Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NỘI DUNG

THAY LỜI ĐẦU SÁCH

PHẦN I. LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

I. SÁU LOẠI NGHIÊN CỨU CÓ THỂ ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU CAO ĐÀI

Nghiên cứu cá nhân.

Nghiên cứu tập thể.

Nghiên cứu thuần túy.

Nghiên cứu để ứng dụng.     

Nghiên cứu điền dă.

Nghiên cứu thư tịch. 

II. MƯỜI HAI GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN MỘT NGHIÊN CỨU           

Mười hai giai đoạn của một nghiên cứu.

Chọn đề tài.

Giới hạn phạm vi nghiên cứu.

Lập chương tŕnh làm việc.

Thảo dàn bài tạm.     

T́m ư tưởng ban đầu để soạn một dàn bài tạm.

Cẩn thận khi soạn dàn bài dựa vào sách của người đi trước.

T́m tài liệu.

T́m nguồn cung cấp tài liệu căn cứ theo đề tài.

Chọn sách để t́m tài liệu.

Phán đoán giá trị của tài liệu.

Soạn thư mục.

Đọc sách và ghi chép.

Ghi chép ư kiến cá nhân.

Phân tách tài liệu đă ghi chép.

Viết dàn bài thực thụ và chi tiết.

Dàn bài có thể co dăn.

Viết bản thảo đầu tiên.

Viết bản thảo cuối cùng.

Phân tách tài liệu đă ghi chép.          

III. THAY LỜI KẾT 

IV. SÁCH THAM KHẢO CHỌN LỌC      

PHẦN II. LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP SỬ HỌC

I. CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ        

Sử phải được viết ra.

Sử cũng cần được viết lại.    

Lựa chọn đề tài.          

Tham khảo tác phẩm sử học của người đi trước để t́m đề tài.      

II. SƯU TẦM SỬ LIỆU       

Tài liệu nào được coi là sử liệu.

Sử liệu t́m ở đâu.      

Phân loại tài liệu.

Tài liệu cấp một.          

Tài liệu cấp hai.

Tài liệu cấp ba.            

III. KHẢO CHỨNG SỬ LIỆU        

Vài thí dụ về lư do phải khảo chứng sử liệu.

Tiểu sử.         

Hồi kư.

Tài liệu văn kiện.        

Tài liệu cấp hai.

Tài liệu cấp ba.            

Phương pháp khảo chứng sử liệu.   

Khảo chứng về h́nh thức.

Khảo chứng về nội dung.        

IV. CHÉP SỬ

Gạn lọc sử liệu.

Tổng hợp.

Tŕnh bày.      

Chép sử là nêu tấm gương cho đời sau.        

Vài thể loại để ghi chép sử đạo.

Biên niên sử.

Thông sử.      

Tiểu sử.

Tiểu sử viết theo lối biên niên.         

Các hiệp tuyển sử liệu.

Các hiệp tuyển giai thoại lịch sử.       

Các chuyên khảo.      

V. CƯỚC CHÚ VÀ THƯ MỤC      

Cước chú.

Thư mục.

Nguyên tắc căn bản khi soạn thư mục.        

Thí dụ về một Thư mục.          

VI. THAY LỜI KẾT 

VII. PHỤ LỤC (Tiểu sử Huệ Lương Trần Văn Quế, biên niên).   

VII. SÁCH THAM KHẢO CHỌN LỌC

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh