Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Cao-Ðài ThưỢng-Ð

chánh lỄ cỦa 12 phái Cao-Ðài hiỆp tác

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút lúc 11g ngày 27-9-1977

(15-8 Ðinh Tỵ)

Thi:

CAO thượng từ-bi ngự chứng đàn,

ÐÀI ngọc phê truyền cõi Nam-Bang,

THƯỢNG tri giáo pháp qui nhứt bổn,

ÐẾ khuyết phụng thừa khải lý trang.

Thi bài:

       Ngày Chánh-Lễ Ðạo Trời qui nhứt,

       Ðịnh khải hoàn bất khuất từ nay,

              Cao-Ðài tác hiệp mười hai,

Lo bề chỉnh giáo lập ngày Thuấn Nghiêu.

       Ðạo qui nguyên một chiều hưởng ứng,

       Mối đại-đồng gây dựng móng nền,

              Lập thành Ðại-Ðạo bình nguyên,

Ðể cho thế giới mối giềng dựng y.

       Ðạo Cao-Ðài từ khi khai mở,

       Bút Tiên còn rỡ rỡ mực nghiên,

              Những lằn mực đẫm vẫn nguyên,

Những lời Thầy phán mối giềng nào sai.

       Ðến kỳ nay cận ngày mạt thế,

       Thầy qui cơ kẻo trễ ngày giờ,

              Con hiền xin chớ lẵng lơ,

Dễ dui một lúc thời cơ muộn màng.

       Thầy chẳng nhọc lời vàng khuyên nhủ,

       Các con hiền kỳ thủ khắc tâm,

              Mấy lời diệu lý cơ thâm,

Ðừng chi lẻ bước ngấm ngầm riêng tư!

       Xưa Ðạo mở thuyền từ thập nhị,

       Chèo khắp nơi biên bỉ giáo dân,

              Ngày nay mạt thế hầu gần,

Ðạo toan phối hợp đâu lưng chống chèo.

       Vâng lịnh Thầy qui theo sắc chỉ,

       Thầy mới âu chung thỉ cứu đời,

              Ngày tàn khổ lụy con ơi!

Con tua vững chí thế thời giải nguy.

       Các con tu thì Thầy cứu độ,

       Con đắm trần thì khổ chớ than,

              Cõi đời lắm cuộc bi quan,

Con ơi chớ để lụy thoàn biển mê.

       Lo tu luyện tầm về Tiên cảnh,

       Con cãi Thầy ấm lạnh thân con,

              Sớm lo tác hiệp cho tròn,

Hiệp lời Thiên định sắt son một màu.

       Cho bốn biển nương cầu thoát khổ,

       Cho hoàn cầu hiệp tổ ấm chung,

              Ðể cho thế giới đại đồng,

Chung câu hòa hiệp Ðạo đồng chỉnh tu.

       Từ Giáp-Tý nhịp cầu khai mở,

       Niên Bính-Dần kể trở về nay,

              Ðạo truyền Phổ-Ðộ hoằng khai,

Phật, Tiên khan giọng, ít ai tu hành!

       Ngũ Thập Nhứt niên thành Ðạo mở,

       Thầy nhọc nhằn dạy dỗ con tu,

              Muôn người chưa có kẻ tu,

Ðời càng trụy lạc ngục tù càng thêm!

       Nay đến kỳ qui nguyên các phái,

       Xin các con đường phải thuận cùng,

              Hiệp hòa Ðạo một Thầy chung,

Cho đời hưởng cuộc thung dung thái bình.

       Bạch-Diệu-Hoa đinh ninh lời dạy,

       Công con hiền gắng chí nguyện cầu,

              Cứu đời thoát cảnh vực sâu,

Ðộ người thoát khỏi họa âu khổ hình.

       Công trì tụng tâm thành thiện khẩn,

       Thấu Cửu-Cung chư Phật giáng trần,

              Thiên-Tào nhuận bố hồng ân,

Hằng hà Thánh, Phật xuống ân độ đời.

       Ngày chứng quả cơ Trời chỉ rõ,

       Công đắc thành sáng tỏ hiện kim,

              Ngàn muôn có lẽ dân hiền,

Gặp kỳ đại-xá trọn nguyền thỉ chung.

       Kỳ xá tội văn đồng mở ngỏ,

       Toại tấm nguyền đây đó tròn xong,

              Chứng công hà hải trọn lòng,

Ðộ đời, giải thoát tròn công cao dày.

       Công vô biên, đức dày vô lượng,

       Vững tâm lành ân thưởng vô biên,

              Thầy ghi bảng ngọc con hiền,

Muôn năm Kinh sử vạn truyền cõi dương.

       Ban ân huệ chung đường tổ phụ,

       Song thân con tự nhủ cõi âm,

              Ngày nay ngôi báu hưởng phần,

Sum vầy cảnh lạc nhàn thân đời đời.

       Lễ: Thân-Phụ rạng ngời ngôi báu,

       Con hãy tường chỉ đạo Thánh-danh,

              HUỆ-THANH KIM-TIÊN đức lành,

Còn phần Từ-Mẫu nhàn thanh ngôi vàng.

       Giỏi, Kiểu-Năng: phàm danh, Phật phái,

       Nay Tiên ngôi con hãy niệm danh,

              BẠCH-DIỆU-NĂNG TIÊN-NỮ lành,

Thảnh thơi nhàn hạ Tiên thành phong ngôi.

       Cùng Thất-Tổ nhiều đời âm cảnh,

       Cũng vượt lên cửa Thánh chung đồng,

              Nhờ nơi con thảo dày công,

Nhứt nhơn hành Ðạo chung đồng siêu thăng.

       Cùng thắng cảnh sen vàng đỡ gót,

       Ngàn muôn Thu tự toại nhàn quê,

              Ngày nay sắc lịnh vẹn bề,

Tý thời tái lập chủ đề giáo dân.

       Các Ðấng còn đang phần truyền giáo,

       Các phái chi thông thạo máy Trời,

              Lo bề thành lập các nơi,

Cho đời thuận lý cơ Trời độ dân.

       Phần đàn sau là phần Thân-Phụ,

       Cùng Mẫu-Thân sẵn đủ đợi chờ,

              Ðiển huyền chấp chỉ nương cơ,

Cho tình Phụ Mẫu đôi giờ viếng thăm.

Ngâm:

       Thầy vui cho trẻ được tròn,

Ðời tu khổ nhọc danh còn vạn niên.

       Vui thay công đắc phỉ nguyền,

Thầy hồi Bạch-Ngọc ân Thiên ban lành.

Thăng. 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh