Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

cao-đài thưỢng-đ

thánh-lỊnh và kinh an-vỊ TAM GIÁO QUI NGUYÊN

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 29-7-1977

Thi rằng:

CAO quý nào hơn biết Ðạo Trời,

ÐÀI ngọc gội nhuần chí thảnh thơi,

THƯỢNG cảnh lạc nhàn vô cấu xé,

ÐẾ lịnh phán thì chớ dễ dui!

Tản văn:

       Thầy ban ơn. Nay Thầy tá bút chỉ giáo: con khá tua phụng lịnh y truyền việc sắp đặt nghi thức nơi cảnh Thiên-Bàn cho được vẹn toàn chu đáo Tam Giáo Qui-Nguyên. Thầy chỉ định cho ngày Sơ Nhứt nhựt, Bát ngoạt dương lịch ấy là đúng với ngày giờ Tam Giáo Qui-Nguyên. Con sẽ dựng các Thánh-tượng đúng theo khuôn mẫu y nguy theo lời chỉ giáo. Còn việc cử hành cuộc Lễ chánh thì chỉ là giản dị tại gia. Tuy vậy nhưng sau nầy thì mới biết ấy là một ngày trọng đại duy nhứt cho toàn cõi giái trung đại đồng thế giới. Thế nên con phải thận trọng hơn hết thảy.

       Còn phần việc tả Kinh thì con cũng phải cố gắng tịnh tâm dưỡng trí cho tinh thần hoạt bát, trí huệ thông minh hầu tiếp tục cho mau sớm đặng thành công để con phải liệu lo đến nhiều việc tối cần. Mỗi mỗi đều phải gắng công siêng lo mới đặng. Vì là cửa Ðạo mới sơ khai là thời kỳ tối trọng, nếu con gắng chí cho việc đặng thành công thì con sẽ được ơn ban chẳng nhỏ. Ðừng vì chểnh mảng lôi thôi thì sự nghiêm trừng, thưởng phạt sẽ không hề tư vị. Thiên lịnh hành tròn rồi ngày sẽ thấy có diệu lý cao thâm của Thiên định.

Thi bài:

       Cơ Thiên định lập nền vững chắc,

       Khá ghi lòng đừng thắc mắc chi,

              Phận tròn Thiên lịnh hành y,

Cơ Trời thưởng phạt khá ghi vào lòng.

       Thầy khai mở đại đồng chi phái,

       Không riêng gì đồng phải thọ truyền,

              Phần đàng gương mẫu đầu tiên,

Rồi ra cũng phải khắp miền Á, Âu.

       Chấm công quả muôn Thu mới đáng,

       Ðừng sai ngoa lơi lãng tâm hồn,

              Ðừng vì nghĩ ngợi mông lung,

Không tròn trách vụ khó trông được nhàn.

       Phải rõ biết hành tàng luật định,

       Thầy nỡ đâu phóm phỉnh dễ dui,

              Nhân sinh đã biết luật Trời,

Công bằng thưởng phạt người đời hãy thông.

       Phải gắn bó chung đồng tác phước,

       Hiệp cùng nhau cất bước âu lo,

              Hữu hình là một chiếc đò,

Cùng nhau chung sức gắng lo công tròn.

       Giúp cho Thầy vàng son công thưởng,

       Cứu vãn hồi cảnh tượng nguy vong,

              Giúp cho toàn cõi đại đồng,

Công dày quả đậm thì chung hưởng nhàn.

       Lo giúp Ðạo là đàng thiện phúc,

       Công đức dày thế tục còn ngoan,

              Góp công cho Ðạo vẹn toàn,

Ân thâm Thầy thưởng chớ màng nhọc thân.

       Con lặn hụp thế trần nhiều thuở,

       Thấy đặng gì rạng rỡ đời con?

              Tạo cơ vật-chất gầy mòn,

Ngày qua tháng lụn cũng hườn trắng tay.

       Muốn vinh hoa phải dày công đức,

       Muốn thanh nhàn thì nhọc sức tu,

              Muốn cho đúng bực sang giàu,

Phải gìn cội phúc giồi trau vẹn toàn.

       Phúc đức vẹn giàu sang mới có,

       Của là do phúc đức tạo nên,

              Lập công đắp móng xây nền,

Thế gian vạn sự do Thiên mới thành.

       Thuận lẽ Trời điều lành mới gặp,

       Ðừng ước mơ dệt mộng ngoài môi,

              Người không đổ giọt mồ hôi,

Làm chi thụ hưởng ơn Trời thưởng ban?

       Phúc ở đâu do đàng mơ ước,

       Phúc phải là mình tác cho mình,

              Phải dày công độ chúng-sinh,

Phải nhiều công đức phúc lành Trời ban.

       Phúc dễ chi ước suông mà có,

       Giàu cũng không ngồi ngó mà giàu,

              Việc chi cũng phải công lao,

Việc chi cũng phải góp vào mồ hôi.

       Con rõ thông mấy lời vàng ngọc,

       Ấy mới là phải mặt thông minh,

              Ðọc Kinh thường nghiệm xét rành,

Giác cho cội phúc nguồn lành lưu thông.

       Ðừng ảo vọng phúc hồng nhờ ước,

       Nhọc công đi mới được tới nơi,

              Không đi mà ước lên Trời,

Ước cho nhọc sức hết đời cũng ma.

       Chớ hờn mát lo mà việc phải,

       Cần chữ tâm hối cải nơi lòng,

              Việc chi cũng phải hiểu thông,

Xin đừng mờ ảo cho lòng lãng xao.

Tản văn:

       Bạch-Diệu-Hoa, hôm nay là giờ lành, Thầy xin ban cho bài Kinh An-Vị Tam Giáo Qui-Nguyên.

BÀI KINH AN VỊ

       Nam mô Thượng-Ðế Cao-Ðài,

Giê-Su Giáo-Chủ Ngôi Hai Nhị-Kỳ.

       Ngày nay Tam Giáo hiệp qui,

Nam mô Giáo-Chủ Tam-Kỳ Ngôi Hai.

       Nam mô Phật-Tổ Như-Lai,

Thích-Ca Giáo-Chủ Nhị-Kỳ độ dân.

       Nam mô Cổ-Phật Nhiên-Ðăng,

Nam mô Khổng-Thánh truyền văn độ đời.

       Nam mô Thái-Thượng Tiên ngôi,

Ðạo Tiên qui hiệp đủ thời tam tông.

       Nam mô Thái-Bạch Tiên-Ông,

Tam-Kỳ Ðại-Ðạo Giáo-Tông chưởng quyền.

       Cầu cho mối Ðạo chỉnh nguyên,

Hiệp qui tròn vẹn máy huyền độ dân.

       Cầu cho thế giới cõi trần,

Qua cơn nước lửa Hạ-Nguơn cận kề.

       Cầu cho nhân chủng thuận bề,

Tu cho kịp bước cựu quê phản hồi.

       Cầu xin khỏi họa phong lôi,

Hoàn cầu yên vững chúa tôi xum vầy.

       Cầu xin thoát khỏi nạn tai,

Cho đời Nghiêu Thuấn hưởng ngày lạc âu.

       Cầu cho khắp chốn địa cầu,

Dân an quốc thới lạc âu thái bình.

       Cầu Trời độ khắp nhân sinh,

Cứu dân thoát cảnh điêu linh khổ sầu.

       Chúng con thành kỉnh khấu đầu,

Cúi xin ban phước năm châu đặng nhờ.

       Chúc mừng Tam Giáo qui cơ,

Mừng ngày an vị kịp giờ Long-Hoa.

       Chập chờn cuộc thế Nguơn Ba,

Thiên-Khai Ðại-Ðạo truyền ra cứu đời.

       Nguyện cùng lượng cả Chúa Trời,

Ðưa tay cứu vớt buổi đời loạn ly.

       Ngày nay thượng vị an bày,

Trên là Chúa Cả muôn loài thế gian.

       Dưới thời Tam Giáo đồng an,

Tam Thanh, Tam Trấn tương quan mối giềng.

       Ðủ điều Tam Giáo qui nguyên,

Cúi xin Chúa Thượng phê truyền chứng minh.

Dứt bài niệm:

- Nam mô Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại-Thiên-Tôn.

- Nam mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Ðại-Từ-Tôn.

- Nam mô Tam Giáo đại lượng từ bi cứu thế cảm ứng chứng minh. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh