Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

đẠi-giác kim-tiên thiên-huyỀn-tâm

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 7-8-1977

Thi rằng:

HUYỀN huyền diệu diệu bút Thần Tiên,

GIÁO hóa trần ai thoát não phiền,

TÔNG phái người đời mau tác hiệp,

THIÊN ý dựng nền mới được yên,

HUYỀN năng Tạo-Hóa ngày sẽ rõ,

TÂM tánh người trần khá chỉnh nguyên,

TỈNH mộng quày thoàn mau nối bước,

ÐẠO mở khách đời chớ mặc nhiên.

Tản văn:

       Nầy con dưỡng nữ Bạch-Diệu-Hoa! Hôm nay là ngày Ðức Chí-Tôn lai đàn để chứng kiến và niêm tất quyển ÐẠI-GIÁC THÁNH-KINH. Lão cũng rất vui thay công phu đặng vẹn với sự nhọc nhằn công quả tả Kinh! Trên là Ðức Chí-Tôn và các chư Phật, Thánh, Tiên cũng rất nhọc lòng giáng thăng nơi cõi dương trần nhiều lời khuyên nhủ cũng chỉ vì một tấm lòng từ-bi, bác-ái, hầu soi sáng mọi nẻo đường mà dẫn dắt nhân sinh cho khỏi chốn tai nguy giữa lúc cận kề họa chung cho nhân loại. Và Lão cũng mong sao cho người đời được mở rộng một nẻo đường sáng sủa, cùng chung hiệp sức xây dựng đặng một nền đạo đức có hòa hiệp, có thân mến lẫn nhau để cùng lo tu cầu cho đặng đầy đủ các tinh thần phối hợp ấy mà hầu mới thấy được sự ân phúc của Trời ban. Ðó là một cứu cánh để thoát qua những cơn thiên tai vạn khốc.

       Hôm nay quyển Thánh-Kinh đã sắp được hoàn thành mỹ mãn. Lão cũng rất mừng vui thay cho quả công đặng tròn vẹn! Và Lão cũng xin chúc cho toàn cõi thế giới đại đồng nầy mau sớm hiệp tu, kết hợp được một niềm thân thiện tu cầu cho có đặng sự kết quả thì toàn thể sẽ đón nhận được một cuộc đời sáng sủa, hòa bình, gió thuận, mưa hòa như đời Thượng-Cổ.

       Nếu muốn có được một cuộc đời Thượng-Cổ thái bình ấy thì cũng do sự đồng lòng của toàn thể gây dựng nên. Ðạo có hòa có hiệp thì mới có một tinh thần mạnh mẽ tươi sáng. Người đời có tu, có sửa, gội rửa được cái sai lầm thì xã hội mới có thuần phong mỹ tục. Xã hội có thuần phong mỹ tục thì Trời mới thưởng ban cho mọi phúc lành. Nếu Trời đã ban cho xã hội nhân loại mọi phúc lành thì thế giới nhân loại sẽ không còn chiến họa đao binh, sẽ không còn thiên tai thủy ách. Vì tất cả các tai họa của loài người trên cõi thế gian nầy cũng là do nơi các tội lỗi của loài người mà mới có sự trừng phạt của định luật thiên nhiên.

       Nhưng đến giờ phút nầy, hầu như nhơn loại đã lần lượt sa sút vào con đường tội lỗi, làm cho sự mục nát của xã hội nhân loài trên cõi thế gian nầy đã đầy dẫy. Vì thế mà Ðức Chí-Tôn mới ban truyền một con đường giải thoát ấy là để cho người đời có sự tu thân cải hối hầu sửa dựng cuộc đời tàn. Lão cũng rất mong cho người đời thực thi được ít nhiều các lời khuyến nhủ ấy thì mới khỏi nhọc các Ðấng vô hình đối với tấm lòng từ bi cứu thế.

----> NEXT 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh