến ham.

       Xin người chớ nghi lầm tưởng sái,

       Rõ là Ta người hãy tin lòng,

              Chứng minh cho hãn tường thông,

Những điều bí quyết đại-đồng truyền gieo.

       Muốn rõ ràng người theo đến chốn,

       Sẽ có Ta qui bổn độ người,

              Bịnh căn ở chốn thế đời,

Ta ban phép báu độ người thoát nguy.

       Người đã biết xưa thì truyền Ðạo,

       Dụng phép mầu thiện bảo các người,

              Ngày nay thế giới cận đời,

Thì Ta xuống thế rõ lời ngày xưa.

       Các con nhớ tương dưa ngày lễ,

       Ðừng nhiễm ô thân thể rượu nồng,

              Giảm điều tửu nhục tà dâm,

Lo phần Ðạo chánh, lo tầm vị ngôi.

       Nuôi thân thể trau dồi Thánh-thể,

       Khối nhục-bì chớ để nhiễm ô,

              Thể thân Thái-Cực Hà-Ðồ,

Luyện thân, thân đắc qui mô Ðạo thành.

       Tinh, Khí, Thần là đền Tam-Bửu,

       Cũng âm dương có đủ như Trời,

              Ngũ-Hành sẵn đủ thân người,

Gẫm nhân vốn thiệt là Trời nhỏ đây.

       Tiểu-Thiên-Ðịa thì người nên hiểu,

       Chỉ có đường bí yếu luyện tu,

              Nghịch hành sống đặng bền lâu,

Thuận đường sanh hóa thì đâu trường tồn.

       Âm Dương hiệp tương đồng Thần Khí,

       Dụng Ngũ-Hành luyện kỷ tứ thời,

              Ngũ-Hành Tam-Bửu của Trời,

Thân ta nếu biết hiệp thời Âm Dương.

       Tu thì đắc chỉ đường thế hiểu,

       Rõ thông tường bí yếu lời Ta,

              Dụng đường cư-sĩ tại gia,

Không cần bỏ phế đạo nhà dở dang.

       Xử nhân nghĩa đá vàng như một,

       Tu trọn gìn như hột minh-châu,

              Tu cho trong trắng một màu,

Vợ chồng xử nghĩa làu làu tợ gương.

       Như bằng hữu mọi đường giữ vẹn,

       Dụng nghĩa nhân không hẹn điều tình,

              Giữ gìn nguyên vẹn phần Tinh,

Hội thêm Thần Khí thanh bình Ðạo cao.

       Dụng chay lạt một mầu trọn đủ,

       Sẽ đắc thành qui củ về ngôi,

              Khuyên cùng các bực nhà tu,

Tu trong nhà Thánh Xuân Thu trọn đời.

       Không gia thất tu thời rất đúng,

       Hãy tầm tu áp dụng Ðại-Thừa,

              Làm gương cho bọn chiên lừa,

Mới là đáng mặt Ðại-Thừa phẩm cao.

       Các chư vị là đầu hướng dẫn,

       Ðoàn con chiên mới đặng bước theo,

              Ðời còn dấn bước cheo leo,

Ðường tu cũng phải chống chèo gắng công.

       Muốn hỏi chi Ta hòng giải đáp,

       Tu Ðại-Thừa dụng pháp rõ chăng?

              Thanh thanh, tịnh tịnh trang bằng,

Con đường thoát tục vinh quang một đời.

       Nhìn lên Ta Ðạo Trời thấy rõ,

       Trên đầu Ta ấy quả Cha Trời,

              Tâm Ta là thể các người,

Hai tay trái phải rõ thời Âm Dương.

       Cây Thập-Giá con đường siêu thoát,

       Tinh, Khí, Thần thông đạt mới mầu,

              Âm Dương nhị khí là đâu?

Rán tầm bí quyết Ðạo mầu Tiên-Thiên.

       Chư vị hãy tọa thiền lẳng lặng,

       Các vị là thay Chúa dạy dân,

              Sao cho đáng mặt Thiên-Thần,

Mới là dìu dắt con dân đại-đồng.

       Hãy sáng soi tấm lòng đại chủng,

       Làm sao cho sanh chúng biết đàng,

              Ðạo thành bốn biển vinh quang,

Làm sao đoạt đặng bảng vàng vươn danh.

       Cơ sanh hóa thuận hành sanh hóa,

       Buổi mạt đời giải phá kiếp đời,

              Thuận Thiên lời phán vâng lời,

Nghịch Thiên khó được ơn Trời cứu nguy.

       Giã các con Ta hồi Thượng-giới,

       Khá làm tròn kìa hỡi nhân sinh,

              Mãn giờ ngưng bút điển lành,

Giã từ đạo-nữ phận hành tròn xong.

Thăng... 

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh