Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

 

hỘ pháp phẠm-công-tẮc

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Tư thời 23 giờ ngày 27-9-1977

Thi:

Rồng ẩn trong mây lố dạng hình,

Màn trời nhặt bóng cánh bình minh,

Kiếp tằm lẩn quẩn chun trong kén,

Trả nợ tình dâu nhộng hóa hình.

Thi:

Hộ-Pháp thọ truyền lịnh CHÍ-TÔN,

Giáo-Chủ Tam-Kỳ độ phái môn,

Qui cơ Ðại-Ðạo mười hai đủ,

Hiệp tác huờn nguyên mối đại-đồng.

Thi bài:

       Thầy nương bút tỏ lời kim thạch,

       Dạy môn sinh hắc bạch phân minh,

              Từ xưa mối Ðạo Tây-Ninh,

Do Thầy khai mở dựng đền lập ngôi.

       Thầy chấn chỉnh qui hồi lập vị,

       Dân của Thầy yêu quí đủ phần,

              Hương thôn thành lập chia phân,

Phận nào sự nấy an phần lo tu.

       Ngày hiện diện công phu thiết lập,

       Ðã thông tường ngăn nắp Thiên-Cơ,

              Cuộc đời chi khác cuộc cờ,

Mấy lời di chúc bây giờ mới kinh!

       Ðời mạt hậu khi thành lúc bại,

       Hư mà thành, nên dại mà hư,

              Cỏ non ba tấc khó trừ,

Rừng xanh, cổ thọ tàn hư mấy hồi.

       Thân hoa dại thiệt thòi thưa thớt,

       Hương chẳng thơm nhụy lợt kém màu,

              Ðời hoa an tại bền lâu,

Tham chi cao vọng héo sầu nay mai.

       Hỡi các con nghe Thầy chỉ giáo:

       Phận lo tròn ngay thảo hiếu trung,

              Nghĩa nhân lễ giáo khuất tùng,

Làm dân trong nước phải trung mới thành.

       Nay Thiên định phụng hành khắp cõi,

       Ðạo qui nguyên mới gọi Ðạo thành,

              Cơ Thiên sắc chỉ đành rành,

Truyền thông qui hiệp lập thành lý chơn.

       Ðời mạt hậu Ðạo huờn nhứt mạch,

       Ðừng rẽ chia phân tách phái chi,

              Thầy khuyên hết Ðạo vâng Thầy,

Chí-Tôn phán lịnh ngày nầy vẹn nguyên.

       Cho hiệp lý Tiên-Thiên lập Ðạo,

       Mới vuông tròn thiện bảo bền lâu,

              Qui là để bắt nhịp cầu,

Hiệp hòa nhứt lực Á Âu thuận đường.

       Nay các con đã tường lời dạy,

       Thuận lẽ Trời xin hãy khắc in,

              Xưa dầu vạn trạng muôn hình,

Bây giờ là buổi góp thành một khuôn.

       Qui nhứt hiệp là đường chơn lý,

       Từ Ðạo khai Giáp-Tý đã phân,

              Chí-Tôn sắp sẵn có phần,

Cho kỳ hiệp tác kề gần Hạ-Nguơn.

       Lời Thiên-Cơ chẳng sờn nét mực,

       Còn khắc tâm các bực vĩ nhân,

              Các con đã thấy cuộc trần,

Vần xây đảo lộn thần dân khổ nàn.

       Thầy thuở xưa lời vàng đã dạy,

       Một vài điều thời đại Thiên-cơ,

              Song Thầy há dám hững hờ,

Thiên-Cơ bất khả thờ ơ lộ bày.

       Thầy buồn bã cho ngày mạt hậu,

       Cuộc cờ tàn tứ ngẫu sắp khuôn,

              Dạn dày mày mặt mấy tuồng,

Cuộc đời ví tợ hát tuồng chi hơn.

       Thương kẻ dữ nhiều cơn xót dạ,

       Thương dân lành buồn bã lòng Thầy,

              Con ơi! Nương náu qua ngày,

Thời kỳ khổ nạn vắn dài cam tâm.

       Các con gắng học tầm tu sửa,

       Tu tâm tròn chớ thửa sắc màu,

              Chớ nên lơi lãng Ðạo mầu,

Có khi khổ nhọc mới hầu Ðạo cao.

       Cơn sóng bổ dạt dào mây nước,

       Chớ để lòng lần lượt lơi tâm,

              Trai kỳ thập giới tròn công,

Dầu cho mai một thong dong cõi hồn.

       Lẽ còn mất sinh tồn duy vật,

       Cõi hồng trần sinh ký tử qui,

              Mảnh thân xương thịt màng chi,

Linh hồn vĩnh lạc hồi qui cõi lành.

       Thân cát bụi dữ lành một kiếp,

       Giờ khắc qua quả nghiệp còn vương,

              Người lành vui thú Thiên-Ðường,

Thương thay kẻ dữ phải vương ngục hình.

       Hồn đày đọa hành hình thê thảm,

       Chốn Diêm-Ðình mãn hạn trừng răn,

              Cho hồi dương thế đọa trần,

Thú cầm đội lốt muôn phần đắng cay.

       Dầu cơ cuộc có Thầy bảo hộ,

       Thầy sẽ không bỏ dở đoàn con,

              Máy Trời phải chịu thon von,

Sóng dồi gió dập bòn hòn thảm thê.

       Nay cơ Ðạo qui về một mối,

       Thầy vui thay cơ hội rồng mây,

              Long-Hoa hội diện có Thầy,

Thời giờ thiên tải lập ngày Thuấn Nghiêu.

       Ðức Chí-Tôn dắt dìu cõi thế,

       Ðời thậm uy Thượng-Ðế xuống trần,

              Qui nguyên mối Ðạo an phần,

Ngũ Chi, Tam Giáo tình thân lập nguyền.

       Các con nên kiền thiền nhứt dạ,

       Phải tự lòng chinh ngã phục thân,

              Tu cho vẹn đạo nhân luân,

Trai câu nhân nghĩa, gái phần nết na.

       Mười điều cấm khuyên đà từ thuở,

       Người lạc xa không giữ được nào,

              Ðạo thời chen lấn xôn xao,

Bề ngoài danh nghĩa tâm bào thì không.

       Ðời trụy lạc Ðạo không giữ hạnh,

       Người thiếu tu nên cảnh diệt vong,

              Không tu tâm tánh cho đồng,

Tham gian, hung bạo mà không sửa lòng.

       Trai lung lăng, gái không gìn nết,

       Thói lăng quằng hầu hết sửa tâm,

              Sa đường tửu nhục tà dâm,

Làm cho đạo đức ố thâm thói đời.

       Người phải tu thì Trời mới giúp,

       Tự cõi lòng lánh đục tìm trong,

              Giữ nền lễ giáo gia phong,

Cho đời lạc nghiệp cho lòng yên vui.

       Các con nay mỗi người tự nhủ,

       Tự trau mình gương mẫu soi nhau,

              Tròn tu nhân đạo một màu,

Thiên-Ðàng tại thế hưởng câu thái bình.

       Biết vì đâu Thiên-Ðình xử phạt,

       Tại cõi đời lầm lạc không tu,

              Mãi câu tranh thủ sang giàu,

Mạnh toan hiếp yếu mưu cầu vinh hoa.

       Lòng không thiện lân la đổ bác,

       Mối gian tà dâm ác dẫy đầy,

              Làm cho nghiêng ngửa Ðạo Trời,

Cho mang tai tiếng cho đời diệt vong.

       Ngày nay tua răn lòng tự hối,

       Tu cho đời gỡ rối ngày mai,

              Tứ tường đổ bác lụy đời,

Ngày nay cảnh khổ kêu Trời khóc than.

       Tu là tránh con đàng lầm lỗi,

       Tu là trau giềng mối đạo người,

              Người tu phải giữ vẹn mười,

Ðừng nên quấy tưởng cúng thời là tu.

       Ðừng nghĩ sái đi Chùa là Ðạo,

       Không phải cầu sớ Ðạo là xong,

              Tưởng đâu chay lạt đủ dùng,

Mà tâm gian dối thủy chung ích gì?

       Tu phải giữ điều qui tâm tánh,

       Thập trai gìn đạo hạnh làu làu,

              Ðạo nhân xử nghĩa làm đầu,

Tam Cương, Ngũ Lý là câu tu hành.

       Tu phải vẹn phải gìn cho đúng,

       Nhân đạo là ứng dụng Ðạo Thiên,

              Nhân tròn: Thiên-Ðạo về nguyên,

Chữ NHƠN lại với chữ THIÊN khác gì?

       Thêm hai ngang biết thì Trời Ðất,

       Biết được rồi quả thật Âm Dương,

              Nhân tròn là thuận con đường,

Âm Dương biết hiệp Thiên-Ðường nào sai.

       Người và Trời tuy hai xa biệt,

       Thuộc đường đi quả quyết thật gần,

              Ngày giờ mối Ðạo kết thân,

Ðức tài dấn bước lên đường Ðạo cao.

       Bực Ðại-Thừa là cầu thoát khổ,

       Mở mối đường giai ngẫu thiên thu,

              Âm Dương thiên thọ bền lâu,

Âm Dương thế tục là câu luân hồi.

       Biết đường Ðạo phục hồi cảnh báu,

       Ban cho người huờn đáo cựu ngôi,

              Cảnh Tiên nhô nhố mạn trời,

Tu cho thoát khổ kịp thời mới âu.

       Máy Thiên-Cơ phục hồi Thượng-Cổ,

       Thế mà Thầy phổ độ giáo dân,

              Tu tâm mới hưởng đặng phần,

Vì đời trụy lạc thì dân khổ sầu.

       Ðời Nghiêu Thuấn vó câu nhàn hạ,

       Nhân vật cùng thong thả hưởng an,

              Nhưng mà Ðạo phải chu toàn,

Trọn lành trọn phúc thế gian mới thành.

       Tu không vẹn tâm lành chưa hãn,

       Thì những cơn bão loạn còn vương,

              Muốn mau thấy đặng Thiên-Ðường,

Thì dân quay bước chung đường trọn tu.

       Thầy nương bút vẹt mù sương loãng,

       Cho các con ánh sáng vầng hồng,

              Kể từ Ðền Thánh tạo xong,

Trải qua biết mấy thu đông vắn dài.

       Kể từ ngày mà Thầy vắng mặt,

       Bao niên dài bằn bặt trôi qua,

              Ðời càng vật-chất xa hoa,

Ngày càng biến động phồn hoa lại càng.

       Mượn danh nghĩa tạo đàng vật-chất,

       Ðạo bề ngoài tâm thật không tu,

              Công danh, quyền tước, sang giàu,

Bên cầu nước chảy có đâu vững bền?

       Ðạo từ xưa hữu hình hữu trạng,

       Ðạo từ nay mới hẳn vô-vi,

              Hành tròn sứ mạng hiệp qui,

Ðạo vàng mới thấy đường đi vô hình.

       Ðường Thiên-Ðạo công bình Thánh-Ðức,

       Mối đường mòn thoát vực biển trần,

              Ðạo Trời chánh pháp luyện thân,

Tu tâm dưỡng tánh cho phần vô-vi.

       Tu phải biết đường đi thoát tục,

       Tu là cần gạn đục lóng trong,

              Lo tu cho đặng phần hồn,

Thế gian vật-chất là phồn hoại hư.

       Tìm cái không mà từ sẽ có,

       Ðặng vững bền muôn thuở nào sai,

              Cái gì hiện tại ngày nay,

Là đồ hư hoại rõ thì mới không.

       Thân vật-chất từ trong thai noãn,

       Cấu tạo bằng xương thịt huyết hồng,

              Hữu hình mạnh mẽ tinh khôn,

Nhưng mà hữu hoại trường tồn đặng đâu?

       Tạo chơn-nhơn phép mầu tu luyện,

       Hiệp tinh thần vận chuyển càn khôn,

              Luyện đơn nấu thuốc trường tồn,

Kim-thân bất hoại linh hồn muôn thu.

       Người phải biết nẻo tu là trọng,

       Tu nơi tâm chẳng vọng bề ngoài,

              Ðầu môi chót lưỡi cân đai,

Danh quyền cao cả bề ngoài trọng khinh.

       Ðời dụng danh làm nền cao quý,

       Ðạo dụng tâm danh sĩ thiệt bần,

              Bần mà có đặng Kim-thân,

Vàng ròng ngọc quý ngàn cân khó bì!

       Người biết Ðạo từ-bi giả dại,

       Không tự cao, tự đại cùng đời,

              Hằng lo tâm tánh trau giồi,

Nhỏ nhoi mềm mỏng Ðạo thời mới cao!

       Ðời dụng chữ sang giàu làm quý,

       Ðạo lo câu thuần túy đức lành,

              Thế gian lấy của làm danh,

Phật Tiên lấy đức lập thành bản thân.

       Ðức vạn niên không mòn chẳng hết,

       Của phù vân tan hiệp mối hồi,

              Thân tàn ma dại thấy rồi,

Ngày qua tháng lụn nhanh thời như bay.

       Năm tháng qua giờ ngày chớp nhoáng,

       Một kiếp người hỏi đặng bao lâu?

              Ngựa qua cửa sổ ngang đầu,

Xương tàn một nấm thiên thu dưới mồ.

       Biết đường Ðạo điểm tô đức tính,

       Mới nên người đạo hạnh lý thông,

              Tu lo dìu độ giống giòng,

Biết câu chánh kỷ mà hòng hóa nhân.

       Ðường Thiên-Ðạo chập chờn trước mặt,

       Thương cho người chẳng nhặt được mà,

              Tâm hồn bảy quỷ, sáu ma,

Kéo trì vịn níu dễ đà buông lơi.

       Tu tâm phải rạng ngời trí huệ,

       Giải vòng vây diệt quỷ khử tà,

              Ðương lồng giam quỷ, nhốt ma,

Ðược rồi trí huệ sáng lòa như gương.

       Tu hữu-hình là đường khai mở,

       Tu vô-vi mới ở nội tâm,

              Tu tâm Ðạo đắc khôn lầm,

Xin đừng quấy tưởng cao thâm chức quyền.

       Quyền chức tước mãn duyên nhắm mắt,

       Hồn không tu quỷ dắt Âm-cung,

              Dầu xưa quyền tước, dân cùng,

Ðến ngày mãn cuộc đi chung một đường.

       Tu cũng có nhiều phương giải thích,

       Nhiều hạng tu hầu hết nghe Thầy,

              Ðạo nhơn tu sửa cũng đây,

Ðạo Thần, Ðạo Thánh, Ðạo rày Phật, Tiên.

       Cũng gọi Tu chung thiền một chữ,

       Một chữ Tu biến đủ chín ngôi,

              Sen vàng chín phẩm muốn ngồi,

Ðường tu chín bực cho đời rõ thông.

       Tu nhân đạo răn lòng sửa tánh,

       Nhơn-đạo tròn mới đến bực cao,

              Thần-đạo, Thánh-đạo, Tiên-đạo,

Mỗi đều ba bực thấp cao cho rành.

       Thần ba bực Ðạo hành mới rõ,

       Thánh cũng ba chẳng có bằng nhau,

              Tiên cũng ba bực mới mầu,

Ngôi vàng chín phẩm Ðạo hầu tột cao.

       Bực Ðại-Giác làu làu trọn đủ,

       Chứng Kim-Thân Phật thủ ngôi cao,

              Tòa sen chín phẩm đặng ngồi,

Phải tròn tất cả Phật ngôi hưởng phần.

       Chữ đắc Ðạo còn phân chín bực,

       Tùy công tu mà chứng quả lành,

              Ngày nay phân giải bạch minh,

Cho người rõ lý Ðạo lành chính nhơn.

       Tu HỮU-HÌNH là phần nền móng,

       Lập thành hình mới dụng VÔ-VI,

              Ðạo lần từng bước mà đi,

Ðạo đời đôi gánh quản gì nhọc thân?

       Các con tu rõ phần ÐẠI-GIÁC,

       Quyển THÁNH-KINH Thiên tác hiệp thành,

              Lưu truyền khắp cõi nhân sinh,

Cho kỳ mạt thế Ðạo lành qui cơ.

       Cho rõ biết ngày giờ Thiên định,

       Biết mà âu tu chỉnh lấy thân,

              Cuộc đời khổ lụy cõi trần,

Biết lo sám hối thì dân mới bình.

       Thầy giải lý tận tình mấy đoạn,

       Ðời khá tua rõ cạn đường chơn,

              Mãn giờ phổ giáo nơi trần,

Thầy quay gót ngọc lui chân cõi nhàn.

Ngâm:

       Tiêu diêu thắng cảnh thi nhàn,

Giã từ nữ đệ dậm ngàn tiêu diêu.

         Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh