Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

giáo chỦ huỲnh-phú-sỔ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 11g ngày 7-7-1977

Thi rằng:

HUỲNH hà sóng bủa ngất trời Nam,

GIÁO khuyến người tu lại Niết-Bàn,

CHỦ định cơ Trời cơn mạt thế,

PHẬT-GIÁO y truyền được hưởng an.

Thi bài:

       Lời tiếp nối trọn rồi Kinh giảng,

       Giúp người đời rõ cạn đường chơn,

              Thầy khuyên ví tợ tiếng đờn,

Rao cho bá tánh nhiều cơn lắm lời.

       Người có biết Ðạo thời khai mở,

       Phật-Giáo truyền từ thuở niên nào,

              Chư hiền muốn rõ âm hao,

Tại sao lại có kỳ sau Phật truyền?

       Sao không để Thích-thiền độ chúng,

       Lại phải cần áp dụng Ðạo Thầy,

              Cũng là tôn-giáo Phật rày,

Phật sao lại có đặt bày riêng tư?

       Ðời sắp cận thuyền từ cứu vớt,

       Khai Ðạo Thầy độ bớt kẻ hung,

              Khuyên tu khuyên sửa kịp cùng,

Cho đời lương thiện qui tùng nẻo chơn.

       Kinh sấm giảng giọng đờn nhủ thế,

       Dạy cho người biết lẽ đường tu,

              Tại gia cư-sĩ Xuân Thu,

Bốn mùa đều khỏi tầm tu xa đường.

       Tu tại gia giữ thường luật cấm,

       Tám điều răn nhuộm thắm Ðạo vàng,

              Tu không bỏ phế gia đàng,

Nửa đời nửa Ðạo an nhàn phận tu.

       Ðời sắp cận âm u gió bảo,

       Cận ngày tàn điên đảo sanh linh,

              Binh đạo, loạn lạc, chiến chinh,

Nên Thầy tá thế liều mình độ dân.

       Kinh sấm giảng khuyên dần người thế,

       Kẻ tâm lành gắng để học noi,

              Ðường tu thiện đức vẹn mười,

Nhà nhà tu niệm người người noi gương.

       Thầy xuống thế chỉ đường người rõ,

       Máy diệu huyền nào có đơn sai,

              Nay người chưa rõ thì mai,

Ngày nay mới biết lời Thầy khi xưa.

       Cơ Thiên định lọc lừa đã hẳn,

       Kẻo xưa còn bàn tán phân vân,

              Ðoán xa lại hiểu quá gần,

Làm cho đảo lộn quây quần nào an.

       Thầy thả chiếc linh-thoàn cứu vớt,

       Giúp người trần hiểu biết đường tu,

              Từ-bi vẹt ngút mây mù,

Dạy người cho biết đường tu tại nhà.

       Muốn lễ Phật: tâm đà có Phật,

       Khỏi tầm xa chùa thất mới là,

              Tu tâm an phận nhà nhà,

Tạo điều phúc đức tránh mà hung hăng.

       Người lương thiện tầm phăng tu niệm,

       Kẻ hung hăng cũng hiếm xu thời,

              Ðạo Thầy tạm ẩn chiều mơi,

Xưng hô giả tạo xu thời lung lăng.

       Lòng xảo trá thì năng tích ác,

       Chớ Thầy đâu phó thác cho người,

              Dạy tu lương thiện giúp đời,

Thi ân tế chúng Phật Trời thưởng ban.

       Tu nhân đạo đừng màng ích kỷ,

       Ðừng hại nhân, nhân hại lẽ hằng,

              Ðừng vì hận oán lố lăng,

Giết người, cướp của, ác gian phạm điều.

       Tám điều răn dẫn dìu bá tánh,

       Không làm tròn đạo hạnh Phật gia,

              Thân thì khoác áo nâu dà,

Trong lòng dối gạt điêu ngoa hại đời.

       Tu giả dối: Phật Trời răn phạt,

       Cõi A-Tỳ hồn ác muôn đời,

              Chịu làm ngạ-quỷ chơi vơi,

Xin đừng lấp lửng mắt Trời như sao.

       Chữ "Thiên-Võng" khôi khôi lồng lộng,

       Lưới Trời tuy không thấy mà vương,

              Xin ai thấu đáo tận tường,

Tránh nơi tội ác là đường thiện chơn.

       Thế bạo ác gặp cơn hủy diệt,

       Ðời hung hăng đời biết trả vay,

              Ðạo truyền tân khổ lắm thay,

Tu hiền ít kẻ, lá lay dẫy đầy.

       Thương kẻ dữ nên Thầy buồn bã,

       Thương người lành vui vẻ nhàn tâm,

              Nghe Thầy thì tránh lạc lầm,

Cãi Thầy e chịu sa hầm quỷ-vương.

       Nay Thiên-cơ qui hườn hiệp tác,

       Rõ là cơ Ðại-Giác phục hồi,

              Thầy nay chỉ có mấy lời,

Cùng trong bá tánh rõ thời khá vâng.

       Phần tả Kinh: Thánh, Thần hội đủ,

       Bảo hộ Ðàn bao phủ tường vân,

              Thánh, Tiên, Thần, Phật ân cần,

Cũng đồng trọng trách lo phần Ðạo khai.

       Thầy nay có một vài lời giảng,

       Nay mãn giờ mới hãn đá vàng,

              Xin cùng bá tánh đặng an,

Giã từ đàn chánh vượt thoàn về Tây.

       Nhường Thánh-bút nơi đây Giáo-Chủ,

       Ðức GIÊ-SU hiện hữu đợi chờ,

              Giã từ đồng tử mãn giờ,

Giã chư môn-đệ Thiên-cơ gắng gìn.

Thăng... 
 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh