Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

thiên chúa jésus

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 30-7-1977

Thi rằng:

THIÊN-CHÚA JÉSUS cấp giáng đàn,

Truyền cho tín nữ liệu lo an,

Thiên-Bàn sắp đặt xong hoàn tất,

Sơ Nhứt mới là thượng vị an.

Tản văn:

       Bạch-Diệu-Hoa hãy khá nghe, đây là tất cả những lời truyền dạy: Ngày mai nầy Chủ-Nhựt, tức là 31-7, hiền nữ phải lo sắp đặt mọi việc nơi Thiên-Bàn cho được hoàn toàn châu đáo. Mẹo thời ngày 31, sau giờ cúng Mẹo thời thì hiền nữ phải mở hết các Thánh-tượng đem xuống lau chùi sửa sang rồi sắp đặt lại. Các việc được an bài thì ngày 1 tháng 8 mới là ngày dành cho cuộc Lễ An-Vị. Hiền nữ phải hết sức thận trọng mới nên. Ðừng vì chểnh mảng thôi lôi mà không tốt. Giờ nay Ta sẽ cho một Bài Thánh-Ca để cho ngày An-Vị đọc mừng Chúa tái lâm.

BÀI THÁNH CA

Mừng thay! Mừng thay! Mừng ngày Thánh thay!

Chúng tôi mừng vui! Mừng Chúa tái lâm! Mừng Chúa tái lâm!

Lạy Chúa xin thương! Chúa yêu chúng tôi! Chúa cứu chúng tôi!

Cầu xin Chúa yêu! Xin Chúa dắt dìu, nhờ Chúa thương yêu.

Chúa cứu vớt chúng tôi, khỏi họa diệt đời. Xin thề vâng lời, hiệp một Cha Trời, một gốc mà thôi.

Anh em chúng tôi đồng lạy mừng Chúa JÉSUS tái lâm! JÉSUS tái lâm!

Chúa cứu vớt chúng tôi khỏi họa diệt đời.

Xin Chúa nhớ lời, chúng tôi mừng vui.

Mừng Chúa tái lâm! Chúng tôi lạy mừng! Xin Chúa ban ơn chúng tôi!

Anh em chúng tôi xin thề vâng lời hiệp một Cha Trời.

Lạy xin JÉSUS cứu chúng tôi. Amen!

Dứt bài niệm:

- Nam mô JÉSUS Giáo-Chủ Cứu Thế Thiên-Tôn.

----> NEXT

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh