Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUAN THÁNH XƯA VÀ NAY

 

LÊ ANH DŨNG

3. Thanh long Xích thố

Vũ khí nổi tiếng của  Quan Vũ là đao Thanh long. Theo La Quán Trung, sau khi kết nghĩa ở vườn đào, được một lái buôn tặng sắt, ba anh em Lưu, Quan, Trương bèn gọi thợ đến rèn khí giới. Quan Vũ đánh một thanh đao gọi là Thanh long yển nguyệt, rồi sau lại có tên khác là Lănh diệm cứ, nặng tám mươi hai cân. [La Quán Trung I, 1994: 12]

Con ngựa nổi tiếng của Quan Vũ tên là Xích thố, mỗi ngày đi được ngh́n dặm. Lúc đầu, Xích thố thuộc về Đổng Trác. Lư Túc và Lư Nho lập mưu bảo Trác đem vàng bạc, châu báu và ngựa Xích thố tặng cho Lă Bố để mua chuộc Bố phản cha nuôi là Đinh Nguyên mà về đầu quân bên Trác [La Quán Trung I, 1994: 50]. Khi Lă Bố thua chạy về thành Hạ B́, bị quân Tào Tháo vây khổn. Thuộc tướng của Bố là Hầu Thành đang đêm đi trộm ngựa Xích thố đem dâng cho Tháo. Hôm sau Bố đang ngủ th́ hai thuộc tướng khác là Tống Hiến và Ngụy Tục ăn trộm cây phương thiên họa kích rồi trói gô Bố lại nộp cho Tháo. Tháo sai quân thắt cổ Bố xong rồi lại đem xác đi chém. Từ đó ngựa Xích thố thuộc về Tháo [La Quán Trung I, 1994: 324-328].

Sau khi Quan Vũ thất thủ Hạ B́, phải ẩn nhẫn pḥ hai chị dâu tá túc bên Tào Tháo trong lúc chờ tin tức Lưu Bị, Trương Phi. Tháo hết ḷng trọng đăi Quan để dụ hàng. La Quán Trung kể rằng:

“Một hôm, Tháo lại mời Quan công ăn yến. Lúc tiệc tan, tiễn Quan ra đến cửa tướng phủ, thấy ngựa Quan công gầy quá, mới hỏi: Ngựa ông sao gầy thế?

Quan đáp: Tiện khu hơi nặng, ngựa mang không nổi, bởi thế cho nên nó gầy. [tiện khu: (cách nói khiêm nhượng) thân thể hèn mọn, thân hèn.]

Tháo sai tả hữu dắt một con ngựa đến, sắc như màu lửa, trông dáng hùng dũng. Tháo trỏ vào ngựa mà hỏi Quan công: Ông biết ngựa này không?

Quan nói: Bẩm có phải là ngựa Xích thố của Lă Bố khi xưa đó không?

Tháo nói: Chính phải.

Rồi truyền thắng đủ yên cương vào đưa tặng Quan công.” [La Quán Trung I, 1994: 416]

Sau khi Tôn Quyền chém Quan Vũ và Quan B́nh rồi, xét thấy thuộc tướng của Quyền là Mă Trung có công bắt được ngựa Xích thố đem dâng cho, nên Quyền bèn thưởng  ngựa ấy cho Trung. Nhưng Xích thố nhịn ăn mấy hôm rồi chết [La Quán Trung II, 1994: 568]. Sau này một số đ́nh miếu thờ Quan thánh cũng đắp tượng ngựa Xích thố.

LÊ ANH DŨNG

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh