Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY

 

LÊ ANH DŨNG

Sách tham khảo chính

[B́nh minh I, 1968]. Kinh B́nh minh đệ nhứt, Sài G̣n: Giáo hội Cao đài Thống nhứt.

[Huệ Lương 1963] (Trần Văn Quế) và Trần Quốc Luyện. Tiểu sử Tam trấn Oai nghiêm (ronéo), Sài G̣n: Ban Phổ thông Giáo lư Liên quan Hành đạo.

[Huỳnh Ngọc Trảng 1993], Trương Trọng Tường, và Hồ Tường, Đ́nh Nam Bộ: tín ngưỡng và nghi lễ.

[La Quán Trung 1948]. Tam quốc chí diễn nghĩa (chữ Hán), hai tập, Thượng Hải: Xuân minh thư cục.

[La Quán Trung I, II, III, 1994]. Tam quốc chí, ba tập, Phan Kế Bính dịch, nxb Văn học và nxb Mũi Cà Mau.

[Lê Anh Dũng 1993]. Lịch sử Cao đài: thời kỳ tiềm ẩn (1920-1926).

[Mayers 1971], William Frederick. The Chinese reader's manual, Taipei: Ch'eng Wen Publishing Company.

[Minh thánh 1930]. Quan đế minh thánh kinh, Mạnh Quấc Thoại dịch, Sài G̣n: nhà in Xưa nay.

[Minh thánh 1964]. Minh thánh kinh, Trần Quang Thuận dịch, Gia Định: ấn quán Thạnh mậu.

[Minh thánh knxb]. Kinh Quan đế minh thánh, Vĩnh Long: Long hồ ấn quán, (không năm xuất bản).

[Ngoại truyện I, II, 1993]. Tam quốc ngoại truyện, hai tập, Nguyễn Trung Hiền và Nguyễn Duy Phú dịch, Hà Nội: nxb Giáo dục.

[Ngô Đức Thọ 1993] chủ biên. Tự điển di tích văn hóa Việt Nam, nxb Khoa học Xă hội và nxb Mũi Cà Mau.

[Quan đế knxb]. Quan đế đào viên minh thánh tụng bản (chữ Hán, không năm xuất bản).

[Quan thánh 1951]. Quan thánh Đế quân cứu kiếp chơn kinh, Rạch Giá: nhà in Kiên Giang.

[Sơn Nam 1971]. Miền Nam đầu thế kỷ XX: Thiên địa hội và cuộc Minh tân, Sài G̣n: nxb Phù sa.

[Sơn Nam 1992a]. Cá tính của miền Nam, nxb Văn hóa.

[Sơn Nam 1992b]. Người Sài G̣n, nxb Trẻ.

[Sơn Nam 1993]. Đồng bằng sông Cửu Long: nét sinh hoạt xưa, nxb Thành phố.

[Tam nguơn 1953]. Tam nguơn giác thế kinh, Cần Thơ: Chiếu minh đàn.

[Từ hải 1948]. Từ hải, nxb Trung Hoa thư cục.

[Văn bia I, II 1978]. Tuyển tập văn bia Hà Nội, hai tập, Hà Nội: nxb Khoa học Xă hội.

[Vương Hồng Sển 1969]. Sài G̣n năm xưa. Sài G̣n: nxb Khai trí.

[Vương Hồng Sển 1992]. Sài G̣n năm xưa, nxb Thành phố.

[Vương Hồng Sển 1993]. Thú xem truyện Tàu, nxb Thành phố.

[Werner 1969], Edward Theodore Chalmers. A dictionary of  Chinese mythology, New York: The Julian Press, Inc. Publishers.

LÊ ANH DŨNG

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh